Vsak glas šteje

Vsak glas šteje

Delo organov KGZS  | 
Vsak glas šteje

Ta teden bodo potekale šeste volitve v organe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije (KGZS). V sredo volijo člane sveta KGZS in svetov območnih enot KGZS predstavniki pravnih oseb (kmetijske zadruge, kmetijska podjetja, verske skupnosti…), v nedeljo pa bodo volile fizične osebe (lastniki kmetijskih in gozdnih zemljišč, osebe, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovane kot kmetje…)

V svetu KGZS bo 41 predstavnikov fizičnih in 13 predstavnikov pravnih oseb. Število članov, ki se na volitvah voli v posamezni organ KGZS (svet KGZS ali svet območne enote), je odvisno od števila članov, ki jih ima ta območna enota. Kot določa Zakon o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, se v svet KGZS iz vsake območne enote voli en svetnik na začetnih 3.000 članov v območni enoti.

V svet KGZS se bo volilo naslednje število članov: Kočevje 1 član; Koper, Postojna in Maribor po dva člana; Nova Gorica, Kranj, Brežice in Slovenj Gradec po tri člane; Novo mesto, Celje, Ptuj in Murska Sobota po štiri člane in Ljubljana 6 članov. Pravne osebe bodo v svet KGZS v vsaki volilni enoti izvolile po enega predstavnika (skupaj 13). V novem sklicu bo tako v svetu KGZS 54 predstavnikov.

V svete območnih enot (OE) se bo volilo različno število članov iz skupine fizičnih oseb glede na števila članov v tej območni enoti. V vsak svet OE se voli od 8 do 12 članov iz skupine fizičnih oseb, pravne osebe pa imajo po enega predstavnika. 

Postopek na volitvah

Vsak volivec je na dom dobil obvestilo o volitvah, kjer je navedeno njegovo volišče in volišče, kjer lahko predčasno glasuje. Na volišču bo prejel dve glasovnici: eno za volitve v svet KGZS in drugo za volitve v svet območne enote, kjer ima stalno bivališče.

Člane sveta KGZS se voli po dveh načinih. Kjer se voli en ali dva člana iz posamezne volilne enote (Kočevje, Koper, Postojna, Maribor), se bo obkrožilo zaporedno številko pred imenom in priimkom kandidata (večinski sistem), kar pomeni, da se bo glasovalo neposredno za kandidata.

Kjer se bo volilo tri ali več kandidatov, se bo obkrožilo zaporedno številko pred imenom liste kandidatov (proporcionalni sistem). Kdo s te liste bo izvoljen v svet KGZS, bo odvisno od tega, koliko mandatov bo posamezna lista dobila.

V sredo možnost predčasnih volitev

Kot  rečeno v sredo volijo predstavniki pravnih oseb, predčasno pa v sredo glasujejo tudi volivci iz skupine fizičnih oseb. V nedeljo bo na voljo 255 volišč, odprta bodo od 7. do 19. ure. Razglas vseh list kandidatov oziroma kandidatur je objavljen na spletni strani www.kgzs.si.

Člani zbornice, pridite na volitve, izberite svoje predstavnike. Sedaj imate priložnost, da soodločate o prihodnosti slovenskega kmetijstva in podeželja!

__________________________________________

Ob prihodu na volišča naj volivci upoštevajo navodila glede preventivnega ravnanja v zvezi z boleznijo COVID-19. Spremljajo naj navodila, ki jih redno objavlja vlada in naj  pridejo na volišča v skladu z ukrepi za zmanjšanje tveganja prenosa okužbe z virusom. Ob prihodu na volišče naj upoštevajo navodila volilne komisije.

Nazaj

Prihajajoči dogodki