Začasno in občasno delo v kmetijstvu v letu 2023

Začasno in občasno delo v kmetijstvu v letu 2023

Zaposlitev in sociala, Obvestila za javnost, Kmetijstvo, Obvestila  | 
Začasno in občasno delo v kmetijstvu v letu 2023

Kakšne so novosti in spremembe pri urejanju začasnega in občasnega dela v kmetijstvu, ki jih prinaša letošnje leto, je pojasnila Urška Ahlin Ganziti s KGZS.

Na podlagi določb o začasnem in občasnem delu v kmetijstvu, smejo kmetijske panoge sadjarstvo, vinogradništvo, hmeljarstvo in zelenjadarstvo, za dela, za katera je neposredno glede na vegetacijo, sezono oziroma naravo dela značilen izrazito povečan obseg potrebe po delovni sili, delavce zaposliti na podlagi pogodbe o začasnem in občasnem delu v kmetijstvu. Delo po tej pogodbi sme imeti elemente delovnega razmerja, kljub temu pa se šteje, da gre za civilno pogodbo, pri čemer se morebitni spori med naročnikom in izvajalcem rešujejo pri sodišču splošne pristojnosti.

Trajanje dela in evidence

Kot naročnik (kmetje in kmetijska podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki opravljajo katero izmed prej naštetih kmetijskih panog) lahko nastopa nosilec ali član kmetijskega gospodarstva. Delo na podlagi te pogodbe pa sme na posameznem kmetijskem gospodarstvu potekati največ 120 dni v koledarskem letu. Pri tem pojasnjujemo, da v okviru teh 120 dni ne obstoji nikakršna omejitev glede samega števila izvajalcev na posameznem kmetijskem gospodarstvu. Posamezni izvajalec lahko tovrstno delo opravlja največ 90 dni v posameznem koledarskem letu. Izvajalci smejo v dovoljenem obdobju opravljati delo na enem ali več kmetijskih gospodarstvih, seveda pa je potrebno pri tem spoštovati določbe glede delovnega časa, odmorov in počitkov, kot jih določa zakon, ki ureja delovna razmerja.

Zaradi izvajanja nadzora nad trajanjem tovrstnega dela na posameznem kmetijskem gospodarstvu ter trajanjem dela posameznega izvajalca, mora naročnik voditi dnevno evidenco, ki obsega podatke o osebnem imenu in naslovu izvajalca, številu opravljenih dni začasnega ali občasnega dela ter podatke o izrabi delovnega časa posameznega izvajalca, vključno s točnim časom prihoda na delo in odhoda z dela. Evidenco mora naročnik hraniti pet let po izteku koledarskega leta, v katerem je bila pogodba sklenjena, in jo na zahtevo pristojnega organa predložiti na vpogled.

Plačilo ter prispevki in davki

Minimalna urna postavka za delo po tej pogodbi od 1.1.2023 dalje znaša 6,92 evra (1). Naročnik dela je izvajalcu dolžan izplačati plačilo za opravljeno delo v 15 dneh po opravljenem delu oziroma, če je pogodba sklenjena za več kot mesec dni, do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Delo na podlagi pogodbe o začasnem ali občasnem delu v kmetijstvu se šteje kot delo v okviru drugega pravnega razmerja. Naročnik mora zato izvajalca vključiti v pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje in obračunati ter plačati prispevke iz naslova teh zavarovanj ter davke.

Varstvo pravic izvajalcev

Poleg že omenjene najnižje urne postavke se s to obliko dela izvajalce ščiti tudi pred diskriminacijo, spolnim in drugim nadlegovanjem ter trpinčenjem na delovnem mestu, ter se jim zagotavlja enaka obravnava glede na spol, prepoved dela otrok, delovni čas, odmori in počitki, odškodninska odgovornost, varstvo nekaterih kategorij delavcev glede prepovedi opravljanja del ter varstvo osebnih podatkov v enaki meri, kot so ta področja urejena v zakonu, ki ureja delovna razmerja. Prav tako je pri tej obliki dela treba spoštovati predpise, ki urejajo varnost in zdravje pri delu.

Za konec

Za dodatne informacije glede te ali drugih oblik dela se člani Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije lahko obrnete na kgzs@kgzs.si, kjer vam v okviru brezplačne pravne pomoči med drugim nudimo tudi pomoč pri sestavi pogodbe o začasnem in občasnem delu v kmetijstvu.

-------------------------------------------------------------------

(1) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1H, Uradni list RS, št. 18/23) in Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno začasno ali občasno delo v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 34/23)

Nazaj

Prihajajoči dogodki