Seneno meso in mleko

Projekt EIP (Evropsko partnerstvo za inovacije) Seneno meso in mleko se izvaja v okviru ukrepa M16: Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa 16.2: Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Vodilni partner: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Vodja projekta: Klara Otoničar klara.otonicar@kgzs.si

Projektni partnerji:

Kontaktna oseba

Elektronski naslov

Kmetijski inštitut Slovenije

Jože Verbič

   tajnistvo@kis.si

 

 

P-ino d.o.o.

Janez Benedičič

   info@p-ino.si

 

 

Mlekarna Celeia d.o.o.

Alenka Ivanšek

info@mlekarna-celeia.si

Anton Kukenberger

Anton Kukenberger

toni.kukenberger@gmail.com

Matej Zadravec

Matej Zadravec

matejzadravec7@gmail.com

Žiga Kršinar

Žiga Kršinar

vevercek@gmail.com

Peter Apat

Peter Apat

zaseka@gmail.com

Gregor Ovsenik

Gregor Ovsenik

kmetija.odems@gmail.com

IKC – Inštitut za kontrolo in certifikacijo UM

Andreja Kolar

 info@ikc-um.si

 

 

Povzetek vsebine projekta

Seneno mleko in meso pomenita alternativno možnost za ohranitev prireje mleka in mesa na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje.

Vzpostaviti želimo celotno proizvodno verigo in z sodobnimi prodajnimi pristopi zagotoviti dostojno ceno kmetijskih pridelkov in izdelkov.

Iščemo koristi za  kmetije, ki ne škodujejo ostalim deležnikom ali prostoru.

Projektne aktivnosti so razdeljene na 3 stebre:

 1. strategija

- ustanovitev gospodarskega subjekta (npr. d.o.o. ali GIZ,...),

- ustanovitev neprofitne organizacije (npr. združenje),

- vzpostavitev enotnega sistema certificiranja (shema kakovosti) in jasnih pravil,

- priprava izhodišč za SKP po letu 2020 in argumentacija za vključitev senene pridelave/tehnologije,

- izdelava baze ponudnikov senenega mesa in mleka,

- izdelava modela oskrbe javnih zavodov, gostiln in družin,

- analiza možnih načinov financiranja po končanem projektu (npr: Horizon 2020,...);

 1. marketing

- vzpostavitev kolektivne blagovne znamke in pravil glede CGP in uporabe blagovne znamke,

- izvedba promocij (degustacij, PR člankov, udeležba na Podeželje v mestu, Sejem Agra, Sejem narava zdravje, delavnica za otroke),

- postavitev spletne strani in profilov (Facebook, Youtube, Instagram),

- priprava gradiv za komuniciranje z različnimi ciljnimi skupinami,

- izvedba tržne raziskave,

- organizacija mednarodne konference,

- objave na nacionalni ali lokalni televiziji,

- objave na radijskih postajah,

- pošiljanje elektronske pošte,

- objave na online medijih,

- dnevi odprtih vrat na kmetijah;

 1. podpora

- razviti 2 modela kolektivne predelave - sirarne (lastnik je 1 kmet, lastnik je skupina),

- razvoj 3 novih izdelkov (2x iz mleka, 1x iz mesa),

- optimizacija pridelave na travinju (popis travinja, analiza zemlje, določitev pridelka, energetska vrednost sveže trave, izdelava gnojilnih nasvetov, tehnično navodila za oskrbo travinja),

- spravilo, sušenje in skladiščenje sena (analiza krme pred sušenjem in po sušenju, določitev standardov kakovosti sena, tehnično navodilo za spravilo, sušenje in skladiščenje sena),

- specifike krmljenja s senom (analiza krmljenja s trakom, krmilno prikolico in ročno, priporočila za krmljenje),

- idejna zasnova sodobne sušilnice kot nezahtevnega objekta,

- svetovalno podjetje izvede predavanja za kmete,

- svetovalno podjetje izvede predavanja za svetovalce,

- raziskovalna inštitucija izvede poglobljeno predavanje o preizkusu,

- kmetije izvedejo demonstracijo,

- priprava priročnika za kmete in strokovno osebje,

- svetovalno podjetje izvede usposabljanje za kmete.

Splošni cilji projekta so:

 • - zagotovitev obstoja in razvoja živinorejskih kmetij na HGO območjih,
 • - povečati pridelavo senenega mleka za potrebe dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, kot tudi industrijske predelave,
 • - seneno meso in mleko narediti prepoznavno živilo, kot izdelek višje kakovosti.

Pričakovani rezultati:

 • - vzpostavitev gospodarske družbe (partnerstva med kmeti, predelovalci in ostalimi deležniki), ki bo prevzela organiziranje in promocijo sektorja seneno meso in mleko,
 • - enotna shema kakovosti in certificiranja za celotno Slovenijo,
 • - vzpostavljena generična-kolektivna blagovna znamka, ki jo lahko vsi uporabljajo ob plačilu prispevka za promocijo in upoštevanju skupnih pravil,
 • - vzpostavljena baza ponudnikov in ponudbe senenega mesa in mleka,
 • - pri potrošniku dvigniti zavedanje o prednostih in boljšem okusu senenega mesa in mleka,
 • - konstantna promocija (PR članki, socialna omrežja), ki jo po končanju projekta nadaljuje gospodarski subjekt,
 • - podpora kmetovalcem pri pridelavi in predelavi senenega mesa in mleka (pisno gradivo, delavnice, predavanja, demonstracije,…),
 • - demonstracijske kmetije za seneno meso in mleko, kamor si lahko drugi kmetje pridejo pogledat prirejo in predelavo senenega mesa in mleka.

Vaše pobude in vprašanja pošljite na seneno@kgzs.si

Začetek projekta:                            Konec projekta:
19.12.2018                                          18.12.2021     

POVEZAVE

 

Več o delu na projektu :    

- Priročnik za seneno prirejo

- Pridelovanje kakovostnega sena in uporaba sena v prehrani goved

- Zakaj uživati senene pridelke in izdelke?

- Certificiranje senenih izdelkov

- Raziskava seneno meso in mleko

- Razvoj izdelka

Poslovni načrt za sirarno

- Tenična navodila za sušenje

- Analiza javnih razpisov

- Usposabljanja za kmete, 4.3.2021, 15.4.2021, 27.5.2021

- Model oskrbe javnih zavodov

- Model oskrbe gostiln, hotelov in drugih turističnih subjektov

- Model oskrbe družin

- Življenje na senenih kmetiji - knjigica

- Senena zgodba - slikanica

- Predstavitev rezultatov projekta, Posvet JSKS 2021

- Glasilo KGZS Zelena dežela - prispevki

- YT kanal (predstavitve kmetij, predavanja, dogodki,...)

- Fb stran 

Baza senenih izdelkov in predstavitveni portal Dobrote slovenskih kmetij

- Spletna stran SENENO