Za nova pokojninska upravičenja je treba vložiti zahtevo

Za nova pokojninska upravičenja je treba vložiti zahtevo

Zbornica svetuje, Zaposlitev in sociala, Obvestila za javnost, Kmetijstvo  | 
Za nova pokojninska upravičenja je treba vložiti zahtevo

S 1. aprilom 2022 se prične uporabljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št. 29/22 – v nadaljevanju ZPIZ-2M). Zakon prinaša več novosti, pri čemer želimo v nadaljevanju posebej izpostaviti tisti dve, ki se neposredno tičeta kmetov in bo zanju treba vložiti vlogo.

Kot prvo izpostavljamo dvig višine zagotovljene pokojnine za osebe, ki so pretežni del svoje zavarovalne dobe dopolnile v ožjem obsegu. KGZS si je vrsto let prizadevala za primerno ureditev višine najnižjih pokojnin tudi za osebe, ki so bile pretežni del svoje zavarovalne dobe zavarovane za ožji obseg in so dopolnile pokojninsko dobo v enaki višini, kot je predpisana pokojninska doba brez dokupa za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti (t.i. polna doba). Po novem se najnižja pokojnina kmečkim zavarovancem, pretežno zavarovanim za ožji obseg pravic, ki so dosegli polno dobo, izplačuje najmanj v višini 41% najnižje pokojninske osnove, kar trenutno znaša 409,70 evra.

Do nove višine pokojnine bodo upravičeni tako tisti, ki se bodo šele upokojili, kot tudi uživalci starostne, invalidske, vdovske ali družinske pokojnine. Pri tem dodajamo, da morajo uživalci pokojnine za novo odmero pokojnine vložiti zahtevo (Obr. ZPIZ 10321-10-1) na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ). Če bodo zahtevo vložili v roku šestih mesecev od začetka uporabe tega zakona (to je od 1.april 2022 do 30.septembra 2022), jim bo višja pokojnina pripadala od 1. aprila 2022 dalje. Če pa bodo zahtevo vložili po poteku šestih mesecev od začetka uporabe tega zakona, jim bo novo odmerjena pokojnina pripadala od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve.

Novela ZPIZ-2M prinaša tudi možnost novega izračuna vdovske oziroma družinske pokojnine po pokojnem »drugem« kmetu, ki uveljavitve ZPIZ-2H ni dočakal. Spomnimo, ZPIZ-2H, ki se uporablja od 1. januarja 2021, je izenačil pravice t. i. drugih kmetov, obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanih po 11. členu ZPIZ83, s pravicami t. i. združenih kmetov, obvezno zavarovanih po 10. členu ZPIZ83, ki so plačevali prispevke v enaki višini kot združeni kmetje za polni obseg pravic. Tokratna novela ZPIZ-2M takšno izenačitev razširja tudi na osnovo za odmero vdovske oziroma družinske pokojnine po pokojnem drugem kmetu, ki uveljavitve ZPIZ-2H ni dočakal. Uživalci vdovskih in družinskih pokojnin, ki ste v lanskem letu že vložili vlogo za novo odmero pokojnine po drugem kmetu in je bila ta zavrnjena, imate ponovno možnost zahtevati novo odmero pokojnine.

Tudi za to upravičenje je treba vložiti zahtevo (Obr. ZPIZ 10323-2-1), in sicer v istih rokih, kot je napisano zgoraj.

Način vložitve vloge

Zahtevo je mogoče vložiti na ZPIZ, in sicer z uporabo elektronskih storitev:

- eVloge za VSE brez uporabe digitalnega podpisa (šifra vloge 10323-2-1-J oz. 10321-10-1-J) ali

- Moj eZpiz za zavarovance in uživalce pravic.

V kolikor posameznik ni vešč uporabe elektronskih storitev, lahko:

- zahtevo dvig višine zagotovljene pokojnine za osebe, ki so pretežni del svoje zavarovalne dobe dopolnile v ožjem obsegu (vloga Obr. ZPIZ 10321-10-1) oziroma

- zahtevo za nov izračun vdovske oziroma družinske pokojnine po pokojnem »drugem« kmetu, ki uveljavitve ZPIZ-2H ni dočakal (vloga Obr ZPIZ 10323-2-1)

posreduje tudi po pošti na naslov Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Kolodvorska 15, Ljubljana ali jo v poslovnem času zavoda odda v nabiralnik ob vhodu v prostore zavoda. Oddaja vloge je možna tudi na vložišču v času uradnih ur. Zadnje informacije glede poslovanja zavoda so dostopne TUKAJ.

Vlogi sta v fizični obliki dostopni tudi na službi kmetijskega svetovanja.

Ponovno izpostavljamo roke za vložitev posamezne zahteve, in sicer velja:

  • če bo zahteva vložena v roku šestih mesecev od začetka uporabe tega zakona (to je od 1.april 2022 do septembra 2022), bo višja pokojnina pripadala od 1. aprila 2022 dalje.
  • če bodo zahteva vložena po poteku šestih mesecev od začetka uporabe tega zakona, bo novo odmerjena pokojnina pripadala od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve.

Druge novosti

Na koncu naj dodamo, da novela prinaša tudi nekatere druge novosti, ki prav tako utegnejo zanimati kmete.

Do nove odmere vdovske oziroma družinske pokojnine oziroma nadomestila iz invalidskega zavarovanja bodo upravičeni tudi tisti uživalci, ki jim je bila takšna pravica priznana pred 1. majem 2021. Tu je treba pojasniti, da gre za uživalce, katerih pokojnina oziroma nadomestilo se izplačuje na podlagi zavarovanja za polni obseg pravic. Tem bo pokojnina odmerjena v višjem znesku, in sicer z upoštevanjem določil o novi višini najnižje in zagotovljene pokojnine, ter instituta najnižjega zneska invalidske pokojnine, kot velja po noveli ZPIZ-2I. Preračun teh pravic bo opravljen po uradni dolžnosti v šestih mesecih od začetka uporabe novele ZPIZ-2M, torej do 1. oktobra 2022 in zato zahteve ni treba vlagati.

Pomembna novost je tudi pravica moških do uveljavitve dodatnega odmernega odstotka zaradi skrbi za otroke. Do sedaj je namreč to upravičenje moškim pripadalo le, če so izkazali pogoj uživanja nadomestila iz naslova starševstva. V praksi se je prav pri kmetih pogosto dogajalo, da ženska ni izpolnila pogoja dobe, na podlagi katere bi ji pripadala pokojnina, moški pa do dodatnega odmernega odstotka za otroke ni bil upravičen, ker ni mogel izkazati prejemanja nadomestila iz naslova starševskega varstva. Po novem bodo lahko ob sporazumnem dogovoru dodatni odmerni odstotek zaradi skrbi za otroke uveljavili tudi moški, in sicer brez pogoja uživanja nadomestila iz naslova starševstva, če ženska še ni uveljavila pravice do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine. Enako pravico lahko uveljavi moški v primeru smrti ženske, ki ni uveljavila pravice do predčasne, starostne ali invalidske pokojnine.

Novela uvaja še usklajevanje invalidnin v skladu z zakonom, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji ter pogoj za neizplačilo invalidnine v primeru, ko upravičenec biva v tujini, razen v primeru, če je telesna okvara nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.

Nazaj

Prihajajoči dogodki