Predavanja s področja travništva in živinoreje 2021

Predavanja s področja travništva in živinoreje 2021

Kmetijstvo in okolje, Živinoreja, Prašičereja, Rastlinska pridelava, Travništvo, pašništvo in pridelava krme, Gospodarjenje, Zemljišča in gradnje  | 

Gre za predavanja s področja travništva in živinoreje, v okviru zimskih predavanj, ki jih vsako leto izvede Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, kot del javne službe kmetijskega svetovanja.

V posnetku so predstavljene sledeče teme:
- Ukrepi za zmanjšanje zapleveljenosti travinja predavateljica: Mateja Strgulec, KGZS – Zavod Novo mesto
- Dvig kakovosti voluminozne krme v povezavi s prirejo & Biovarnost na kmetiji predavateljica: Anja Mežan, KGZS – Zavod Novo mesto
- Gradnje nezahtevnih objektov za rejo živali (govedo, drobnica, prašiči) predavatelj: Stane Glač, KGZS – Zavod Novo mesto

Nazaj