V obravnavi pomemben dokument za območja Natura 2000

V obravnavi pomemben dokument za območja Natura 2000

Kmetijstvo in okolje  | 
V obravnavi pomemben dokument za območja Natura 2000

Posredovanje pripomb je možno do 14. februarja

Konec januarja je na Agenciji RS za okolje potekala Javna predstavitev osnutka Prednostnega okvira ukrepanja za Slovenijo (»Prioritised action framwork - PAF«), ki jo je vodil vodilni partner projekta – Ministrstvo za okolje in prostor. Zbrani so bili vsi sodelujoči partnerji v projektu LIFE integrirani projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji (LIFE17IPE/SI/000011). Dokument je izjemnega pomena saj opredeljuje, kateri ukrepi se bodo na Natura 2000 območjih izvajali in kakšno podporo bodo dobili deležniki, med njimi tudi kmetje.

Za razumevanje pomembnosti in razsežnosti omenjenega dokumenta, pojasnimo kaj je PAF. Gre za strateška, večletna načrtovanja, katerih cilj je opredeliti ukrepe, ki so nujno potrebni za delovanje območij Natura 2000 na ravni celotne EU. Prednostni okvir ukrepanja je osredotočen na financiranje posameznih ukrepov in se zaradi tega povezuje z različnimi viri financiranja.

Glavni cilj financiranih ukrepov je ohranjanje naravnih habitatov, rastlinskih in živalskih vrst ter hkratno upoštevanje ekonomskih, socialnih in kulturnih značilnost nekega območja. Osnova za PAF je namreč Direktiva o habitatih. Povedano na kratko – PAF definira ukrepe in njihovo financiranje.

Črpanje sredstev 2014-2020

V skoraj že izteklem se programskem obdobju so se sredstva črpala preko štirih finančnih virov: OP za izvajanje evropske kohezijske politike, Program razvoja podeželja, OP za izvajanje pomorske in ribiške politike ter Čezmejni programi INTERREG.

Prihodnost

Prihodnje programsko obdobje 2021-2027 je odvisno od pripravljenega novega PAF-a, torej naših usklajenih predlogov za ukrepe in financiranje, ki jih želimo na Natura 2000 območjih. Glavno besedo ima sicer še vedno Evropska komisija, ki bo analizirala nacionalne predloge in določila financiranje. Ocena stroškov za horizontalne ukrepe in upravne stroške v zvezi z omrežjem Natura 2000 je med 20,7 in 30,2 milijoni evrov.

Nadalje so bili predstavljeni horizontalni ukrepi in upravni stroški v zvezi z omrežjem Natura 2000. Med najpomembnejšimi nalogami je priprava novega PUN-a – Programa upravljanja Natura območij in njegovo izvajanje. Pomembno je, da se sprejeti ukrepi razumljivo skomunicirajo z vsemi vpletenimi, zato bodo morale biti gozdarske in kmetijske svetovalne/strokovne službe ustrezno usposobljene. Območja Natura 2000 pa se ne tičejo le lastnikov zemljišč in služb za varovanje narave, ampak je varovanje teh območij in upoštevanje ukrepov odgovornost vseh nas. Nenazadnje je kar 38 % površine Slovenije pod tem ukrepom, kar je največ v EU.

Ukrepi se predvidevajo po ekosistemih

Znotraj omrežja Natura 2000 se nahaja osem ekosistemov – obalni in priobalni tip, grmišča in resave, barja in močvirja, travišča, gozdovi, goličave, celinske vode in ostalo (jame…). Projekt v akciji E.2 opredeljuje ukrepe, ki so vezani na vrste in habitatne tipe tako na območjih Natura 2000, kot izven. Za vsakega od ekosistemov opredeljuje predloge potrebnih ukrepov, od njihovih opisov, do ocene stroškov in potencialnih virov financiranja. Skupna ocena stroškov za opredelitve ukrepov in njihovo izvajanje znaša med 33 in 53 milijoni evrov.

Predstavljeni so bili tudi dodatni ukrepi z določenimi vrstami, ki niso povezani z določenimi ekosistemi ali habitati. Vzpostavili in vzdrževali se bodo koridorji za mobilne vrste na zemljiščih v državni lasti ter nadhodi oz zeleni mostovi za velike zveri. Predvidevata pa se še dva sklopa ukrepov za preprečevanje, zmanjševanje ali nadomestilo škod, povzročenih s strani zavarovanih živalskih vrst, kamor spadajo velike zveri, bober in netopirji.

Srečanje se je zaključilo z razpravo, ki pa je še vedno odprta. Svoje predloge in dopolnitve lahko oddate do 14. februarja 2020 na Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za ohranjanje narave, Dunajska 48, 1000 Ljubljana oz na life-natura.mop@gov.si ali nam jih pošljete na Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije na ales.tolar@kgzs.si. Celotno besedilo PAF je v angleščini in je dosegljivo na spletni strani natura2000.si.

Nazaj

Prihajajoči dogodki