Spreminjanje meje parcele

Spreminjanje meje parcele

Zbornica svetuje, Pravo  | 
Spreminjanje meje parcele

Z agrarnimi operacijami lahko poskrbite za bolj strnjeno in zaokroženo zemljiško posest.

Meje parcele se lahko spreminjajo:

  • s parcelacijo,
  • s komasacijo,
  • z izravnavo meje.

Spremenjena meja parcele se v zemljiškem katastru evidentira v upravnem postopku evidentiranja spremenjene meje parcele, ki se začne na podlagi zahteve upravičencev določenih v 11. členu Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN). Strokovna podlaga za uvedbo tega postopka je elaborat parcelacije, komasacije ali izravnave meje, ki ga pripravi geodetsko podjetje. O zahtevi za uvedbo upravnega postopka evidentiranja parcelacije, komasacije ali izravnave meje, po skrajšanem upravnem postopku, odloči Geodetska uprava RS.

Parcelacija

Parcelacija je po 47. členu ZEN lahko:

  • združitev parcel – oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske pravice (torej združitev dveh ali več parcel, ki so v lasti enega ali več lastnikov, v eno parcelo) ali
  • delitev parcele – oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele.

Komasacija

Komasacija po 53. členu ZEN pomeni zložitev več parcel, ki imajo različne lastnike, v komasacijski sklad in ponovno razdelitev teh parcel med prejšnje lastnike, tako da vsak izmed njih dobi čimbolj zaokroženo celoto. Pri tem pa razlika med skupno vrednostjo vloženih parcel in na novo pridobljenih parcel ne sme presegati pet odstotkov vrednosti in 15 odstotkov površine.

Vrste:

  • pogodbena komasacija je tista, ki se izvede na podlagi sklenjene pogodbe med lastniki ali
  • upravna komasacija se izvede na podlagi odločbe, izdane v upravnem postopku.

Opozarjamo, da je za postopek uvedbe komasacije na kmetijskih zemljiščih potrebno upoštevati določbe 55. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ).

Izravnava meje

Namen izravnave meje po 60. členu ZEN je lažja in bolj gospodarna uporaba nepremičnine, ki ima sicer urejene meje, a so le-te nepravilne oblike. Za izravnavo meje gre, kadar se potek urejenega dela meje, evidentiranega v zemljiškem katastru, spremeni, če se lastnika sosednjih parcel sporazumeta o izravnavi dela meje.

Ob izravnavi meje se površina manjše parcele, ki se dotika dela meje, ki se izravnava, ne sme spremeniti za več kakor pet odstotkov površine manjše izmed parcel, med katerima se opravi izravnava meje, vendar ne več kakor za petsto kvadratnih metrov.

Nazaj

Prihajajoči dogodki