V javni razpravi sprememba uredbe o intervenciji dobrobit živali

V javni razpravi sprememba uredbe o intervenciji dobrobit živali

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Prašičereja, Prireja mleka, Govedoreja, Drobnica, Perutnarstvo, Kmetijske podpore, Živinoreja  | 
V javni razpravi sprememba uredbe o intervenciji dobrobit živali
Spremembe uredbe se nanašajo na rejo prašičev, govedi, drobnice in perutnine.

V javni razpravi je predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o intervenciji dobrobit živali (DŽ) iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 (SN SKP) za leto 2024.

Uredba o intervenciji DŽ iz SN SKP (objavljena v Uradnem listu, št. 132/23) se spreminja in dopolnjuje zaradi uskladitve načina sporočanja staleža prašičev za podintervencijo Dobrobit živali (DŽ) – prašiči z novim Pravilnikom o identifikaciji in registraciji prašičev (Uradni list, št. 9/24).

Zaradi zaprtja aplikacije za vodenje registra kmetijskih gospodarstev se z novelo uredbe v podintervenciji DŽ – drobnica spremeni rok za izdelavo seznama kmetijskih gospodarstev, ki so razvrščena v območje s krajšo vegetacijsko dobo.

V podintervenciji DŽ – govedo se dopolnjuje zahteva za izkoreninjenje goveje virusne diareje (BVD) z obveznostmi za rejce, ki so že v lanskem letu izvajali aktivnosti za pridobitev statusa črede, proste BVD in bodo v letu 2024 s temi aktivnostmi nadaljevali.

Ostale manjše spremembe in dopolnitve, ki so potrebne za odpravo nejasnosti, pa se nanašajo na  usposabljanje in na plačilo za podintervencijo DŽ – perutnina.

Zainteresirani lahko pripombe, predloge ali dopolnitve pošljejo na e-naslov  kgzs@kgzs.si  do petka, 23. februarja.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki