Oddelek za odnose z javnostmi in voljene organe z glavno pisarno

Delo Oddelka vključuje odnose z mediji, organizacijo in izvedbo dogodkov, izvedbo protokola vodstva zbornice, promocijo dela in članov zbornice, pripravo publikacij in urejanje spletne strani, mednarodne aktivnosti na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, sodeluje z evropskimi kmetijskimi gozdarskimi zbornicami, zadrugami in združenji, koordinira sodelovanje s krovno kmetijsko organizacijo COPA – COGECA, sodeluje in se udeležuje mednarodnih sejmov, konferenc, seminarjev in delavnic doma in v tujini, pripravlja tuja poslovna srečanja in organizira obiske tujih delegacij pri nas.

Oddelek tudi povezuje in usklajuje aktivnosti voljenih in imenovanih organov zbornice: sveta KGZS, upravnega odbora, nadzornega odbora, častnega razsodišča, stalne arbitraže, kolegija predsednika, svetov območnih enot, odborov izpostav in strokovnih odborov ter komisij za posamezna področja kmetijstva, vodi organizacijo in koordinacijo aktivnosti predsednika KGZS in direktorja zborničnega urada, opravlja tajniško administrativne zadeve.

Sektor za kmetijsko svetovanje

Sektor za kmetijsko svetovanje vodi, usmerja in nadzoruje delovanje javne službe kmetijskega svetovanja.

Delo sektorja je razdeljeno na tri oddelke:

  • Oddelek za kakovost kmetijskega svetovanja in razvoj,
  • Oddelek za strokovne naloge in prenos znanja v kmetijstvu,
  • Oddelek za kmetijsko politiko in razvoj podeželja.

Glavne naloge so koordinacija dela javne službe kmetijskega svetovanja  JSKS, usmerjanje dela svetovalcev, načrtovanje, spremljanje, nadziranje  in analiziranje njihovega dela, zlasti strokovna in  tehnična koordinacija dela kmetijskih svetovalcev.  Sektor vodi usposabljanja zaposlenih, ki izvajajo JSKS ter skrbi za prenos znanja z znanstvenih področij v prakso.   Razvija in  uvaja nove  metode  dela ter skrbi za informacijska orodja za delo JSKS. Pripravlja navodila in pripravlja podlage za sistem nadzora kakovosti izvajanja JSKS. Spremlja in analizira delovanje JSKS ter pripravlja združena  poročila o delu s spremljanjem kazalnikov. Na izhodišča Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano koordinira pripravo in izvedbo programa dela JSKS. Pripravlja in objavlja strokovna gradiva in informacije za svetovalce. Vodi strokovne skupine s posameznih področij kmetijstva, znotraj katerih se vzpostavljajo in usklajujejo tehnološke novosti.  Sodeluje v delovnih skupinah in v strokovnih odborih za posamezna področja v kmetijstvu. Organizira strokovno pospeševalne in promocijske dogodke ter prireditve. Izvaja naloge v zvezi s pridobitvijo usposobljenosti na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih področij. Izdeluje  in posodablja  kataloge stroškov in kalkulacij.

Sektor za živinorejo, gozdarstvo in obnovljive vire

Sektor za živinorejo, gozdarstvo in obnovljive vire vodi, usmerja in nadzoruje delovanje javne službe strokovnih nalog v živinoreji ter vodi, koordinira in usklajuje svetovanje na področju trajnostnega razvoja, varovanja okolja, obnovljivih virov energije in gozdarstva.

Sektor za splošne zadeve

Sektor za splošne zadeve vodi kadrovske, socialne in stvarnopravne zadeve, vodi postopke javnih naročil, skrbi za vzdrževanje premoženja, zagotavlja delovanje informacijskega sistema in vzdržuje informacijsko opremo, izvaja tehnično - kurirske posle in dela v recepciji, zagotavlja čiščenje prostorov in druga splošna dela.

Sektor za pravne zadeve

Sektor za pravne zadeve opravlja dela in naloge na treh glavnih področjih, in sicer pokriva delovanje KGZS (pravni akti in drugo), pravno svetuje članom zbornice in sodeluje pri odmeri in izterjavi zborničnega prispevka.

Sektor za finančne zadeve

Poleg osnovne dejavnosti Sektorja za finančne zadeve - izvajanja stroškovnega in finančnega računovodstva - je sektor predvsem odgovoren za pripravo ustreznih informacij in poročil, ki poslovodstvu omogočajo optimalno uresničitev ciljev zbornice.