Life Natura2000

 

LIFE Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji

 LIFE-IP NATURA.SI je prvi velik projekt za naravo, ki bo obenem povezoval in spodbujal izvajanje ukrepov za naravo financiranih iz drugih EU in nacionalnih virov.

 Splošni cilji projekta:

 • okrepljena implementacija Programa opravljanja z Naturo 2000 v Sloveniji,
 • izboljšanje stanja ohranjenosti izbranih Natura vrst in habitatnih tipov,
 • vzpostaviti dolgoročno k rezultatom usmerjeno upravljanje z Naturo 2000,
 • dobro sodelovanje in redno komuniciranje med oblikovalci politik in inštitucijami odgovornimi za implementacijo ukrepov PUN 2000 vključno z dobro razvito svetovalno službo,
 • okrepljeno sodelovanje z lastniki zemljišč, raziskovalnimi ustanovami, strokovnjaki, prostovoljci, NVO.

 Specifični cilji projekta:

 • izboljšano stanje ohranjenosti izbranih Natura 2000 vrst in habitatnih tipov z implementacijo izbranih ukrepov iz PUN 2000,
 • okrepljeno upravljanje nature 2000 in okrepljeno izvajanje ukrepov iz PUN 2000 s krepitvijo zmogljivosti ključnih akterjev,
 • povečanje znanja o izbranih vrstah in habitatnih tipih, ter Natura območjih preko okrepljenega in bolj učinkovitega monitoringa z vzpostavitvijo dolgoročno vzdržne sheme nacionalnega monitoringa,
 • povečanje ozaveščenosti in informiranosti.

 Vodilni partner:

Ministrstvo za okolje in prostor

 Partnerji:

 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
 • Zavod RS za varstvo narave,
 • Direkcija RS za vode,
 • Zavod za ribištvo Slovenije,
 • Zavod za gozdove,
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
 • KGZS - Zavod Ptuj,
 • KGZS - Zavod Nova Gorica,
 • KGZS - Zavod Ljubljana,
 • Gozdarski inštitut Slovenije,
 • Nacionalni inštitut za biologijo,
 • Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo,
 • Štirna- zavod za trajnostne rešitve,
 • Center za kartografijo favne in flore.

Akcije:

KGZS sodeluje pri pripravljalnih akcijah, analizi stanja in predlogih za izboljšanje upravljanja Nature 2000 (akcija A), implementaciji konkretnih akcij ohranjanja na terenu z posodobitvijo Upravljavskih načrtov za Naturo 2000 (akcija C), komuniciranje  in osveščanje na varovanih območjih ter za strokovno in splošno javnost (akcija E) in pri aktivnostih upravljanja projekta in poročanja (akcija F).

Podatki o projektu: 

Naslov projekta: LIFE Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji

Kratko ime: LIFE-IP NATURA.SI

Projektna št.: LIFE17 IPE/SI/000011

Trajanje projekta: 05/09/2018-31/12/2026

Vrednost projekta: 17.007.204€

Prispevek Evropske komisije (60%)

MOP (20%)

Lastni delež partnerjev (20%)

Spletna stran: http://www.natura2000.si/natura-2000/life-ip-natura-si/