Še je čas za olajšave

Še je čas za olajšave

Ekonomika in davki  | 
Še je čas za olajšave

Novosti pri olajšavi za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost

Ključne besede: olajšave

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 za osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost šteje:

- pridelavo, ki je v celoti ali pretežno vezana na uporabo kmetijskih in gozdnih zemljišč, ustrezno evidentiranih v zemljiškem katastru (razen pridelave sadik sadnega, gozdnega in okrasnega drevja ter grmičevja, pridelavo sadik vinske trte in hmelja ter pridelavo okrasnih rastlin),
- pridelavo na kmetijskih in gozdnih zemljiščih izven Slovenije,
- čebelarstvo,
- pridelavo vina iz lastnega pridelka grozdja v in izven Slovenije ter
- pridelavo oljčnega olja iz lastnega pridelka oljk.

Kot osnovna kmetijska dejavnost se šteje tudi pridelava posebnih kultur (intenzivna pridelava zelenjadnic in zelišč, jagode na njivah, semena in sadike poljščin, zelenjadnic in zelišč, reja polžev), če je le-ta evidentirana pri Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. 

Kdo lahko uveljavlja

Olajšavo za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost lahko uveljavlja vsak zavezanec, ki dosega dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, in je v davčnem letu, v okviru kmečkega gospodinjstva ali agrarne skupnosti, vlagal v osnovna sredstva oziroma opremo v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo tako, da vloži obrazec Vloga za olajšave za investiranje v osnovna sredstva v povezavi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo. Obrazec vloge dobimo brezplačno na vseh finančnih uradih, lahko pa si ga natisnemo s spletne strani Finančne uprave Republike Slovenije.

Olajšava znižuje davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, in sicer se prizna v višini 40 % investiranega zneska, vendar se od leta 2020 dalje  olajšava prizna največ v višini 63 % davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Olajšava se deli v enakem znesku vsem članom gospodinjstva, ki dosegajo davčno osnovo iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Če je znesek investiranja tako velik, da olajšava presega davčno osnovo od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in je ne moremo v celoti izkoristiti v letu vlaganja neizkoriščen del olajšave zmanjšuje davčno osnovo še v naslednjih petih letih.

Vlogo je treba vložiti, ker se olajšavo upošteva le na zahtevo zavezanca. Da bo olajšava upoštevana že v informativnem izračunu dohodnine za preteklo leto, ki ga bo Finančna uprava Republike Slovenije izdala v tekočem letu, je treba vlogo vložiti do 5. februarja tekočega leta osebno ali po pošti na pristojni finančni urad.

Za izpolnitev vloge potrebujemo podatke o investiranju oziroma nakupu, zato vestno shranjujmo račune, pogodbe o nakupu, odločbe o morebitni odobritvi sofinanciranja vlaganja ipd.. Pri zbiranju dokumentov pazimo, da bo račun izdan na ime enega izmed članov kmečkega gospodinjstva ali agrarne skupnosti, znotraj katere zavezanci uveljavljamo olajšavo.

Omejitve

Naj opozorimo, da v tekočem letu lahko uveljavljamo olajšavo samo za vlaganja, opravljena v tem letu. V informativnem izračunu dohodnine za leto 2020 lahko tako uveljavljamo olajšavo zgolj za vlaganja opravljena v letu 2020. Tako npr. za vlaganja iz leta 2019 tudi v primeru, da smo investirali na podlagi finančnega najema (lizinga) ali kredita iz tega leta in letos še plačujemo obroke lizinga oz. anuitete kredita, olajšave za leto 2020 ne moremo uveljavljati.

Če je bil naš nakup že kakorkoli subvencioniran, tedaj kot zavezanec ne moremo uveljavljati olajšave za investicije v delu, ki je bil financiran iz sredstev proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna RS ali proračuna EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev. S tem država preprečuje možnost dvakratnega financiranja oziroma ugodnosti za isto sredstvo s strani Slovenije, lokalne skupnosti oziroma EU.

Kaj pride v poštev

Olajšavo je je možno uveljavljati za mnogovrstne investicije na kmetiji, na primer  v:

 • traktorje, pluge, brane,
 • mulčerje, valjarje, freze,
 • sejalnike, sadilnike, škropilnike, trosilnike, druge traktorske priključke
 • kombajne, kosilnice, obračalnike za seno, nakladalce,
 • sortirnike, luščilnike, robkalnike,
 • molzne stroje, hladilnike za mleko, cisterne, sode,
 • krmilnike in napajalnike živine v hlevih in na pašnikih,
 • motorne žage, gozdne transporterje, hidravlična dvigala, vitle,
 • delovno orodje in drugo opremo,
 • gozdne vlake, ceste, namakalne naprave, akumulacije,
 • sadovnjake, vinograde, oljčnike, hmeljnike, gozdove in druge večletne nasade,
 • živino (plemensko in delovno), razen tiste, ki se pita,
 • druga osnovna sredstva v povezavi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo.

Olajšave pa ni možno uveljavljati za:

 • nakup zemljišč,
 • nakup ali gradnjo stavb (za stavbi se štejeta tudi silos in kozolec),
 • nakup motornih vozil (razen traktorjev in druge kmetijske in gozdarske mehanizacije),
 • vlaganje v neopredmetena dolgoročna sredstva (mlečne kvote, licence za uporabo računalniških programov, …).

Olajšava se prizna zavezancu v sorazmernem deležu, glede na skupno število zavezancev v kmečkem gospodinjstvu. Neizkoriščen del olajšave lahko zmanjšuje davčno osnovo še v naslednjih petih letih. Priznana olajšava znižuje samo davčno osnovo od dohodka iz osnove kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.

Rok za oddajo

V kolikor bomo obrazec vloge vložili do 5. februarja leta 2021, bo o olajšavi odločeno že v informativnem izračunu dohodnine za leto 2020, ki nam ga bo Finančna uprava Republike Slovenije poslala na dom najpozneje do 15. junija leta 2021. Če se z informativnim izračunom ne bomo strinjali, bomo lahko podali ugovor.

Za več informaciji in seznanitev z aktualnim stanjem je na voljo spletna stran Finančne uprave RS www.fu.gov.si.

Nazaj

Prihajajoči dogodki