Dodatne spremembe pogoja PCT - veljati začno 15. septembra

Dodatne spremembe pogoja PCT - veljati začno 15. septembra

JSKS, Zbornica svetuje, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 prične veljati 15.9.2021.

Namen odloka je preprečiti ponovne izbruhe okužb z virusom COVID-19 ter širjenje le teh, in sicer prek izpolnjevanja pogoja PCT (prebolevnost, cepljenje, testiranje) za vse delovno aktivne osebe, potrošnike oziroma uporabnike storitev v večini dejavnosti na območju RS ter tudi študente, dijake in šolarje od 7. do 9 razreda.

 

Ključne besede: Koronavirus, pandemija, ukrepi, cepljenje, zaščita, kmetje

Pogoj PCT (prebolevnost, cepljenje, testiranje)

Pogoj PCT je izpolnjen, če oseba razpolaga z enim od spodaj navedenih dokazil:

 1. z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa;
 2. z digitalnim COVID potrdilom EU v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR (v nadaljnjem besedilu: EU DCP);
 3. z digitalnim COVID potrdilom tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljenim s kodo QR, ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države izdal v angleškem jeziku;
 4. z dokazilom o cepljenju zoper COVID-19, s katerim izkazujejo, da so prejele: drugi odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria proizvajalca AstraZeneca ali cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca oziroma kombinacijo dveh cepiv iz te alineje. Dokazilo se pridobi takoj po prejetem drugem odmerku;odmerek cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag. Dokazilo se pridobi z dnem cepljenja;
 5. z dokazilom o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, razen če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od 180 dni;
 6. z dokazilom o prebolevnosti iz prejšnje točke in dokazilom o cepljenju iz 4. točke tega člena, s katerim dokazujejo, da so bile v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepljene z enim odmerkom cepiva iz prve alineje 4. točke tega člena. Zaščita se vzpostavi z dnem cepljenja.

 

Poleg zgoraj navedenih dokazil, za delovno aktivne osebe velja, da za potrebe opravljanja dela izpolnjujejo pogoj PCT če se testirajo s testom HAG za samotestiranje. Kot delovno aktivne osebe skladno z odlokom štejejo vsi delavci in druge osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu ali samostojno opravljajo dejavnost. Samotestiranje se izvede na stroške delodajalca, enkrat tedensko v enakih presledkih, na delovnem mestu ob času in kraju, ki ga določi delodajalec oziroma oseba, ki izvaja ali organizira opravljanje dejavnosti. Za namen dokazovanja samotestiranja delodajalec delavcu posreduje evidenčni list, ki vsebuje:

 • datum samotestiranja,
 • rezultat testa in
 • podpis delavca.

Poleg navedenega morajo delodajalci oziroma osebe, ki izvajajo ali organizirajo opravljanje dela:

 • na vidnem mestu objaviti obvestilo o izpolnjevanju pogoja PCT in
 • na vstopnem mestu preverjati izpolnjevanje pogoja PCT tako za svoje delavce kot tudi za potrošnike.

Iz navedenega izhaja, da je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno za opravljanje vseh oblik dela in dejavnosti. Tako ga morajo izpolnjevati tudi kmetje pri opravljanju svoje dejavnosti in njihovi delavci.

Še posebej veliko vprašanj prejemamo glede sezonskih del v kmetijstvu. Pojasnjujemo, da tudi za sezonske delavce velja pogoj PCT, in sicer ne glede na to, ali se ta dela opravljajo na podlagi odplačnih (nprimer pogodba o začansem in obačsnem delu v kmetijstvu, …) ali neodplačnih oblik dela (nprimer sezonska pomoč na kmetijah, planina in skupnih pašnikih). Pri tem je pogoj PCT za potrebe opravljanja dela izpolnjen tudi v primeru izvedbe samotestiranja pod zgoraj navedenimi pogoji.

Kdaj ni potrebno izpolnjevati pogoja PCT

Pogoj PCT je načeloma potreben za opravljanje vseh del in dejavnosti. Poleg tega ga morajo izpolnjevati tudi vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti - potrošniki. Med slednjimi so izvzeti:

 • osebe, ki so mlajše od 12 let,
 • osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, 1., 2., ali 3. razred osnovne šole, glasbeno šolo do vključno 2. razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
 • osebe ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, in
 • učenci in dijaki pri prevozu z javnim potniškim prometom.

Pogoj PCT prav tako ne velja v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja. Za nujno oskrbo z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami se štejejo:

 • prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila in pijačo, vključno s prodajo živil in pijače zunaj prodajaln, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra,
 • specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki, pri čemer se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra.

Ustreznost testov

Odlok prav tako določa kdaj je posamezen test (HAG ali PCR) ustrezen. Tako je test HAG ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Če je test HAG opravljen v državi, ki ni navedena v prejšnjem stavku, je ustrezen, če vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test HAG, izdan v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja, če je opremljen s QR kodo v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni s sistemom EU DCP, in če omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot EU DCP. Ne glede na državo izdaje je test HAG ustrezen le, če je naveden na skupnem seznamu hitrih antigenskih testov, ki je objavljen na povezavi TUKAJ.

Seznam je objavljen tudi na spletni strani NIJZ, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za notranje zadeve.

Nadalje je test PCR ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Če je test PCR opravljen v državi, ki ni navedena v prejšnjem stavku, je ustrezen, če vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test PCR, izdan v državi članici Evropske unije ali schengenskega območja, če je opremljen s QR kodo v skladu s standardi in tehnološkimi sistemi, ki so interoperabilni s sistemom EU DCP, in če omogoča preverjanje verodostojnosti, veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot EU DCP. Test HAG za samotestiranje je ustrezen, če ga proizvajalec nameni za samotestiranje in je zanj pridobil certifikat CE priglašenega organa s sedežem v Evropski uniji.

Uporaba mask ter medosebna razdalja

Uporaba zaščitnih mask je obvezna:

 • v vseh zaprtih javnih krajih in prostorih
 • pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra, razen za člane istega gospodinjstva, če je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb, ali kjer se upošteva pogoj PCT.

Zaprt javni kraj oziroma prostor je skladno z odlokom javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala), ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Konkretneje pa zaprtega javnega prostora, z izjemo, da se kot zaprt javni prostor štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah, odlok ne opredeljuje. Prav tako odlok podrobneje ne opredeljuje odprtega javnega kraja ali prostora.

Zato je za razumevanje pojma javni prostor (zaprt ali odprt), poleg splošnih opredelitev v odloku, potrebno izhajati tudi iz namena odloka. Upoštevajoč navedeno je kot javni prostor mogoče šteti vsak prostor, ki je dostopen vsem in v katerem se odvijajo družbeni procesi in javno življenje, ne glede na lastništvo ali pravico uporabe (npr. prostor za prodajo pridelkov in izdelkov na kmetiji).

Uporaba zaščitne maske ni obvezna za:

 • otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
 • učence v osnovni šoli do vključno 5. razreda, izključno, ko so v matičnemu oddelku,
 • učence glasbene šole do vključno 2. razreda,
 • vzgojitelje predšolskih otrok in vzgojitelje predšolskih otrok – pomočnike vzgojitelja pri opravljanju neposrednega dela z otroki,
 • višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,
 • govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,
 • nastopajoče na javnih kulturnih prireditvah,
 • osebe, ki izvajajo športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra,
 • osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne maske iz objektivnih razlogov onemogočena,
 • učence, dijake in študente pri pouku športne vzgoje in pouku športa, učence glasbene šole pri pouku pihal, trobil, petja, plesne pripravnice, sodobnega plesa in baleta, ter dijake pri pouku plesa, petja in inštrumenta,
 • za goste, sedeče za mizo v gostinski dejavnosti,
 • pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhoslepimi in naglušnimi osebami, pri čemer je potrebno zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, uporabo vizirja ali komunikacija poteka za stekleno pregrado,
 • v komunikaciji z gluhimi, gluhoslepimi in naglušnimi osebami ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik.

Razkuževanje rok in prezračevanje

Tudi za kmetije velja, da mora biti za stranke ob vstopu v na primer prodajalno zagotovljeno razkužilo, saj je v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih razkuževanje rok z razkužilom obvezno. Razkužilo mora biti registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije.

Kmetje morajo poskrbeti tudi za redno prezračevanje zaprtih prostorov kamor zahajajo stranke ali njegovi delavci.

Bodimo odgovorni, cepimo se!

Nazaj

Prihajajoči dogodki