Zbiramo pripombe na predlog pravilnika o dovoljenih in prepovedanih živalskih vrstah

Zbiramo pripombe na predlog pravilnika o dovoljenih in prepovedanih živalskih vrstah

Živinoreja, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
pav (Pavo cristatus)

pav (Pavo cristatus)

Znotraj sistema Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije bo do 20. junija potekalo zbiranje pripomb na objavljena predloga dveh pravilnikov. Gre za predlog Pravilnika o določitvi seznama dovoljenih vrst živali in Pravilnika o določitvi seznama prepovedanih vrst živali za opredelitev nevarnih ali etološko zahtevnih vrst prostoživečih živalskih vrst.

Ključne besede: Predlog pravilnika, prepovedane živalske vrste, dovoljene živalske vrste

Veseli bomo vsakega utemeljenega mnenja in predloga glede potrebnih sprememb, ki se zbirajo na e naslov alberta.zorko@kgzs.si.

Ozadje:

Pravilnika sprejme ministrica za kmetijstvo v soglasju z ministrom za naravne vire in prostor na podlagi 6.b in 6.c člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13, uradno prečiščeno besedilo, 21/18–ZNOrg, 92/20 in 159/21).

PRAVILNIK O DOLOČITVI SEZNAMA DOVOLJENIH VRST določa vrste, ki so udomačene ali po svoji naravi niso nevarne zaradi velikosti, neobvladljivosti, ne izločajo človeku nevarnih strupov in niso zahtevne za oskrbo ter so določene na seznamu dovoljenih vrst živali. Za posedovanje navedenih vrst ni posebnih omejitev, razen, da je potrebno ravnati z živalmi v skladu s predpisi, ki urejajo zaščito živali.

Tudi če na seznamu ob sprejetju pravilnika ni določene vrste, se jo lahko dodatno uvrsti, če je za to vrsto mogoče dokazati, da ne predstavlja posebne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi, da ne predstavlja tveganja za biološko raznolikost in ohranitev okolja, da je mogoče za živali te vrste enostavno zagotavljati dobrobit v smislu zagotavljanja ustreznih bivalnih pogojev ter oskrbe ob upoštevanju njihovih bistvenih fizioloških, etoloških in ekoloških potreb ter, da je na voljo dovolj poljudnih podatkov (bibliografskih enot) o bivalnih pogojih in oskrbi osebkov te vrste v ujetništvu. Pobudo za spremembo seznama dovoljenih vrst živali lahko poda pravna ali fizična oseba, ki predlog s strokovno utemeljitvijo pošlje na ministrstvo, pristojno za veterinarstvo, ki prejeto pobudo pošlje v mnenje strokovnemu svetu za zaščito živali. Ta vsebuje oceno okoliščin iz vseh točk tretjega odstavka tega člena in mnenje o primernosti uvrstitve vrste na seznam dovoljenih vrst živali.

PRAVILNIK O DOLOČITVI SEZNAMA PREPOVEDANIH VRST določa vrste, ki so po svoji naravi nevarne zaradi velikosti, neobvladljivosti, ki izločajo človeku nevarne strupe, in vrste živali, katerih zadrževanje v ujetništvu je z vidika zadovoljevanja njihovih etoloških potreb zahtevno, se določijo na seznamu prepovedanih vrst živali. Take živali lahko poseduje le živalski vrt, ki izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo ohranjanje narave.

Fizična ali pravna oseba, ki ob začetku uporabe novega 6.b člena zakona poseduje žival živalske vrste, ki je uvrščena na seznam prepovedanih vrst živali, lahko poseduje to žival do njene naravne smrti, če v šestih mesecih od začetka uporabe novega 6.b člena zakona zagotovi označitev živali in deponiranje odvzetega materiala za molekularno gensko analizo, prijavi označeno žival upravnemu organu, pristojnemu za veterinarstvo, ki žival vpiše v centralni register hišnih živali ter zagotovi izpolnjevanje predpisanih bivalnih razmer in oskrbo v skladu s predpisom, ki ureja bivalne razmere in oskrbo živali prostoživečih vrst v ujetništvu.

Komentarje lahko pošljete tudi prek spletne strani e-demokracija z gumbom "oddaj komentar". Javna obravnava bo predvidoma trajala do 25. 6. 2023, še sporoča Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin RS.

  • Pravilnik o določitvi seznama dovoljenih vrst živali TUKAJ.
  • Pravilnik o določitvi seznama prepovedanih vrst živali za opredelitev nevarnih ali etološko zahtevnih vrst prostoživečih živalskih vrst TUKAJ.
Nazaj

Prihajajoči dogodki