Ukrepi tretjega zakonskega paketa SARS-COV-2 v kmetijstvu

Ukrepi tretjega zakonskega paketa SARS-COV-2 v kmetijstvu

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Ekonomika in davki, Zaposlitev in sociala, Zemljišča in gradnje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Zakon predvideva poenostavitve pri postavitvi rastlinjakov.

Zakon predvideva poenostavitve pri postavitvi rastlinjakov.

Vlada Republike Slovenije je v sredo sprejela predlog zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic epidemije SARS-COV-2 (#PKP3). S tem že tretjim zaporednim zakonom se določajo začasni ukrepi za obvladovanje posledic epidemije na različnih področjih dela, tudi tistih, ki so v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vsebine in predloge je sooblikovala tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije

Ključne besede: SARS-COV-2, pomoč kmetijstvu,

Ukrepi, ki jih prinaša zakon na resorna področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, bodo pomagali sektorjem preživeti in poskrbeti za stabilno oskrbo s hrano v Sloveniji, pravijo na MKGP. Posebej so pomembni ukrepi na področju zaposlovanja sezonskih delavcev ter ukrepi na področju pridelave hrane.

Postavitve rastlinjakov

Tako se bodo rastlinjaki, ki se štejejo med enostavne objekte in se zanje komunalni prispevek ne plača, lahko postavili na vseh kmetijskih zemljiščih, ki imajo boniteto nižjo od 35, se pa morajo uporabljati le v kmetijske namene oziroma morajo omogočiti pridelavo hrane. Določbe se bodo uporabljaje do konca leta 2020.

Izkoriščanje geotermalne energije 

Ukrepi s področja izkoriščanja geotermalne energije v rastlinjakih prinašajo možnost pregledne uporabe geotermalne energije za reinjekcijske sisteme, kjer se izkorišča toplota, ki jo voda, kot medij za prenos energije dostavi na površje in se nato ohlajena vrne nazaj v zbiralnik.

Zemljiška politika

Drugi koristni ukrepi zajemajo še odpis nadomestila za stavbno pravico, znižanje nadomestila za stavbno pravico in znižanje cen zakupnin kmetijskih zemljišč v upravljanju Sklada kmetijskih in gozdnih zemljišč. Za vsa zemljišča, s katerimi upravlja Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, za katera bi se zaračunala stavbna pravica od uveljavitve tega zakona do konca leta 2020, se ta ne zaračuna. Znižanje zakupnin za leto 2020 se šteje kot državna pomoč.

Ukrep v zvezi z brezplačnim zakupom zaraščenih zemljišč v lasti države določa da lahko Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov v brezplačni zakup za dobo 10 let odda kmetijska zemljišče v zaraščanju, drevesa in grmičevje ali kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem. S tem bo kompenzirana vrednost vlaganj zakupnikov v vzpostavitev kvalitetnejših kmetijskih zemljišč. Ukrep velja za vsa kmetijska zemljišča navedene rabe, ki bodo dana v zakup do konca leta 2020.

Prodaja divjačine

Zakon prinaša tudi rešitev težav s prodajo divjačine z neposredno oddajo uplenjene divjadi lovski družini ali lovišču. Tako se lahko končnemu potrošniku proda do 50 odstotkov načrtovanega  letnega odvzema določene divjadi iz narave.

Krizna destilacija vina

Zaradi presežkov vina na trgu, je Evropska Komisija izjemoma za letos uvedla ukrep krizne destilacije in ukrep kriznega skladiščenja, s katerim se bodo določene količine vina začasno umaknile s trga. Ker pa se s tem občutno zmanjšujejo sredstva, namenjena za redno financiranje ukrepov iz podpornih programov, so v ta namen predvidena tudi nacionalna doplačila.

Nadomestilo plače na čakanju

Ukrep delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in za delodajalce na področju turizma in gostinstva se nanaša tudi nosilce dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Z namenom ohranitve delovnih mest ureja povračilo izplačanih nadomestil plače delavcem pri delodajalcih na področju turizma in gostinstva, ki so na začasnem čakanju na delo.

Ovbdavčitev ukrepov SKP

Zakon določa tudi da se zneski, prejeti na podlagi ukrepov skupne kmetijske politike (SKP)  štejejo v letno davčno osnovo v letu, ko je zavezanec prejel dokončno odločbo. Pomembno je, da se ukrepi SKP za sektorje v težavah izplačujejo čim hitreje. Določilo uvaja izjemo za določen čas, od siceršnjega načina oblikovanja davčne osnove za posamezno davčno leto, ko bi izplačila iz naslova ukrepov skupne kmetijske politike vštevalo v dohodninsko osnovo za leto 2021. (vir: MKGP)

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki