Suša 2022 - kar 7.350 oškodovancev ostalo brez sredstev

Suša 2022 - kar 7.350 oškodovancev ostalo brez sredstev

Kmetijske podpore, Gospodarjenje  | 
Foto Pexels

Foto Pexels

V juliju je Agencija RS za kmetije trge in razvoj podeželja pričela z izdajanjem odločb, s katerimi so se dodeljevala sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi suše v letu 2022. Od skupno 22.933 vlog, je bilo 15.157 pozitivnih in 7.350 negativnih. O tem piše Janja Virant s sektorja za pravne zadeve KGZS.

Ključne besede: kmetijstvo, suša, odločbe

V zvezi z dobrimi 400 vlogami oškodovanih so potrebni dodatni ugotovitveni postopki. Za škodo v 211 občinah na 235.182,5 ha prizadetih kmetijskih površin, je Vlada RS namenila 25.000.000,00 EUR.  Višina izplačanih sredstev je znašala 45 odstotkov ocene neposredne škode za OMD območja  in 40 odstotkov ocene neposredne škode za vsa preostala območja.

Kar 7.350 negativnih odločb

Zagotovo so veliko razočaranje povzročile negativne odločbe, ki so jih prejele kmetije, ki so bile z lansko sušo med najbolj prizadetimi. Gre pretežno za živinorejske kmetije, ki so imele škodo na travinju, koruzni silaži, lucerni. Gre za kmetije, ki so morale visoka sredstva nameniti dokupu krme, da so lahko ohranile čredo, sedaj pa so izračuni glede upravičenosti do pomoči pokazali, da na njihovih kmetijskih gospodarstvih ni bilo izpada dohodka.

Pri izračunu izpada dohodka, ki se je izračunaval na posamezen GERK, so se upoštevali naslednji parametri: prijavljena kultura, velikost površine in stopnjo poškodovanosti kulture, povprečna donosnost in cena pridelka v letih 2019-2021, ter donosnost in cena pridelka v letu 2022. Glede donosnosti in cen so se upoštevali podatki Statističnega urada RS.

Izračun izpada dohodka

Sam izpad dohodka v letu 2022 se je izračunaval tako, da so se količine kmetijskih proizvodov, proizvedenih v letu 2022 (upoštevalo se je zmanjšanje pridelka zaradi suše leta 2022), pomnožilo s povprečno prodajno ceno v  letu 2022. Ta rezultat se je potem odštel od povprečne letne količine kmetijskih proizvodov, proizvedenih od leta 2019 - 2021, pomnoženih s povprečno prodajno ceno v tem obdobju. Pravno podlago takemu izračunu predstavlja Evropska Uredba 2472/2022/EU, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč ter Programa odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2022.  

Za določene negativne odločbe je razlog tudi določilo, da se sredstva upravičencu ne dodelijo, če izračun upravičene pomoči na upravičenca ne presega 100 eur.

Izpadle so živinorejske kmetije

Suša je povzročila pomanjkanje krme, kar je posledično povzročilo visoke cene in s tem visoke dodatne stroške živinorejskim kmetijam. Ker se za izračun upravičenosti do pomoči izračunava izpad dohodka, ki temelji na statistični primerjavi cen in donosa med posameznimi leti, so ravno te kmetije dobile negativne odločbe in ostale brez finančnih povračil za sušo 2022.

Delovanje takih kmetij je širšega družbenega pomena tako z vidika pridelave hrane, kot z vidika obdelanosti krajine. Potrebno si je prizadevati, da bodo napovedane sistemske spremembe in siceršnji sistem pomoči po naravnih nesrečah, v bodoče čim širše dosegle vse oškodovance ter vsaj deloma pokril izpadli dohodek in dodatne stroške, ki jih povzročajo naravne nesreče, ki so žal postale naša stalnica in s tem stalnica kmetijske proizvodnje.

Nazaj

Prihajajoči dogodki