Težave pri shemi proizvodno vezanih podpor za zelenjadnice ter ukrepih DŽ in KOPOP

Težave pri shemi proizvodno vezanih podpor za zelenjadnice ter ukrepih DŽ in KOPOP

TV Zelena dežela, Zbornica svetuje, Zelenjadarstvo, zelišča in vrtnarstvo, Kmetijske podpore, Živinoreja  | 
Vsi upravičenci, ki koproloških analiz in tretiranje živali niso opravili pred začetkom omejitev, bodo to morali opraviti po končani paši, ko se bodo živali vrnile v hlev.

Vsi upravičenci, ki koproloških analiz in tretiranje živali niso opravili pred začetkom omejitev, bodo to morali opraviti po končani paši, ko se bodo živali vrnile v hlev.

Pri izvedbi ukrepov kmetijske politike zaradi ukrepov za preprečevanje epidemije COVID-19 prihaja do številnih težav. Med drugim so se težave pokazale pri shemi proizvodno vezanih podpor za zelenjadnice, pri  ukrepih dobrobit živali in KOPOP. Težave pojasnjuje Tončka Jesenko, vodja službe za poljedelstvo, vrtnarstvo in travništvo na sektorju za kmetijsko svetovanje pri KGZS.

Ključne besede: proizvodno vezana plačila, DŽ, KOPOP

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) nanje opozorila in ga pozvala, da čim prej poišče možne rešitve za posamezne sheme in ukrepe ter druge zahteve, ki jih kmetje ne bodo mogli izpolniti zaradi nastalega položaja.

Za nekatere obveznosti so roki za izvedbo namreč že pozni in kmetje ne vedo, kako naj ravnajo, da bodo izpolnili predpisane zahteve posameznih ukrepov, v katere so vključeni ali se vanje želijo vključiti.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zagotavlja, da se zaradi razglašene epidemije COVID-19 pripravljajo dopolnitve in spremembe nekaterih shem in ukrepov, ki se uveljavljajo prek zbirne vloge za leto 2020. Spremenili se bodo nekateri pogoji upravičenosti, s čimer se bodo ukrepi prilagodili trenutnim okoliščinam. Predvideno je tudi, da se epidemijo COVID-19 opredeli kot izjemno okoliščino za leto 2020.

Podpora za zelenjadnice

Pri shemah neposrednih plačil se bo pri podpori za zelenjadnice v predpisu omogočilo, da bo datum začetka prisotnosti zelenjadnic enak datumu setve ali sajenja, tudi če je bila setev ali sajenje opravljena v obdobju epidemije in pred dnem vložitve zbirne vloge.

Ko bo spet možen vnos zbirne vloge, bo nosilec KMG, ki bo uveljavljal podporo za zelenjadnice lahko na obrazcu »Prijava zelenjadnic in obdobij prisotnosti« vpisal datum setve oziroma sajenja za nazaj. Še vedno pa bo veljalo, da če je setev ali sajenje bilo opravljeno pred 24. 2. 2020, se dnevno obdobje prisotnosti začne šteti s 24. 2. 2020.

Dobrobit živali

Pri ukrepu dobrobit živali (DŽ) koproloških analiz zaradi omejitev izvajanja veterinarskih storitev zaradi epidemije ni mogoče opraviti pred začetkom paše in oddajo zahtevka. Vsi upravičenci, ki koproloških analiz in tretiranje živali niso opravili pred začetkom omejitev, bodo to morali opraviti po končani paši, ko se bodo živali vrnile v hlev.

Skrajni rok za izdelavo koproloških analiz in tretiranje živali po vrnitvi v hlev bo podaljšan. Vloge brez koproloških analiz se ne bodo upoštevale in v teh primerih se za prijavljene živali ne bodo uporabila znižanja. Govedorejci in rejci drobnice, ki bodo uveljavljali operacijo DŽ – govedo oziroma operacijo DŽ – drobnica, naj ne čakajo s pašo na čas, ko bo spet možen vnos zbirnih vlog, ampak naj začnejo s pašo, ko bodo vegetacija in vremenske razmere primerne za začetek paše.

Datum začetka paše morajo rejci obvezno vpisati v dnevnik paše. Rok za oddajo zahtevka za DŽ - drobnica bo enak novemu roku za oddajo zbirne vloge, to je 15. junij 2020.

Ukrepi KOPOP

Pri ukrepu kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) bodo izjeme določene pri roku za izvedbo predhodnega usposabljanja in roku za izdelavo analiz Nmin pri zahtevah  POZ_NMIN in HML_NMIN.

Več o tem, pa tudi o spremembi roka za oddajo zbirne vloge, o uveljavljanju višje sile, o spremembi roka za oddajo vloge za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka in še nekaterih drugih spremembah, ki so predvidene, lahko preberete v celotni novici, ki je objavljena na spletni strani MKGP.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki