Živilski trgovci zagotovili podporo slovenskim rejcem

Živilski trgovci zagotovili podporo slovenskim rejcem

JSKS, Zbornica svetuje, Prašičereja, Prireja mleka, Govedoreja, Drobnica, Trženje in promocija, Živinoreja, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Živilski trgovci zagotovili podporo prireji in prodaji slovenskega meso. Opozarjajo na pomen sodelovanja celotne agroživilske verige ter prisotnost elementa solidarnosti vseh deležnikov.

Ključne besede: rejci, meso, prodaja

Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije v času epidemije vsakodnevno prejemamo informacije glede stanja na terenu. Posredujemo jih na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter jih rešujemo v sodelovanju s pristojnimi ustanovami.

V zadnjem času je bilo med njimi vse več pozivov, da se kmetje soočajo s padanjem odkupnih cen. Viški prehranskih produktov slovenskih pridelovalcev in predelovalcev hrane so posledica zaprtja nekaterih javnih zavodov in sistema HORECA ter težav pri izvozu.

Resorna ministrica dr. Aleksandra Pivec je z namenom razrešitve tega problema sklicala sestanek s predstavniki živilskih trgovcev. Predstavila je problematiko rejcev goveda in prašičev ter sektorja mleka, ki beležijo viške mesa ter mleka in mlečnih izdelkov.

»V okviru ukrepov Vlade RS je skrb države v enaki meri namenjena nemoteni oskrbi in ohranjanju stabilne verige preskrbe s hrano kot tudi spoštovanju pravičnih odnosov znotraj nje. S terena prihajajo zaskrbljujoče informacije slovenskih pridelovalcev in predelovalcev hrane in sicer, da trgovina ne odkupuje viškov prej navedenih izdelkovnavaja MKGP v sporočilu za javnost.

Ministrica je izpostavila nujnost zavedanja, da je proizvodnja mesa vezana na daljše proizvodne cikle in je le delno odvisna od ponudbe in povpraševanja. Vlada RS je pripravila interventni zakon, ki omogoča tudi regulacijo cen in prometa s kmetijskimi in živilskimi proizvodi v določenih kritičnih situacijah, vendar ni želja, da bi do njih res prišlo.

Zato bi bilo zaradi nastalih razmer, ko se bo zmanjšala gospodarska rast in znižala kupna moč, na mestu odgovorno ravnanje, ki bo omogočalo slovenskim pridelovalcem in predelovalcem hrane enakopraven status in s tem ohranitev proizvodnje, ponudbe in preživetja, prebivalstvu pa okrepljeno ponudbo lokalne hrane.

Predstavniki živilskih trgovcev so pojasnili, da tudi v času epidemije delujejo po ustaljenih dobavnih kanalih nabave – tudi iz tujine, zato je preskrba s hrano nemotena. Do uvoza prihaja predvsem zaradi pomanjkanja proizvodov slovenskega porekla oziroma nizke samooskrbe in deloma tudi nekonkurenčnih cen.

Trgovci se zavedajo oteženega položaja slovenskih rejcev. Če bo slovensko meso na razpolago, ga bodo kupcem ponudili v ustreznem razmerju glede na uvoženo.

Opozarjajo pa na pomembnost delovanja in sodelovanja celotne agroživilske verige, vse od pridelovalcev, zadrug, klavnic in dobaviteljev, do trgovcev. Vsi členi verige morajo razumeti specifičnost situacije in prevzeti svoj delež odgovornosti za reševanje skupnega problema.

Nazaj

Prihajajoči dogodki