Mehanska obdelava tal v vstnem prostoru orehovega nasada

Mehanska obdelava tal v vstnem prostoru orehovega nasada

Dan tehnike  | 

članek o mehanski obdelavi vrstnega prostora v nasadu orehov

Nazaj