Strokovni odbor za upravljanje kmetijskih zemljišč o prenovi kmetijske zemljiške politike

Strokovni odbor za upravljanje kmetijskih zemljišč o prenovi kmetijske zemljiške politike

Kmetijstvo in okolje, Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Zemljišča in gradnje, Pravo  | 
Največ odprtih vprašanj ob prenovi zemljiške zakonodaje je pri zakupih državnih zemljišč.

Največ odprtih vprašanj ob prenovi zemljiške zakonodaje je pri zakupih državnih zemljišč.

V začetku julija se je na 9. seji sestal strokovni odbor za upravljanje kmetijskih zemljišč (SO) pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije.

 

Ključne besede: strokovni odbor, kmetijka politika, kmetijska zemljišča

Izhodišča je predstavil državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Jože Podgoršek. Uvodoma je povedal, da je nastala zamuda pri sprejemanju zakona, saj se letos zaradi odstopa vlade in razmer, ki jih je povzročila epidemija korona virusa, nihče na MKGP ni ukvarjal z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (ZKZ).

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike spreminja pet zakonov s področja zemljiške politike, katerih vsebine so medsebojno povezane: Zakon kmetijskih zemljiščih, Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev, Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije in Zakon o gozdovih.

Zakon o kmetijskih zemljiščih posega na naslednja področja: 

 • Posegi v prostor ter določitev objektov, ki jih je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih
 • Nadomeščanje kmetijskih zemljišč
 • Odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča
 • Dopustnost sajenja sadik na kmetijskih zemljiščih
 • Začasno upravljanje SKZG RS s kmetijskimi zemljišči
 • Promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in kmetijami (kdaj odobritev pravnega posla ni potrebna, črtanje omejitev pri prometu z zaščitenimi kmetijami, spreminjanje vrstnega reda predkupnih upravičencev, spreminjanje pogojev za kmetijsko organizacijo oziroma samostojnega podjetnika posameznika, vzpostavitev evidence o sklenjenih pravnih poslih)
 • Zakup kmetijskih zemljišč (se črta)
 • Agrarne operacije (poenostavlja se vročanje upravnih pisanj ter črta upravne overitve soglasij, jasnejša opredelitev za medsebojno menjavo zemljišč, ureja delitev solastnine v komasacijskih postopkih, poenostavitve pri osuševanju in namakanju kmetijskih zemljišč, na novo se uvaja zemljiška operacija razdružitev solastnine na kmetijskih zemljiščih,
 • Inšpekcijske določbe (izdajanje odločbe o uvedbi zemljiške operacije tudi v primerih, ko se je z deli že začelo, po plačilu kazni)

Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (ZSKZ) posega na področja:

 • Ureditev zakupa za kmetijska zemljišča v lasti RS (ureja postopek oddaje v zakup, določa dobo zakupa in podaljševanje zakupnih razmerij, uvaja izdelavo načrta razvoja kmetijskega gospodarstva, določa razloge za odpoved zakupa s strani Sklada, določa razloge za dopustnost oddajanja zakupljenih zemljišč v podzakup, določa pogoje prenosa zakupa, prepoveduje uporabo kmetijskih zemljišč v lasti RS za nekmetijske namene, ureja medsebojno menjavo zakupa kmetijskih zemljišč, določa sestavo Sveta sklada, ureja sodelovanje Sklada pri zemljiških operacijah, določa pogoje oddaje zemljišč v brezplačen zakup lovskim družinam in planinskim društvom, brezplačen prenos lastninske pravice na občine za namen reševanja legalizacije romskih naselij).
 • Ureditev prenos zemljišč iz občine na sklad in obratno

Zakon o dedovanju kmetijskih gospodarstev (ZDKG)

 • Odpravlja status zaščitene kmetije v pravnih poslih med živimi.

Zakon o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije

 • Iz gozdnega sklada se lahko financira nakup zemljiških parcel, ki so mešane rabe in pri katerih kmetijska raba predstavlja manjši del.

Zakon o gozdovih

 • Z odločbo o krčitvi gozda v kmetijske namene se lahko izkrči 1 ha gozdnih zemljišč (po veljavni zakonodaji je 0,5 ha).
 • Predvideva se, da bo šel predlog zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike v najkrajšem času v javno obravnavo in koalicijsko usklajevanje, poslan bo tudi na KGZS.

V razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni, se je pričakovano največ razpravljalo o zakupih državnih zemljišč in o tem koliko in v kakšnih časovnih intervalih naj veliki zakupniki vračajo zakupljena zemljišča državi.

Po razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi:

SO za upravljanje kmetijskih zemljišč pri KGZS se je seznanil z informacijo o trenutnem stanju predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju kmetijske zemljiške politike.

SO za upravljanje kmetijskih zemljišč pri KGZS  predlaga KGZS, da z dopisom pozove MKGP, da se predlog zakona čim prej da v javno obravnavo in da hkrati zagotovi dovolj časa za obravnavo in dajanje pripomb.

SO za upravljanje kmetijskih zemljišč pri KGZS se bo proti izteku roka za javno obravnavo ponovno sestal in predlagal stališča do tega zakona, ki jih bo obravnaval Svet KGZS. (VB)

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki