Tudi hmelju pretijo virusi

Tudi hmelju pretijo virusi

Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Hmeljarstvo, Kmetijske podpore  | 
Tudi hmelju pretijo virusi

Strokovni odbor (SO) za hmeljarstvo se je 24. maja v Petrovčah sestal na drugi redni seji. Predsednik SO Domen Marovt je po pregledu zapisnika prve seje  podal informacijo glede cen hitrih antigenskih in PCR testov, ki jih je iz Romunije s slovenskega veleposlaništva v Bukarešti pridobila Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS).

 

Ključne besede: hmeljarstvo, strokovni odbor

Cene testiranja v Romuniji podobno kot pri nas niso regulirane s strani države. Tako podatka o uradnih cenah ni mogoče pridobiti. So pa sporočili razpon cen, tako za hitre antigenske teste, kot tudi za PCR. Za hitre teste se cene gibljejo od 25 do 30 eur, za PCR pa od 60 do 80 eur.  S pridobljenimi podatki bo strokovna tajnica odbora seznanila vse hmeljarje po elektronski pošti. Hmeljarjem se tudi priporoča, da v bodoče delavcem povrnejo stroške testiranj na osnovi računov.

V program dela so člani odbora predvideli naslednje aktivnosti: 

 • realizacija sklepov Vlade 17.9.2008 - 254. dopisna seja: Program odprave posledic neurja s točo 17. 8. 2007 na območju občine Braslovče,
 • certificiranje hmelja – pravilnik, uvrstitev certificiranja med dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • zavarovanja v kmetijstvu (višina sofinanciranja, odbitna franšiza,…),
 • zaščita slovenskih sort hmelja – pogodba med hmeljarji, IHPS in MKGP,
 • kompostiranje na kmetijskih zemljiščih – hmeljevina,
 • registracije FFS v hmeljarstvu,
 • poenostavitev postopkov za pridobivanje dovoljenj za gradnjo namakalnih in oroševalnih sistemov ter zagotavljanje vode ter v čim krajšem času predstaviti MKGP potrebe o zagotavljanju investicij za namakanje in zagotavljanju vodnih virov za namakanje,
 • varovanje kmetijskih zemljišč pred državnimi posegi (avtocesta, poplavna varnost),
 • ohranjanje hmeljarskih kompleksov – priznanje vlaganj hmeljarjev v nasade, žičnice pri prodaji zemljišč,
 • izdajanje strokovnih mnenj kot pomoč članom KGZS pri pravnih zadevah na hmeljarskem področju,
 • spremljanje zakonodaje in priprava mnenj ter predlogov na predlagane zakonske in podzakonske akte ter ostala gradiva, ki se bodo nanašala na hmeljarstvo.

 Sicer pa je v razpravi Rok Sedminek izpostavil sodelovanje KGZS v organih COPA-COGECA. Po njegovem mnenju je sodelovanje v preteklih letih bilo premalo aktivno. Dr. Dušica Majer je pojasnila, da se predstavniki KGZS res ne udeležujejo sej odborov, aktivno pa KGZS sodeluje pri vseh vsebinskih zadevah. Ko KGZS s COPA-COGECA posamezno vsebinsko problematiko prejme, jo obravnava tudi panožni SO, katerega se zadeva tiče.

Domen Marovt je poročal, da je 14. maja 2021 potekal ZOOM sestanek z MKGP na temo določitve ključnih ciljev sektorja hmeljarstva za obdobje naslednjih 10 let, ki bodo namenjeni tudi usmeritvam pri oblikovanju ukrepov bodočega strateškega načrta SKP. Sestanka sta se strani KGZS udeležila z Ireno Friškovec. Na sestanku so sodelovali tudi predstavniki Združenja hmeljarjev, IHPS, ZSPM, trgovcev.

 Marjan Golavšek je v nadaljevanju izpostavil vprašanje glede aktivnosti na področju okužb s hmeljevim viroidom.

Irena Friškovec je povedala, da je v letu 2020 na osnovi Analize tveganja, ki jo je pripravila UVHVVR prišlo do spremembe glede odločb za krčitev okuženih hmeljišč. Hmeljarji so prejeli odločbo za krčitev samo potrjene okužene rastline. Večja krčitev je priporočena, a zato hmeljar ne dobi odškodnine. KGZS je zagovarjala, da se Program izvedbe ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje viroidnih zakrnelosti za obdobje 2019 – 2021 izpelje do konca na enak način, a predlog ni bil sprejet. (KGZS) je zato predlagala, da se dovoli sajenje tudi na okuženih kmetijah, na zemljiščih s pretečeno premeno ali na novih zemljiščih. 

KGZS je zagovarjala, da se Program izvedbe ukrepov za preprečevanje širjenja in zatiranje viroidnih zakrnelosti za obdobje 2019 – 2021 izpelje do konca na enak način, a predlog ni bil sprejet. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je zato posledično predlagala, da se dovoli sajenje tudi na okuženih kmetijah, na zemljiščih s pretečeno premeno ali na novih zemljiščih.  V ta namen je bila dne 15. 3. 2021 v Uradnem listu RS objavljena sprememba Odločbe o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja. Na to temo je bil potem objavljen tudi članek v Hmeljarskih informacijah.

Irena Friškovec je še dodala, da so člani Strokovne skupine v zvezi s hudo viroidno zakrnelostjo hmelja pri UVHVVR prejeli v pregled osnutek Načrta izrednih ukrepov za izkoreninjenje viroidnih zakrnelosti hmelja v Republiki Sloveniji, verzija 3, ki upošteva zadnje spremembe Odločbe o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja.

Nazaj

Prihajajoči dogodki

Poljedelstvo

Prikaz in predavanja - kombinirane setve različnih vrst rastlin in novi tipi pridelave silaž kot krmne baze za prežvekovalce,

08. 04. 2024 ob 09:00

Gostilni Urška, Plitvica 10A, 9253 Apače

Vabimo vas na brezplačno strokovno predavanje in ogled dobre prakse s področja POLJEDELSTVA – KOMBINIRANE SETVE RAZLIČNIH VRST RASTLIN IN NOVI TIPI PRIDELAVE SILAŽ KOT KRMNE BAZE ZA PREŽVEKOVALCE,  ki je organizirano v okviru Programa razvoja podeželja, pod ukrep Podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepe informiranja.