Sredstva za OMD bo treba povečati

Sredstva za OMD bo treba povečati

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Zbornica svetuje, Delo organov KGZS, Strokovni odbori, Travništvo, pašništvo in pridelava krme, Kmetijske podpore, Trženje in promocija, Živinoreja, Gospodarjenje  | 
Odbor predlaga MKGP, da poišče vzvode, mehanizme in ukrepe, da mlade zadržijo na hribovskih kmetijah.

Odbor predlaga MKGP, da poišče vzvode, mehanizme in ukrepe, da mlade zadržijo na hribovskih kmetijah.

Dvanajsta seja Strokovnega odbora za gorsko višinska območja, OMD za pridelavo ter agrarne skupnosti (SO za OMD in AS)

Ključne besede: OMD, strokovni odbor, neposredna plačila

Konec avgusta 2020 je na KGZS potekala 12. seja SO za OMD in AS, na kateri so člani odbora, vodstvo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obravnavali predloge projektov financiranih iz mehanizma za okrevanje, potek priprave strateškega načrta skupne kmetijske politike (SKP) ter predloge za oblikovanje ukrepov nove SKP na področju ohranjanja kmetovanja na hribovskih kmetijah ter ustvarjanja pogojev za zainteresiranost mladih za prevzem hribovskih kmetij.

Za izvajanje mehanizma za okrevanje so na MKGP pristopili k zbiranju projektnih predlogov in k temu povabili tudi socialne partnerje. Pri tem je sodelovala tudi KGZS. Vsi projekti morajo naslavljati okrevanje po krizi COVID-19. Izpostavljeno je bilo, da je v obstoječih programih prešibko zastopana živinoreja, predvsem govedoreja.

Na MKGP so že pripravili prvi nabor ukrepov, ki bi se financirali v okviru tega instrumenta na področju kmetijstva. V drugem programu »Next generation«, ki je namenjen razvoju podeželja, naj bi bilo za kmetijstvo namenjenih 75 mio €, skozi mehanizem za okrevanje in odpornost pa bo skozi nacionalni program na razpolago 1,6 milijarde €. Pri pripravi programov je poleg usmeritev okrevanja po epidemiji COVID-19 treba slediti usmeritvam evropskega zelenega dogovora, to je Strategije »od vil do vilic« in Strategije za biotsko raznovrstnost do leta 2030.

KGZS je takoj po sprejetem finančnem dogovoru na ravni EU, pristopila k iskanju idej, kaj bi lahko podprli skozi predvidena dva nova sklada. V okviru strokovnih služb je bil pripravljen nabor vsebin, ki odgovarjajo na ključne izzive. Nabor je bil poslan na MKGP.

V osnovi KGZS želi, da se v teh dveh skladih podprejo investicije, ki jih trenutno s programom razvoja podeželja ne moremo podpreti.

Člani SO za OMD in AS so opozorili na problem razpisnih pogojev, ki jih velikokrat male kmetije ne morejo izpolnjevati. Opozorjeno je bilo, da se ne sme izpustiti drobnice ter investicij v gorsko mehanizacijo, s katero bodo mladi pripravljeni ostati na kmetijah.

Člani SO za OMD in AS so podprli nabor predlogov KGZS, ki so bili poslani na MKGP ter predlagali, da  se prednostno podprejo podpore v:

  • dobrobit živali za vse živalske vrste,
  • ekološko kmetovanje,
  • infrastruktura na podeželju (vodovod, ceste, kanalizacija, …) in
  • specialna mehanizacija za težke obdelovalne pogoje.

Strateški načrt bodoče SKP

Pri obravnavi poteka priprave Strateškega načrta bodoče SKP so predstavniki MKGP člane odbora seznanili, da bo Slovenija za kmetijstvo v novem programskem obdobju 2021 – 2027 prejela 1,8 milijarde €. Zaradi COVID-19 je komisija odobrila tudi nov ukrep in sicer nadomestilo izpada dohodka kmetijam zaradi začasnega zaprtja javnih ustanov (šole, vrtci, bolnice, …). Za ta namen je predvidenih 3,5 mio €.

Usmeritev priprave Strateškega načrta je začrtal dokument »Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021«. Na MKGP analizirajo, kaj bi prinesla morebitna ukinitev plačilnih pravic v okviru neposrednih plačil, proizvodno vezana plačila pa se lahko načrtujejo le za sektorje v težavah. Predvidoma jeseni bo morda znano, kdaj se bo dejansko začelo novo programsko obdobje oz. ali bomo imeli eno- ali dveletno prehodno obdobje z izvajanjem starih ukrepov.

Nujna preverba slovenskih pogojev izvajanja in kontrol ekološkega kmetovanja

Glede na opravljeno razpravo člani SO za OMD in AS od MKGP zahtevajo, da se sredstva za OMD območja v novem programskem obdobju povečajo (povečanje je nujno, tudi zaradi predvidene ukinitve plačil za kmetije na območjih z naravnimi omejitvami (PONO)).

V razpravi so člani odbora izoblikovali tudi sklep, da je treba pregledati in prevetriti slovenske pogoje izvajanja in kontrol ekološkega kmetovanja, ki ne smejo biti zahtevnejše od pogojev, ki veljajo v drugih državah evropske unije.

Člani SO za OMD in AS so predstavnikom MKGP podali tudi predloge za oblikovanje ukrepov nove SKP na področju ohranjanja kmetovanja na hribovskih kmetijah ter ustvarjanja pogojev za zainteresiranosti mladih za prevzem hribovskih kmetij.

Odbor predlaga MKGP, da poišče vzvode, mehanizme in ukrepe, da mlade zadržijo na hribovskih kmetijah.  (J. D.)

Nazaj

Prihajajoči dogodki