Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura

Rok do: 12. 4. Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura

Objavljeno: 2. 11. 2018 | Šifra razpisa: Ribištvo | Velja od: 27. 7. - 12. 4. | Razpisana sredstva: 133.333 €
Kategorije: Zbornica svetuje, Ostale rejne živali, Kmetijske podpore
Povezava na razpis,

Drugi javni razpis za ukrep "Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura"

Predmet podpore je izvajanje operacij, katerih predmet so nadomestila, ki so namenjena spodbujanju preusmeritve iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (UL L št. 189 z dne 20. 7. 2007, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Sveta (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter odločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega gibanja oseb, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, prometne politike, energetike, obdavčitve, statistike, vseevropskih omrežij, pravosodja in temeljnih pravic, pravice, svobode in varnosti, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov, zunanje, varnostne in obrambne politike ter institucij zaradi pristopa Republike Hrvaške (UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 1) in Uredbo Komisije (ES) št. 710/2009 z dne 5. avgusta 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z določitvijo podrobnih pravil o ekološkem gojenju živali iz ribogojstva in ekološki pridelavi morskih alg (UL L št. 204 z dne 6. 8. 2009, str. 15).

Povezava na razpis


Nazaj

Zadnje novice

Kako pridobiti status kmeta? (leto 2018)

Aktualni razpisi in subvencije