Sprejeti interventni ukrepi za kmetijstvo

Sprejeti interventni ukrepi za kmetijstvo

Zbornica svetuje, Sporočila za javnost  | 
Sprejeti interventni ukrepi za kmetijstvo

Državni zbor sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane.

Državni zbor je danes ponoči sprejel zakon, s katerim se v času epidemije virusa SARS-CoV-2 ureja možnost vpliva države na trg s hrano in druge ukrepe v kmetijstvu, gozdarstvu, prehrani in veterinarstvu.

Zakon sam še ne predvideva nobenih omejitev na trgu s hrano, ampak le daje podlago za ustrezno ukrepanje Ministrstva za kmetistvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Ukrepi veljajo najdlje do 1. septembra 2020.

Na obravnavi predloga predpisa na Odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Državnem zboru je predsednik KGZS Cvetko Zupančič izpostavil, da je ukrep, ki predvideva, da se kmetijski pridelki oziroma izdelki slovenskih proizvajalcev, če bo treba, v prvi vrsti zagotovijo za potrebe slovenskega trga, v trenutnih razmerah razumljiv. Glede začasnega upravljavca je opozoril, da bo treba ukrep izvajati zelo preudarno, predvsem glede pristojnosti te osebe.

Trg s hrano

Če zaradi epidemije ne bo mogoče drugače zagotoviti zadostne oskrbe s hrano za prebivalstvo, bo lahko minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, v soglasju z ministrom, pristojnim za gospodarstvo, odredil ukrepe:

  • omejitev prometa kmetijskih pridelkov, živil in živali za namen hrane ljudi, z namenom zagotavljanja zadostne oskrbe s hrano na območju ozemlja Republike Slovenije (prepoved uvoza in izvoda hrane iz oziroma v območje druge države članice Evropske unije ali tretje države),
  • omejitev višine cene kmetijskega pridelka ali živila ter omejitve višine cene semen, semenskega in saditvenega materiala (minimalna ali maksimalna cena). 

Začasni upravljavec kmetijskega gospodarstva

Zakon omogoča postavitev začasnega upravljavca kmetijskega gospodarstva za primer, ko zaradi okužbe nosilca kmetijskega gospodarstva, članov ali zaposlenih na kmetiji ne bo mogoče zagotavljati nemotene pridelave kmetijskih predelkov.

Začasnega upravljavca bo na zahtevo nosilca kmetijskega gospodarstva postavilo MKGP, in sicer se ga bo prvenstveno iskalo med sosedi, za svoje delo pa bo začasni upravljavec lahko zahteval denarno nadomestilo. Plačnik za storitev upravljanja bo država.

Državna skladišča hrane

Če bo treba, se z zakonom omogoča začasno postavitev, uporabo oziroma vzdrževanje objektov za namen skladiščenja kmetijskih pridelkov ali živil s strani Republike Slovenije.

Začasna skladišča hrane bo MKGP lahko postavljalo prvenstveno v objektih ali na zemljiščih, ki so v lasti države ali občine, pa tudi v zasebnih objektih ali na zasebnih zemljiščih s slabšo boniteto. Za uporabo zasebnih objektov ali površin bo lastnik od države prejel ustrezno nadomestilo.

Trg lesnih sortimentov

Na področju trga gozdno-lesnih sortimentov je kot interventni ukrep, ki bo preprečil vnos virusa na območje Republike Slovenije, sprejeta omejitev ali prepoved dajanja na trg gozdno-lesnih sortimentov, sekancev in lesnih peletov iz območja drugih držav članic Evropske unije ali uvoz iz tretje države.

Skladišča lesa

Kot dodaten ukrep proti pričakovanemu pomladanskemu širjenju podlubnikov je omogočena postavitev, uporaba in vzdrževanje skladiščnega mesta za skladiščenje gozdno lesnih sortimentov, posekanih na podlagi Zakona o gozdovih in v skladu z odločbami Zavoda za gozdove o sanitarni sečnji.

Skladišče se bo lahko postavilo predvsem na zemljiščih ali objektih v lasti države ali občine, lahko pa tudi na zasebnih zemljiščih s slabšo boniteto. Lastnik bo za uporabo svojega zemljišča od države prejel ustrezno nadomestilo.

Veterinarski ukrepi

Zaradi preprečitve širjenja virusa bo MKGP lahko določilo spremembe ukrepov glede najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali ter označevanja in registracije živali. Trgovci so zdravila, cepiva, diagnostična sredstva, zaščitno opremo in dezinfekcijska sredstva dolžni prednostno zagotavljati veterinarskim organizacijam.

Začasno je prepovedan vstop na kmetijska gospodarstva in v zbirne centre za živali z namenom nakupa živali osebam, ki prihajajo iz države, ki je uvedla omejitve gibanja oseb ali karanteno v zvezi z virusom.

Fitofarmacevtska sredstva

Podaljšana je veljavnost izkaznic o opravljenem usposabljanju za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi, in sicer za tiste izkaznice, katerim veljavnost se izteče v času epidemije.

Izkaznice veljajo do 30. dne po izvedbi prvega nadaljnjega usposabljanja, ki bo izvedeno po prenehanju ukrepov iz interventnega zakona. Škropilnice in druge naprave, s katerimi se nanaša fitofarmacevtska sredstva, se lahko izjemoma uporabljajo še naprej in sicer do 30. dne po izvedbi prvega nadaljnjega usposabljanja, ki bo izvedeno po prenehanju ukrepov iz interventnega zakona.

Nazaj

Prihajajoči dogodki