Rejce kokoši nesnic in pitovnih piščancev opozarjamo na 31. januar, rok za vključitev v podintervencijo DŽ – perutnina

Rejce kokoši nesnic in pitovnih piščancev opozarjamo na 31. januar, rok za vključitev v podintervencijo DŽ – perutnina

Kmetijstvo in okolje, JSKS, Perutnarstvo, Gospodarjenje  | 
Foto: Pexels

Foto: Pexels

Vstopni prag za nesnice – vsaj 350 kokoši nesnic (ne smejo se rediti v kletkah niti obogatenih) in za piščanci za pitanje – vsaj 500 piščancev. Reja v kletkah in obogatenih kletkah ne more vstopiti v intervencijo. Vsi rejci, ki želite v letu 2024 vstopiti v intervencijo morate imeti do oddaje zahtevka opravljen pregled gospodarstva, ki ga izvede ARSKTRP. Potrebo lahko sporočite na agencijo do vključno 31. januarja 2024. Svetujemo, da se prijavite za pregled, ker drugače ne bo možno oddati zahtevka pri kampaniji (oddaji zbirne vloge).

Ključne besede: DŽ-perutnina, kokoši nesnice, rejci, piščanci

Intervencija za nesnice: obvezna zahteva je manjša gostota naselitve – največ 7 kokoši na 1 m2; izbirna zahteva – obogatitev okolja: zaposlitven material (mrva ali seno): ponudba slame/sena položena na tla ali v visečem položaju (žičnata ali mrežasta »košara«) na 500 živali. Namesto slame/mrve je lahko kljuvalni kamen – ravno tako 1 na 500 živali.

Intervencija za piščance za pitanje: obvezna zahteva je manjša gostota naselitve – ne sme preseči 30 kg na 1 m2 uporabne površine za piščance. Podesti in pohodne površine pod podesti se prištevajo k neto površini za rejo. Vendar lahko podesti predstavljajo največ 10 % neto tlorisne površine vzrejnega prostora. Podest je lahko rešetkast ali polna površina vendar mora biti tako postavljen, da lahko živali uporabljajo površino na podestu in tudi pod podestom. Izbirna zahteva – zaposlitveni material (mrva ali seno): eno igralo iz žične mreže ali drugega rešetkastega materiala – položeno na tla ali v visečem položaju – na vsakih 1.500 živali.

Dimenzije košar niso predpisane – živali morajo imeti na voljo zaposlitveni material. Kvadratna bala na tleh – je sprejemljiva. Iz dobavnic je razvidno, koliko slame/sena je nabavljenega ali skladiščenega. Seveda ga vnašamo v hlev po potrebi – da je vedno na voljo, ne pa, da so živali »zasute«.

Vrednost podpore

Kategorija

Manjša gostota naselitve

(eur/GVŽ)*

Obogatitev okolja – zaposlitev z mrvo/slamo (eur/GVŽ)

Koeficient GVŽ za preračun**

Nesnice

239,00

117,92

0,014

Piščanci za pitanje

44,14

31,29

0,007

*Plačilo na GVŽ se izplača, če je obtežba v hlevu vsaj 240 dni pri čemer se upošteva poprečna vrednost obtežbe vseh turnusov.

**v intervenciji se za preračun živali upoštevajo GVŽ koeficienti, ki so predpisani z EU izvedbeno uredbo za vrednotenje politike strateških načrtov

NE SPREGLEJTE:

Vsi rejci, ki želite ALI SAMO RAZMIŠLJATE, da bi za leto 2024 vstopili v intervencijo se nujno priglasite do 31. januarja 2024 na pregled gospodarstva za DŽ-perutnina na elektronski naslov: dzpregled.aktrp@gov.si (lahko tudi po telefonu: 01 580 77 92) – pregled gospodarstva za vstop v intervencijo DŽ-perutnina.

Svetujemo, da se prijavite za pregled. Brez pregleda ne morete oddati zahtevka pri kampaniji (oddaji zbirne vloge). Če vam pregledajo hlev, pa ne vstopite v intervencijo, ni nobenih posledic in tudi ne sankcij.

Pregled gospodarstva sestavlja:

  • pregled in popis podatkov o hlevih na gospodarstvu,
  • podatkov o številu kokoši nesnic oziroma pitovnih piščancev,
  • določitev zaporedne številke hleva za pitovne piščance na gospodarstvu, kjer je na gospodarstvu več hlevov za pitovne piščance, pregled pogojev za izpolnjevanje zahtev iz uredbe, določitev največjega števila živali na posamezen hlev za kokoši nesnice, pri katerem je še izpolnjena zahteva glede gostote naseljenosti in pa izris tlorisa za posamezen hlev na gospodarstvu, v katerem je bil opravljen pregled izpolnjevanja zahtev.

Če rejec vstopi v intervencijo DŽ-perutnina bo moral v Volos v seznam hlevov za perutnino vnašati podatke o številu kokoši nesnic oziroma pitovnih piščancev ob vsaki naselitvi in vsaki izselitvi ali izpraznitvi hleva. Za pitovne piščance bo treba ob izselitvah sporočati tudi skupno telesno maso izseljenih (izlovljenih) živali. Podatke bo treba za obdobje od 1. januarja 2024 do datuma oddaje zahtevka ob zbirni vlogi, sporočiti najpozneje en dan pred oddajo zahtevka, v obdobju po oddaji zahtevka pa v 14 dneh od dneva vselitve ali izselitve (izlova) živali ali izpraznitve hleva. Če je štirinajsti dan sobota, nedelja ali praznik, se zadnji dan za poročanje prenese na prvi naslednji delovni dan.

Povezava do same uredbe za leto 2024 Uredba o intervenciji dobrobit živali iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za leto 2024 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki