Ureditev meje

Ureditev meje

Zbornica svetuje, Pravo  | 
Ureditev meje

Uradna določitev meje med parcelami.

Z ograjo želite ograditi svojo parcelo in ne veste natančno, kje poteka meja med vašim in sosedovim zemljiščem. Za nadaljnje dobre sosedske odnose bi radi ta problem rešili z uradno ureditvijo meje.

Meja ali del meje parcele se ureja v postopku ureditve meje, ki ga kot geodetsko storitev izvaja geodetsko podjetje (t.i. postopek urejanja meje, katere rezultat je elaborat ureditve meje), in se na podlagi upravnega postopka evidentira v zemljiškem katastru (t.i. postopek evidentiranja urejene meje).

Mejo je smiselno urediti, kadar lastnik ali (so)lastniki ne vedo, kje v naravi poteka meja parcele, kadar se s sosedom ne morejo sporazumeti o poteku meje pa tudi, kadar želijo parcelo razdeliti na več parcel.

Postopek ureditve meje

Upravni postopek urejanja meje se po 26. členu Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN) uvede na zahtevo lastnika, katerega koli solastnika ali skupnega lastnika parcele. Če se navedene osebe strinjajo s predlagano mejo (to je meja, ki jo je pokazal in predlagal geodet na mejni obravnavi in se ne sme razlikovati od meje po podatkih zemljiškega katastra), izda geodetska uprava odločbo o evidentiranju urejene meje. Po dokončnosti odločbe vpiše geodetska uprava mejo v zemljiški kataster kot urejeno mejo.

Urejena meja

Urejena meja je meja, ki je v zemljiškem katastru evidentirana na podlagi dokončne upravne ali pravnomočne sodne odločbe in ima koordinate zemljiško-katastrskih točk določene s predpisano natančnostjo.

Neurejena meja

Če se lastnik oziroma (so)lastniki ne strinjajo s predlagano mejo in le-ta ostane sporna, geodetska uprava pozove te osebe, da sprožijo sodni postopek ureditve meje, kot to določa 39. člen ZEN. Če oseba v roku 30 dni od vročitve poziva geodetske uprave ne začne sodnega postopka ureditve meje pred sodiščem, se šteje, da soglaša s potekom predlagane meje in geodetska uprava odloči o zahtevi za uvedbo postopka evidentiranja urejene meje.

Sodni postopek urejanja meje

Če lastnik ali (so)lastniki na sodišču v kraju, kjer nepremičnine ležijo, predlagajo sodni postopek ureditve meje, se upravni postopek evidentiranja urejene meje s sklepom prekine. V sodnem postopku se morajo mejaši o meji skupno dogovoriti ali dokazati potek meje. Sodišče uredi mejo

  • na podlagi močnejše pravice,
  • po zadnji mirni posesti ali
  • na podlagi pravične ocene (77. člen Stvarnopravnega zakonika).

Postopek evidentiranja urejene meje se ustavi s sklepom, ko sodišče meritorno odloči o njeni ureditvi. Nov podatek se po uradni dolžnosti vpiše v zemljiški kataster.

Nazaj

Prihajajoči dogodki