Zbiranje predlogov za strokovne odbore

Zbiranje predlogov za strokovne odbore

Delo organov KGZS, Strokovni odbori  | 
Zbiranje predlogov za strokovne odbore

Poziv predstavnikom list na volitvah v organe KGZS 2020 za predloge za imenovanje članov strokovnih odborov pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije

Upravni odbor KGZS je na 1. redni seji, ki je potekala 8. decembra 2020, sprejel sklep o imenovanju strokovnih odborov pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, s katerim poziva vse predstavnike list na volitvah v organe KGZS 2020 ter člane Sveta in Upravnega odbora, da podajo predloge za imenovanje članov strokovnih odborov pri KGZS po naslednjem seznamu: 

 

 

 1. SO dopolnilne dejavnosti
 2. SO za mleko
 3. SO za goveje meso
 4. SO za krave dojilje
 5. SO za prašičerejo
 6. SO za rejo drobnice in gojenje divjadi v oborah
 7. SO za perutninarstvo
 8. SO za konjerejo
 9. SO za čebelarstvo
 10. SO za poljedelstvo
 11. SO za sladkorno peso, predelavo in skladiščenje kmetijskih pridelkov
 12. SO za vrtnarstvo
 13. SO za sadjarstvo
 14. SO za oljkarstvo
 15. SO za vinogradništvo in vinarstvo
 16. SO za hmeljarstvo
 17. SO za gozdarstvo in lovstvo
 18. SO za upravljanje kmetijskih zemljišč
 19. SO za vodne zadrževalnike
 20. SO za kmetijsko šolstvo, svetovanje, raziskave in razvoj
 21. SO za socialno varnost, kmečko družino, kmetice in podeželsko mladino
 22. SO za promocijo in mednarodno sodelovanje
 23. SO za kmetijsko politiko in poslovno organiziranost
 24. SO za gorsko višinska območja, OMD za pridelavo ter ag
 25. SO za VVO
 26. SO za sonaravno in ekološko kmetijstvo
 27. SO za zelišča
 28. SO za trsničarstvo
 29. SO za akvakulturo
 30. SO za okrasne rastline
 31. SO za veterinarstvo
 32. SO za varnost in zdravje pri delu

Strokovni odbori pri KGZS so posvetovalni organi Sveta in Upravnega odbora zbornice. Njihova naloga je oblikovanje stališč do predlogov zakonodaje na vseh ravneh ter dajanje predlogov in rešitev za napredek kmetijstva in razvoja podeželja. Zato predlagamo, da se pri izbiri kandidatov usmerite predvsem na njihove strokovne kompetence, voljo za delo v predlaganem odboru in poznavanje problematike v praksi. 

Rok za oddajo predlogov je 5. januar 2021. Predloge posredujte na elektronski naslov: monika.cerin@kgzs.si.

Člane strokovnih odborov na predlog predsednika imenuje in razrešuje Upravni odbor. Strokovni odbor ima praviloma največ sedem članov, sestavljen je iz članov zbornice in drugih strokovnjakov, ki niso nujno člani zbornice. Člani odbora izmed sebe izvolijo predsednika in podpredsednika odbora.

Prosimo vas, da pri predlogih upoštevate pripravljenost predlaganih kandidatov za delo v predlaganem odboru ter da v pripravo predlogov povabite tudi različne organizacije s področja dela, na katerega se delo posameznega odbora nanaša.

Nazaj

Prihajajoči dogodki