Tudi kmetje so upravičeni uveljavljati pomoč za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-COV-2 za samotestiranje

Tudi kmetje so upravičeni uveljavljati pomoč za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-COV-2 za samotestiranje

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Zbornica svetuje, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

Do 15. februarja 2022 je čas za predložitev izjave izplačilo pomoči za nakup hitrih testov. Preberite kdo je do pomoči opravičen ter kako in kje se pomoč uveljavi.

Ključne besede: Koronavirus, pandemija, ukrepi, cepljenje, zaščita, kmetje

V Uradnem listu RS št. 206/21 objavljen Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 je podlaga za uveljavitev pomoči za nakup hitrih antigenskih testov na virus SARS-COV-2 za samotestiranje.

KDO JE UPRAVIČENEC

Upravičenec do pomoči za nakup hitrih testov za samotestiranje je pravna ali fizična oseba javnega ali zasebnega prava. Pomoč torej lahko uveljavljajo tudi kmetje in kmetijska podjetja.

Upravičenec pomoč uveljavlja za svoje delavce, za katere velja, da so se po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 dolžni samotestirati. Kot delavci štejejo naslednje osebe:

 • kmet, ki je vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2,
 • družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge, ki je poslovodna oseba in je na dan oddaje izjave, vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 16. člena ZPIZ-2,
 • samozaposlen, ki je na dan oddaje izjave vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2,
 • delavec oziroma oseba zaposlena po pogodbi o zaposlitvi,
 • posameznik, ki na kakršni koli drugi pravni podlagi opravlja delo pri delodajalcu,
 • posameznika, ki opravlja osebno dopolnilno delo in je vključen v sistem zavarovanja po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno,
 • oseba, ki je vključena v obvezno invalidsko in pokojninsko zavarovanje na podlagi šestega odstavka 19. člena ZPIZ-2.

VIŠINA POMOČI IN NJENA NAMENSKA UPORABA

Pomoč za nakup hitrih testov znaša 92,50 eurov na delavca, ki se mora po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 samotestirati.

Za namensko porabo sredstev je odgovoren upravičenec, ki sredstva lahko nameni izključno za nakup hitrih testov, s katerimi se bo izvedlo samotestiranje delavcev. Ob tem je potrebno opozoriti, da se pomoč lahko uveljavlja le za nakup hitrih testov, za katere je proizvajalec pridobil certifikat CE priglašenega organa s sedežem v Evropski uniji. Kot dodajajo na Finančni upravi RS (FURS) zakon ne določa časa porabe sredstev za nakup hitrih testov za samotestiranje. Hitri testi za samotestiranje so lahko kupljeni do 31.01.2022, samotestiranje pa se lahko izvaja tudi kasneje.

Zaradi morebitnega naknadnega nadzora nad uveljavljanjem pravice in namensko porabo sredstev svetujemo, da upravičenci dokazila o nakupu hitrih testov shranijo. 

Ob tem hkrati ponovno dodajamo, da se kot upravičenci do pomoči za nakup testov štejejo le tisti, ki so se sami ali njihovi zaposleni dolžni samotestirati skladno z vsakokratnim veljavnim odlokom.

KAKO DO POMOČI

Za uveljavljanje pomoči naj upravičenci najkasneje do 15. februarja 2022, preko informacijskega sistema FURS (eDavki) vložijo izjavo, v kateri:

 • potrjujejo, da so upravičenci do pomoči,
 • potrjujejo, da so sredstva namenili za nakup hitrih testov za delavce, ki se po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 morajo samotestirati,
 • navedejo število delavcev, za katere uveljavljajo (kot delavec se med drugim šteje tudi kmečki zavarovanec, podjetnik, družbenik oz. ustanovitelj zadruge, če je zavarovan kot poslovodna oseba) in
 • navedejo znesek, za katerega zaprošajo (spomnimo, pomoč znaša 92,50 eurov na delavca, ki se mora po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 samotestirati) .

S FURS sporočajo, da bo izjava v eDavkih dostopna predvidoma sredi meseca januarja. Informacijski sistem eDavki je sicer dostopen TUKAJ.

Za izjave, vložene do 15. februarja 2022, bo FURS pomoč v enkratnem znesku izplačala najpozneje do 31. marca 2022.

Trenutno ukrep velja od 8. novembra 2021 do 31. januarja 2022. Skladno z zakonom lako Vlada RS ukrep s sklepom podaljša. V primeru podaljšanja ukrepa bodo morali upravičenci izjavo predložiti najpozneje v 15 dneh po izteku podaljšanega roka.

VRAČILO POMOČI IN KAZENSKE DOLOČBE

V kolikor bo upravičenec, ki je uveljavil pomoč, naknadno ugotovil, da ni izpolnjeval pogojev za njeno pridobitev ali sredstev ni namensko porabil za nakup hitrih testov, o tem obvesti FURS in vrne znesek prejete pomoči v 30 dneh od vročitve odločbe.

Nadzor nad uveljavljanjem pravic in namensko porabo sredstev bo sicer izvajala proračunska inšpekcija v Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna, skladno s pravili inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem porabe sredstev iz državnega proračuna. Z globo v višini 4.000 do 100.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, ki v izjavi navaja neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke ali nenamensko porabi sredstva  pomoči za hitre teste. Z globo od 2.000 do 50.000 eurov se za enak prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 400 do 4.000 eurov pa se kaznuje posameznik, odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost. Za prekršek se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe.

Nazaj

Prihajajoči dogodki