Strokovni odbor za rejo drobnice in gojeno divjad v oborah  o aktualnih temah

Strokovni odbor za rejo drobnice in gojeno divjad v oborah  o aktualnih temah

Ekološko kmetijstvo, Zbornica svetuje, Sporočila za javnost, Strokovni odbori, Drobnica, Kmetijske podpore, Trženje in promocija, Živinoreja, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje  | 
Strokovni odbor za rejo drobnice in gojeno divjad v oborah  o aktualnih temah

V aprilu 2023 je potekala seja Strokovnega odbora za rejo drobnice in gojeno divjad v oborah pri KGZS. Člani strokovnega odbora so na seji obravnavali vsebine povezane s točkovanjem območij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (v nadaljevanju OMD) in izplačili podpor za neposredna plačila v letu 2023. Prav tako so spregovorili o problematiki zveri v povezavi s cenikom za ocenjevanje škod po zavarovanih živalskih vrstah in možnostmi vključitve rejcev v izbrano kakovost meso drobnica. Vsebino povzema strokovna tajnica odbora Alberta Zorko.

Ključne besede: strokovni odbor, drobnica, gojena divjad, zveri, škode, OMD, izbrana kakovost drobnica

Člani strokovnega odbora so bili v razpravi ostri do odločitev s strani pristojnih na področju vrednotenja OMD točk in izplačilih za OMD ter glede problematike zveri.

Glede problematike na območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje so sprejeli sklep, da pozivajo MKGP, da poenoti vrednosti točke za OMD za vsa KMG v kolikor so bile le- te preračunane na podlagi strokovnih presoj, saj različno vrednotenje postavlja kmetijska gospodarstva v neenakopraven položaj. Osnova za izvedbo tega je tudi dodatnih 10,5 mio evrov/leto za intervencijo OMD, ki bodo izničili prerazporeditvene učinke, ki so bili glavni argument za uveljavitev razredov glede na število doseženih točk in različne vrednosti točke.

Prav tako so člani strokovnega odbora pozvali pristojne (MKGP in ARSKTRP), da se izplačila OMD izvedejo v tekočem letu 2023. Dejstvo je, da bo določen odstotek kmetij, pri katerih bo zaznan status ustreznosti v pregledovalniku Sopotnik, zato je nujno, da se plačila tem kmetijam izvedejo v tekočem letu.

Beseda je tekla tudi o problematiki neupravljanja z zavarovanimi živalskimi vrstami, člani so glede navedene problematike sprejeli zahteve da, pristojno Ministrstvo za naravne vire in prostor, ukine trenutno objavljen cenik za ocenjevanje škod po zavarovanih živalskih vrstah in začasno vrne v izvajanje cenik iz leta 2008 vse do priprave novega cenika, ki bo usklajen z deležniki v katerega bo všteta tudi dosedanja inflacija po podatkih SURS vse od dneva izdaje novega cenika pa do danes. V škodni cenik se umesti tudi divjad v obori.

Prav tako je odbor pozval pristojne organe, da zagotovijo izplačilo po škodah zaradi zavarovanih živalskih vrst v roku 30 dni. V nadaljevanju je odbor opozoril tudi na specifiko sektorja drobnice in v ta namen podal pobudo, da pristojno ministrstvo MKGP razmisli o možnosti sektorskega razpisa v okviru SN 2023-2027, saj je sektor drobnice specifičen sektor in kot tak potrebuje posluh pristojnih po dodatnih sredstvih za namen razvoja tega sektorja v prihodnje.

Nazaj

Prihajajoči dogodki