Izbrana kakovost tudi za drobnico

Izbrana kakovost tudi za drobnico

Drobnica, Živinoreja, Živinoreja, Živinoreja  | 
Izbrana kakovost tudi za drobnico

Po večletnih prizadevanjih Zveze društev rejcev drobnice Slovenije in KGZS je sedaj tudi za meso in mesne izdelke drobnice možno pridobiti certifikat Izbrana kakovost (https://www.gov.si/novice/2022-06-07-v-shemo-izbrana-kakovost-vstopil-tudi-sektor-drobnice/).

Ključne besede: Izbrana kakovost, drobnica, certifikat

 

Rejci drobnice bodo za pridobitev certifikata IK meso drobnice morali podpisati pristopno izjavo. Certificiranje bo skupinsko, možno pa bo tudi individualno certificiranje.

Pogoji, ki jih bodo morali izpolnjevati rejci za vključitev v shemo izbrane kakovosti, so:

 • živali morajo biti rojene in rejene v Sloveniji (izjema so plemenske živali in mlade živali do starosti 1 meseca),
 • dokupljene živali iz certificirane reje so označene in v času premika tudi rejene pod pogoji IK,
 • dokupljene živali iz necertificirane reje so označene in brez oznake IK,
 • vodenje evidenc o številu kupljenih/dokupljenih in vzrejenih ter prodanih živali pri rejcu in hranjenje evidence 5 let (vhod – izhod),
 • živali morajo biti najmanj 150 dni na paši,
 • če je paša krajša od 150 dni, je zagotovljen dostop do stalnega izpusta,
 • primerna obtežba pašne površine,
 • krma ne vsebuje krmil, ki so na negativni listi,
 • rejci na KMG vodijo evidence pridelane in dokupljene krme,
 • vsako dobavo krme (tudi pri nakupu z druge kmetije) mora rejec dokumentirati (dobavnica, račun) in arhivirati za dobo 5 let,
 • dokumentacija za nakup/dokup krme na drugi kmetiji mora vsebovati podatke o dobavitelju krme, količini in vrsti krme, datum dokupa in KMG-MID izvora,
 • pri nakupu/uporabi krme iz registriranih mešalnic morajo rejci voditi evidenco o dobavah in deklaracijah krme,
 • arhiv dobavnic iz registriranih mešalnic krme se hrani na sedežu rejca 5 let,
 • živali morajo biti v hlevu z globokim nastiljem,
 • čas transporta ni daljši od 6 ur,
 • rejec živali zagotavlja ustrezne preventivne ukrepe za preprečevanje bolezni pri živali(h),
 • uporaba zdravil s karenčno dobo je dovoljena izključno v kurativne namene,
 • pri zdravljenju živali, ki so rejene za Izbrano kakovost, mora veterinar pri rabi zdravil s karenčno dobo v kurativne namene upoštevati smernice preudarne rabe zdravil s karenčno dobo, kot so to npr. antibiotiki,
 • pristojni veterinar vsa predpisana zdravila potrdi s podpisom v dokumentu, ki mora biti shranjen v arhivu rejca na KMG,
 • potek zdravljenja živali mora biti natančno opisan v spremljajoči dokumentaciji (dnevnik veterinarskih opravil), shranjeni na KMG,
 • v primeru zdravljenja živali z zdravili, za katere se zahteva zakonsko določena karenčna doba, se le-ta podaljša za 20 odstotkov,
 • v času celotne karenčne dobe prodaja živali ni dovoljena,
 • minimalna masa toplega klavnega trupa brez glave je najmanj 10 kg. Pogoj ne velja za rejo sesnih jagnjet in kozličkov. Meso jagnjet in kozličkov se opredeli tako kot v Pravilniku o kakovosti mesa klavne živine in divjadi. To pomeni, da je meso sesnih jagnjet meso jagnjet, starih manj kot 12 mesecev, in tehtajo manj kot 13 kg, meso jagnjet pa mase 13 kg in več in mlajših od 12 mesecev. Kozličje meso je meso zaklanih kozličkov, starih od tri tedne do šest mesecev, trup mora biti težak vsaj 4 kg. Če trup ne dosega 10 kg, se ga lahko uporabi za IK izdelke,
 • vsaka žival, ki je bila vzrejena pod pogoji za Izbrano kakovost, mora biti v prodajni dokumentaciji (Izjava o načinu vzreje živali/Priloga 1) označena z: »USTREZA KRITERIJEM ZA IZBRANO KAKOVOST«,
 • rejci vodijo evidence o številu vzrejenih in prodanih živali, ki so bile vzrejene pod pogoji za Izbrano kakovost.

Rejce torej pozivamo, da pristopijo k pogojem predpisanega kmetovanja in se nato odločijo za skupinsko certificiranje sheme IK meso drobnice. Zveza društev rejcev drobnice Slovenije bo kot nosilka certifikata zastopala vključene rejce pri skupinskem certificiranju. Vključenost v shemo IK bo rejcem lahko prinesla tudi več ugodnosti znotraj posameznih intervencij v okviru SKP 2023–2027. Prav tako bo za prodajo v določene klavnice pridobitev certifikata obvezna, bo pa določeno prehodno obdobje.

Pristopna izjava

Pristopna izjava za pridobitev certifikata je dostopna na spletnem portalu Drobnica (www.drobnica.si/) in na spletni strani KGZS. Rejci, ki nimajo dostopa do spleta, se za natisnjen obrazec lahko obrnejo na Marjano Cvirn (041 680 551, drobnica@km-z.si).

Izpolnjene pristopne izjave skenirane posredujte na e-naslov: drobnica@km-z.si ali po pošti na naslov: Marjana Cvirn, Vegova 1, 1241 Kamnik.

Za vse informacije ali nejasnosti se lahko obrnete na Romana Savška (040 663 563).

Nazaj

Prihajajoči dogodki