Zaradi dviga cen energentov pomoč tudi kmetijstvu

Zaradi dviga cen energentov pomoč tudi kmetijstvu

Kmetijstvo in okolje, Sporočila za javnost, Ekonomika in davki, Obvestila za javnost, Kmetijstvo  | 
Zaradi dviga cen energentov pomoč tudi kmetijstvu

KGZS zadovoljna z rešitvami, ki jih prinaša zakon za omilitev posledic dviga cen energentov v kmetijstvu in gospodarstvu

Državni zbor je na 95. izredni seji v torek sprejel Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije pozdravlja ukrepe in rešitve, ki jih prinaša zakon za področje kmetijstva, saj bo pomagal kmetom prebroditi težave, ki jih imajo pri svojem delu zaradi dviga vhodnih stroškov.

Ukrep v kmetijstvu zajema finančno nadomestilo zaradi vpliva povečanja cen rudninskih gnojil in energentov za kmetijsko pridelavo. Do ukrepa so upravičeni nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so oddali zbirno vlogo v letu 2021, ter fizične ali pravne osebe vpisane v centralni register čebelnjakov.

Pogoj za prejem nadomestila je, da jim bodo stroški energije in stroški mineralnih gnojil v letošnjem letu narasli za več kot 40 odstotkov glede na lansko leto. Finančno nadomestilo se bo dodelilo v obliki pavšala na hektar zemljišča, določene so višine pavšala glede na dejansko rabo zemljišča, pri čemer je največja skupna upravičena površina 100 ha kmetijskih zemljišč v uporabi. Če je skupna površina na kmetijsko gospodarstvo večja kot 100 ha, se upravičena površina določi tako, da se površine za posamezno dejansko rabo sorazmerno znižajo, da skupaj ne presegajo največje skupne upravičene površine 100 ha.

Višina pomoči ne sme preseči 60 % škode. Ukrep bo izvedla Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki bo poslala informativne odločbe upravičencem, ki bodo imeli možnost odgovora na odločbo. Ukrep se izvaja kot splošni ukrep in je namenjen nosilcem kmetijskih gospodarstev razen pomoči čebelarjem, kjer gre za »de minimis« pomoč.

Višina pavšala na hektar:

  • 49 evrov: površine trajnih travnikov, travinja z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi in ekstenzivnih oziroma travniških sadovnjakov;
  • 138 evrov: površine hmeljišč, trajnih rastlin na njivskih površinah, rastlinjakov s sadnimi rastlinami, razen za pridelavo jagod, vinogradov, matičnjakov, intenzivnih sadovnjakov, oljčnikov in ostalih trajnih nasadov;
  • 108 evrov: površine njiv, začasnega travinja, njiv za rejo polžev, hmeljišč v premeni, jagod na njivi, rastlinjakov, rastlinjakov s sadnimi rastlinami in kmetijskih zemljišč v pripravi.

Do pomoči bodo upravičeni tudi vsi čebelarji, ki so imeli 30. junija 2021 evidentirane čebelje družine v centralnem registru čebelnjakov. Pomoč bo znašala pet evrov na čebeljo družino.

Nosilec kmetijskega gospodarstva mora za pridobitev finančnega nadomestila izpolnjevati naslednje pogoje:

  • na dan uveljavitve odloka ne sme biti v osebnem stečaju, stečaju ali likvidaciji;
  • na dan uveljavitve odloka oziroma na dan, ki bo določen v odloku, mora imeti poravnane vse zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki so višje od 50 evrov (rok, do katerega morajo biti poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti, bo določila vlada z odlokom);
  • za nakazilo dodeljenih sredstev mora imeti odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.
Nazaj

Prihajajoči dogodki