Spremembe PRP zaradi covid-19

Spremembe PRP zaradi covid-19

Kmetijske podpore, Trženje in promocija, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Za kmetije je višina pomoči do 7.500 €, za mala in srednja podjetja pa do 50.000 €.

Za kmetije je višina pomoči do 7.500 €, za mala in srednja podjetja pa do 50.000 €.

Sprememba Programa razvoja podeželja in uvedba podpore kmetom ter malim in srednjim podjetjem, ki jih je prizadela kriza zaradi covid-19

Ključne besede: covid-19, začasna podpora,

Deveta sprememba Programa razvoja podeželja 2014 – 2020 (PRP 2014 – 2020) je namenjena predvsem dodajanju novega ukrepa M21, ki je namenjen tistim kmetom ter malim in srednjim podjetjem (MSP), ki se ukvarjajo s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov in so zaradi zaprtja javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja utrpeli upad prihodkov od prodaje.

M21 – Izjemna začasna podpora

Ker je Vlada 12. 3. 2020 sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v institucijah s področja vzgoje in izobraževanja, se je dobava kmetijskih in živilskih proizvodov tem popolnoma ustavila. Ukrep je povzročil upad prihodkov od prodaje pri kmetijskih gospodarstvih in v živilskopredelovalni panogi, saj so te ustanove pomemben odkupovalec kmetijskih in živilskih proizvodov.

Iz razpoložljivih podatkov izhaja, da so se tista kmetijska gospodarstva in MSP, ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem ali razvojem kmetijskih proizvodov in svoje kmetijske proizvode prodajajo vzgojno-izobraževalnim javnim zavodom znašla v izjemno težkem položaju, zaradi česar uvajamo novi ukrep PRP 2014–2020 M21 - Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela.

Pogoji

Upravičenec je v letu 2019 ustvaril prihodke s prodajo kmetijskih oziroma živilskih proizvodov javnim zavodom (npr. vrtcem, osnovnim oziroma srednjim šolam, zavodom za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, dijaškim domovom, centrom za usposabljanje, delo in varstvo, centrom šolskih in obšolskih dejavnosti).

Upravičenci

 • nosilci kmetijskega gospodarstva, vpisani v register kmetijskih gospodarstev,
 • nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki niso nosilci kmetijskega gospodarstva,
 • MSP, ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem ali razvojem kmetijskih proizvodov iz Priloge I k Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU). Rezultat proizvodnega procesa je lahko proizvod, ki ni zajet v navedeni prilogi.
 • Upravičenec, ki je kmetijsko gospodarstvo, je v obdobju od 13. 3. 2019 do 12. 6. 2019 ustvaril več kot 7.000 EUR prihodkov od prodaje kmetijskih oziroma živilskih proizvodov omenjenim javnim zavodom.
 • Upravičenec, ki je MSP in se ukvarja s predelavo, trženjem ali razvojem kmetijskih proizvodov iz Priloge I k PDEU, je v obdobju od 13. 3. 2019 do 12. 6. 2019 ustvaril več kot 50.000 EUR prihodkov od prodaje kmetijskih oziroma živilskih proizvodov omenjenim javnim zavodom.
 • Upravičenec, ki je v obdobju od 13. 3. 2020 do 12. 6. 2020 glede na enako časovno obdobje leta 2019 utrpel več kot 30-odstotni upad prihodkov od prodaje kmetijskih oziroma živilskih proizvodov omenjenim javnim zavodom (v nadaljevanju: upad prihodkov od prodaje javnim zavodom).

Podpora

Podpora se dodeli v obliki nepovratne finančne pomoči, ki se izplača kot enkratno pavšalno plačilo. Znesek javne podpore znaša do vključno 7.000 EUR za upravičenca, ki je nosilec kmetijskega gospodarstva ali nosilec dopolnilnih dejavnosti na kmetiji na naslednji način:

 • upad prihodkov od prodaje javnim zavodom je znašal več kot 30 % in do vključno 50 %: podpora znaša 3.500 EUR;
 • upad prihodkov od prodaje javnim zavodom je znašal več kot 50 % in do vključno 70 %: podpora znaša 5.000 EUR,
 • upad prihodkov od prodaje javnim zavodom je znašal več kot 70 %: podpora znaša 7.000 EUR.

Znesek javne podpore znaša do vključno 50.000 EUR za upravičenca, ki je MSP in se ukvarja s predelavo, trženjem ali razvojem kmetijskih proizvodov iz Priloge I k PDEU, pri čemer je rezultat proizvodnega procesa lahko proizvod, ki ni zajet v navedeni prilogi in se določi na naslednji način:

 • upad prihodkov od prodaje javnim zavodom je znašal več kot 30 % in do vključno 50 %: podpora 25.000 EUR;
 • upad prihodkov od prodaje javnim zavodom je znašal več kot 50 % in do vključno 70 %: podpora znaša 35.000 EUR;
 • upad prihodkov od prodaje javnim zavodom je znašal več kot 70 %: podpora znaša 50.000 EUR.

Če je rezultat proizvodnega procesa proizvod, ki ni zajet v Prilogi I k PDEU (nekmetijski proizvod), se pri določitvi zneska podpore upošteva pravila državnih pomoči.

Merila za izbor

Ukrep se bo izvajal z zaprtim javnim razpisom. Do podpore bodo upravičeni tisti, katerih vloge so popolne, vsebinsko ustrezne in izpolnjujejo pogoje za dodelitev sredstev ter presegajo vstopno mejo točk, opredeljeno v javnem razpisu. Med vlogami, ki presežejo vstopno mejo točk, se izberejo tiste, ki dosežejo višje število točk, do porabe razpisanih sredstev.

V okviru meril za izbor bo ocenjevanje vlog temeljilo na:

 • višini prihodka od prodaje javnim zavodom,
 • upad prihodkov od prodaje javnim zavodom ter
 • koeficientu razvitosti občin.

Sredstva namenjena temu ukrepu se zagotovijo s prerazporeditvijo z ostalih ukrepov PRP 2014–2020.

Ukrep je nastal na osnovi izhodišč, ki izhajajo iz določil evropske Uredbe 1305/2013. Da bi zagotovili čim bolj enostavno izvedbo ukrepa, temelječo na podatkih iz javnih evidenc in hkrati lahko izdali odločbe do konca tega leta, smo oblikovali ukrep in merila, ki ne zahtevajo dodatnega individualnega dokazovanja s strani upravičencev, ampak se vsi podatki črpajo izključno iz javnih evidenc in sicer Urada za javna plačila RS. (Vir: MKGP)

Nazaj

Prihajajoči dogodki