Terminski načrt javnih razpisov

Terminski načrt javnih razpisov

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, JSKS, Sporočila za javnost, Kmetijske podpore, Trženje in promocija, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Terminski načrt javnih razpisov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je pripravilo nov okvirni terminski načrt javnih razpisov za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014–2020 (PRP 2014–2020) in intervencije Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (SN SKP 2023–2027) za leto 2023 in prvo polovico leta 2024.

 

Ključne besede: razpisi, terminski načrt

Javni razpisi iz Programa razvoja podeželja 2014-2020 (PRP 2014-2020)

MKGP je pripravil 15. spremembo PRP 2014–2020, ki jo je potrebno razumeti predvsem v kontekstu katastrofalnih poplav, ki so prizadele Slovenijo v začetku letošnjega avgusta. Bistvo spremembe so prerazporeditve finančnih sredstev pretežno na ukrepe za sanacijo škode po poplavah, določene vsebinske izboljšave pa bodo omogočile sanacijo škode na v poplavah prizadetih kmetijskih gospodarstvih. 

V okviru spremembe se pripravlja nov ukrep - M05.2 - Podpora za obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofalnih dogodkov. Ukrep bo vlagateljem omogočil, da bodo z naložbami sanirali škodo na objektih, mehanizaciji, zasebni infrastrukturi, opremi in zemljiščih zaradi naplavin in erozije. Objava javnega razpisa za omenjeni nov ukrep je predvidena še letos.

Oblikovana je bila tudi nova operacija v okviru podukrepa M04.3 – Agromelioracije na kmetijskih zemljiščih, predviden pa je tudi dvig stopnje podpore iz 50 odstotkov do največ 90 odstotkov pri podintervenciji M04.1 za naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. V okviru javnega razpisa podintervencije M04.3 bodo upravičene naložbe v ureditev kmetijskih zemljišč, ki so bila poškodovana zaradi nanosa naplavin, erozije in zemljine plazov. Pri podintervenciji M04.1 pa bodo upravičene naložbe v izgradnjo in obnovo hlevov, skladišč za gnojevko, ureditev gnojnih jam ter vsa pripadajoča mehanizacija in oprema. Javni razpis bo sicer namenjen vsem upravičencem, v prvi vrsti tistim, ki so utrpeli škodo v letošnjih poplavah.

Javni razpisi iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 (SN SKP 2023-2027)

MKGP je letos pričel z izvajanjem javnih razpisov iz SN SKP 2023-2027 s katerimi bomo nadaljevali tudi v naslednjem letu. Med prihajajočimi  javnimi razpisi sta tudi javni razpis za intervencijo IRP11 - Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti ter javni razpis za intervencijo IRP13 - Izgradnja namakalnih sistemov za več uporabnikov. Javna razpisa bosta predvidoma objavljena še letos.

Objava javnega razpisa za intervencijo IRP31 - Podpora za projekte Evropskega inovativnega partnerstva (EIP) je predvidena januarja prihodnje leto.

Javni razpis za mlade prevzemnike - IRP24 – Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov, bo predvidoma objavljen februarja prihodnje leto. Z njim bomo nadaljevali kontinuiteto objave teh razpisov v začetku vsakega od prihodnjih let, kot v programskem obdobju 2014-2020. Skupaj s tem javnim razpisom MKGP načrtuje tudi objavo javnega razpisa za intervencijo IRP30 – Medgeneracijski prenos znanja.

Javni razpisi za naložbe v ureditev gozdne infrastrukture, naložbe v dvig produktivnosti in tehnološki razvoj, vključno z digitalizacijo kmetijskih gospodarstev in naložbe v prilagoditev na podnebne spremembe pri trajnih nasadih bodo predvidoma objavljeni aprila prihodnje leto.

(Vir: MKGP)

Preglednica razpisov

Nazaj

Prihajajoči dogodki