Ukrep odloga plačila kreditov

Ukrep odloga plačila kreditov

Zbornica svetuje, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Ukrep odloga plačila kreditov

Državni zbor je na včerajšnji seji sprejel Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK), s katerim se upravičencem dovoli odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje 12 mesecev.

Med upravičenci so med drugim tudi nosilci kmetijskih gospodarstev, nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, fizične osebe, ki zaposlujejo delavce po pogodbah o zaposlitvi ter zadruge.

Ti bodo morali najkasneje v šestih mesecih po preklicu epidemije virusa na banko nasloviti vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe.

Vlogi bodo morali priložiti opis poslovnega položaja, ki bo vseboval navedbo vzrokov in predložitev dokazov za bistveno zmanjšanje obsega dela in poslovanja kreditojemalca zaradi posledic epidemije virusa, zaradi česar je prišlo do težav z likvidnostjo in zato ne more zagotavljati poplačila obveznosti po kreditni pogodbi z banko.

Poleg tega pa tudi načrt poslovodstva kreditojemalca o ukrepih za vzpostavitev likvidnosti. Poleg opisa poslovnega položaja in načrta za vzpostavitev likvidnosti bodo vlogi morali priložiti tudi izjavo, da imajo na dan 31. 12. 2019 poravnane vse zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev ali da jim je na dan vložitve vloge na podlagi zakona odloženo plačilo obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev oziroma omogočeno obročno odplačilo le-teh.

Odlog se dovoli za obveznosti, ki do razglasitve epidemije virusa (to je do 12. marca 2020) še niso zapadle v plačilo in pomeni prekinitev zapadlosti vseh obveznosti po kreditni pogodbi do izteka 12 mesečnega obdobja odloga.

Končni datum zapadlosti kreditne pogodbe se bo tako podaljšal za čas trajanja odloga plačila. Po izteku 12 mesečnega obdobja odloga plačila pa naslednji obrok zapade v plačilo v skladu z določbami kreditne pogodbe, ki obstoji med banko in kreditojemalcem.

Odlog plačila tudi ne vpliva na izračun višine posameznega obroka v skladu s kreditno pogodbo.  Zakon pa daje možnost, da se banka in kreditojemalec dogovorita tudi za drugačne pogoje, pri čemer pa bosta morala v vsakem primeru skleniti aneks h kreditni pogodbi.

Na koncu naj še dodamo, da se kreditojemalca zavezuje k obveznemu poročanju banki o izvajanju načrta o ukrepih za vzpostavitev likvidnosti in drugih spremembah njegovega poslovnega položaja, in sicer enkrat mesečno.

Banka lahko prekine ali skrajša obdobje odloga plačila, če kreditojemalec ne poroča redno oziroma, če oceni, da je prekinitev ali skrajšanje obdobja odloga plačila upravičeno. Prav tako lahko banka prekine ali skrajša odlog plačila tudi v primeru lažnih podatkov v vlogi za odlog.

V slednjem primeru pa je kreditojemalec dodatno sankcioniran še z globo v višini od 2.500 eurov do 20.000 eurov. 

Nazaj

Prihajajoči dogodki