Status kmeta v 2024: dohodek iz kmetijske dejavnosti v preteklem letu vsaj 17.767,60 evra

Status kmeta v 2024: dohodek iz kmetijske dejavnosti v preteklem letu vsaj 17.767,60 evra

Zbornica svetuje, Ekonomika in davki, Zaposlitev in sociala, Pravo, Gospodarjenje  | 
Status kmeta v 2024: dohodek iz kmetijske dejavnosti v preteklem letu vsaj 17.767,60 evra
Status kmeta je pojem, ki se uporablja pri uveljavljanju predkupne pravice za nakup kmetijskega zemljišča (23. člen Zakona o kmetijskih zemljiščih - ZKZ) ali v povezavi z Zakonom o davku na dediščine in darila (ZDDD) z namenom uveljavljanja oprostitve plačila davka na dediščino in darila (10. člen ZDDD). Status kmeta lahko pridobi oseba, ki se že ali se bo ukvarjala s kmetijsko dejavnostjo, je za to ustrezno usposobljena in iz kmetijske dejavnosti ustvarja pomemben del dohodka.

Ključne besede: status kmeta, dohodek iz kmetijske dejavnosti

Kot pomemben dohodek iz kmetijske dejavnosti se po 24. členu ZKZ šteje vrednost kmetijskih pridelkov na kmetiji, vključno s prihodki iz naslova ukrepov kmetijske politike in iz naslova državnih pomoči v gospodarskem letu pred ugotavljanjem pogojev, ki dosega najmanj 2/3 letne poprečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v istem obdobju. Za kmetijsko dejavnost se šteje vse kmetijske dejavnosti po predpisih o standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD).

Podatek o pomembnem delu dohodka iz kmetijske dejavnosti se letno spreminja. Po podatkih Statističnega urada RS je povprečna mesečna bruto plača v letu 2023 znašala 2.220,95 evra: cenzus za pridobitev statusa kmeta v 2024, to je 2/3 povprečne letne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu, znaša 17.767,60 evra. Za primerjavo: lani je bila povprečna plača 2023,92, cenzus za status kmeta pa 16.191,36 evra.

Oseba, ki želi pridobiti odločbo o statusu kmeta, vloži na upravno enoto vlogo z dokazili:

-         dokument o lastništvu, najemu ali drugi uporabi kmetijskih zemljišč,

-         potrdilo o izobrazbi (spričevalo ali certifikat),

-         dokument o dohodku iz kmetijske dejavnosti (izračun lahko pripravijo kmetijski svetovalci na kmetijsko-svetovalni službi pri KGZS) in

-         potrdilo o plačilu upravne takse.

Upravna enota preveri izpolnjevanje pogojev za pridobitev statusa kmeta in izda odločbo. Odločba o statusu kmeta ne pomeni, da oseba, na katero se odločba nanaša, za vedno izpolnjuje pogoje za status kmeta: to velja še posebej, če je odločba upravne enote starejšega datuma. Med postopkom prometa s kmetijskimi zemljišči lahko upravna enota ponovno preveri (starejšo) odločbo in na novo ugotavlja status kmeta.

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki