Korona zakon in kmetijstvo - pobude KGZS

Korona zakon in kmetijstvo - pobude KGZS

JSKS, Zbornica svetuje, Delo organov KGZS, Sporočila za javnost, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Korona zakon in kmetijstvo - pobude KGZS

V pripravi je Zakon o blažitvi posledic bolezni COVID-19. V zvezi z izhodišči, ki jih je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravilo za področje kmetijstva smo v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije pripravili pripombe in predloge rešitev kako izboljšati položaj v kmetijskem sektorju, ki prav tako beleži izgubo dohodka in socialne stiske zaradi epidemije virusa.

Nabor pripomb in predlogov smo oblikovali skupaj z našimi člani, ter pozvali resorno ministrstvo, da se zbornica aktivno vključi v pripravo končnih določitvenih ukrepov, ki bodo pripomogli k blažitvi posledic bolezni COVID-19 na področju kmetijstva.

Predstavljamo predlagane pripombe in predloge rešitev:

Odpis prispevkov za socialno varnost – pomembno je, da se predvidi odpis vseh prispevkov za socialno varnost (prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in starševsko varstvo) ter da se odpis predvidi za čas trajanje epidemije ter še za nekaj mesecev po koncu epidemije za vse tipe zavarovancev (šifre zavarovalnih podlag: 007, 051, 052, 064, 065, 053 in 054) ter tudi nosilce dopolnilnih dejavnosti, ki plačujejo pavšalne prispevke za zdravstveno zavarovanje.

Finančna pomoč zaradi nezmožnosti za delo zaradi bolezni ali suma na bolezen COVID-19 – posebno finančno pomoč je potrebno določiti dovolj jasno in široko, da bo zajela tudi vse tiste, ki zaradi odločitev stroke ne morejo opraviti testiranja na bolezen ali so zaradi suma na bolezen v karanteni. Prav tako je potrebno poskrbeti, da bo višina finančne pomoči enaka višini zneska bruto minimalne plače za leto 2020.

Ukrepi zaradi izpada dohodka – turistične kmetije, vinarji in vinogradniki, kmetje, ki svoje pridelke prodajajo javnim zavodom ter mnogi drugi že sedaj beležijo visoke izgube dohodka, zato je potrebno, da se tudi kmetijskemu sektorju, ki izkazuje izgubo omogoči ukrepe, na podlagi katerih bo zagotovljena socialna varnost in nadaljnje opravljanje dejavnosti. Predlaga se uvedba mesečnega temeljnega dohodka v višini 70 % neto minimalne plače, za nosilca, člane in zaposlene na kmetiji, najmanj za čas trajanja epidemije, a ne manj kot 3 mesece, odlog plačila akontacije dohodnine za eno leto, odpis polovice katastrskega dohodka za 2020, vzpostavitev garancijske sheme z možnostjo odkupa terjatev slovenskih podjetij s strani države, zvišanje  stopnje vračila trošarine za pogonska goriva za kmetijsko mehanizacijo, sofinanciranje nabave repromateriala, sofinanciranje stroškov zalog in stroškov dela, odlog plačila mesečnih obrokov kreditov in pri regionalnem skladu  ″Ribnica″, odpis zakupnin pri Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, povišanje subvencioniranja zavarovanje kmetijskih pridelkov in živali …

Sezonsko delo – znotraj kmetijstva so panoge, ki potrebujejo sezonsko pomoč tujih delavcev, zato je pomembno, da se v času epidemije uredi tudi področje obeh tipov delovnih dovoljenj za sezonske tuje delavce.  Vsem tujim sezonskim delavcem se avtomatično podaljša enotno dovoljenje za sezonsko delo ali dovoljenje za sezonsko delo. Prav tako je potrebno za delavce, ki so sicer tudi v preteklih sezonah vršili delo v RS, vendar pa za njih še niso izdana dovoljenja, določiti izjeme na področju kontrole trga dela, določitve kvote in tudi hitrosti postopka.

Odlog plačila DDV –  smiselno bi bilo omogočiti odlog plačila ddv za račune, ki še niso plačani,  saj se je zaustavilo plačilo številnih izstavljenih računov. Pri prodaji lesa 22 % ddv predstavlja zelo velik znesek, kmetija pa mora odvesti DDV, čeprav se niti približno ne ve, kdaj bo konkretni račun plačan.

Krizni dodatek za upokojence – nujno je potrebno zagotoviti, da bodo do tega dodatka upravičeni vsi kmečki upokojenci tudi tisti, ki so bili pretežni del svoje zavarovalne dobe zavarovani za ožji obseg.

Izjava predsednika KGZS Cvetka Zupančiča na povezavi tukaj.

Sporočilo za medije - Zakon za blažitev posledic bolezni COVID-19 le delno rešuje težave kmetov - na povezavi tukaj.

Nazaj

Prihajajoči dogodki