Strokovne naloge v živinoreji se spet izvajajo

Strokovne naloge v živinoreji se spet izvajajo

Zbornica svetuje, Živinoreja  | 
Strokovne naloge v živinoreji se spet izvajajo

Z 28. aprilom 2020 so ponovno pričeli izvajati javno službo strokovnih nalog  v živinoreji (med katere sodi tudi kontrola mlečnosti) in javno službo identifikacije in registracije živali.

Zaradi zmanjšanja tveganja oziroma preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2 smo pripravili posebna priporočila oziroma protokol izvajanja nalog.

V času razglasitve epidemije se naloge v živinoreji izvaja pod posebnimi pogoji:

 • Izvajalec, ki pokliče rejca in se z njim dogovarja za izvedbo nalog JS, je dolžan rejca:

– seznaniti s protokolom izvajanja nalog JS,

– ga vprašati, ali so vsi člani družine zdravi in ne kažejo znakov okužbe oziroma niso bili v stiku z okuženim;

– seznaniti, da mora rejec in ostali prisotni pri izvedbi nalog JS porabljati zaščitno opremo, med katere sodi zaščitna maska ali ustrezno zaščitno sredstvo (šal, ruta ipd.)

– ga vprašati, ali se strinja, da se v njegovi čredi izvedejo naloge JS (na primer kontrola mlečnosti),

 • V primeru, da se rejec ne strinja, da se v njegovi čredi izvedejo naloge JS, se le-te ne izvedejo;
 • Izvajalec mora obvezno uporabljati vsa zaščitna sredstva, ki so mu na voljo in upoštevati vse biovarnostne ukrepe, tako ob prihodu, kot pri odhodu s kmetije;
 • Stiki med izvajalcem in rejcem se ohranjajo na najmanjši možni razdalji:

– v primeru robotske molže in molže na stojišču minimalno 2 m,

– v primeru molže v molzišču, ko ni mogoče zagotoviti minimalne varnostno razdalje 2 m, zagotovita najdaljšo možno varnostno razdaljo;

– v primeru izvajanja ostalih nalog JS minimalno 2 m.

 • Izvajalec razen v hlev ne vstopa v druge prostore na kmetiji, opravi naloge JS, izpolni dokumentacijo in zapusti kmetijo.

V primeru, da zgoraj našteti pogoji niso izpolnjeni, izvajalec ni dolžan izvesti nalog JS. 

Identifikacije in registracije živali se v času razglasitve epidemije izvajajo pod posebnimi pogoji:

 • Rejci naročajo storitve identifikacije in registracije živali na običajen način;
 • Izvajalec, ki sprejme naročilo za izvedbo storitev, je dolžan rejca:

– seznaniti s protokolom opravljanja storitve JS,

– ga vprašati, ali so vsi člani družine zdravi in ne kažejo znakov okužbe oziroma niso bili v stiku z okuženim;

– seznaniti, da mora rejec in ostali prisotni pri izvedbi nalog JS porabljati zaščitno opremo, med katere sodi zaščitna maska ali ustrezno zaščitno sredstvo (šal, ruta ipd.)

 • Izvajalec, ki sprejme naročilo za opravljanje storitev JS, in rejec se dogovorita za dan in čas prihoda na kmetijo;
 • Izvajalec mora obvezno uporabljati vsa zaščitna sredstva, ki so mu na voljo, in upoštevati vse biovarnostne ukrepe tako ob  prihodu, kot pri odhodu s kmetije;
 • Rejci morajo živali, ki se bodo označile, primerno identificirati ali ločiti, da jih izvajalec lahko takoj opazi in če je le mogoče, označi sam;
 • Stiki med izvajalcem in rejcem se ne izvajajo oziroma se izvajajo samo ob ustrezni varnostni razdalji, minimalno 2 m;
 • Izvajalec razen v hlev ne vstopa v druge prostore kmetije, opravi storitev, izpolni dokumentacijo, izstavi račun, vzame denar in zapusti kmetijo.
 • V primeru, da zgoraj našteti pogoji niso izpolnjeni, izvajalec ni dolžan opraviti storitev JS.

Zaradi zagotavljanja preprečevanja širjenje virusa SARS-CoV-2 naprošamo vse rejce in izvajalce javne službe, da upoštevajo omenjena priporočila, zagotavljajo minimalen stik in smiselno uporabljajo navodila NIJZ glede preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Nazaj

Prihajajoči dogodki