RAZPISI: naložbe v kmetijska gospodarstva, predelavo lesa in dvakrat sodelovanje

RAZPISI: naložbe v kmetijska gospodarstva, predelavo lesa in dvakrat sodelovanje

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Kmetijske podpore, Živinoreja, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje  | 
RAZPISI: naložbe v kmetijska gospodarstva, predelavo lesa in dvakrat sodelovanje

Vnos vlog od 21. januarja dalje  

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo javni razpis za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, za podukrep 8.6 za operacijo Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa in dva javna razpisa za ukrep 16 - Sodelovanje. Skupna višina vseh razpisanih sredstev za vse štiri javne razpise je dobrih 23 milijonov evrov.

Podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Podpora iz podukrepa 4.1 je namenjena ureditvi gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih.

Predmet podpore so naslednje vrste naložb:

 • ureditev hlevov in drugih gospodarskih poslopij,
 • ureditev greznic in čistilnih naprav,
 • gradnja objektov za skladiščenje živinskih gnojil,
 • nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
 • zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil in gradnja kompostarn.

Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela za ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Od skupno 8,1 mio EUR razpisanih nepovratnih sredstev bo:

 • 0,5 mio EUR sredstev namenjenih za naložbe nosilcev majhnih kmetij (Sklop A),
 • 4,6 mio EUR sredstev namenjenih sofinanciranju naložb fizičnih oseb razen s.p. posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, ali za sofinanciranje naložb skupin kmetov, ki izvajajo kolektivne naložbe (Sklop B),
 • preostalih 3 mio EUR sredstev pa bo namenjenih sofinanciranju naložb s.p. posameznikov in pravnih oseb (Sklop C).

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložb znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča za:

 • 5 odstotnih točk za naložbe kmetijskih gospodarstev, ki imajo vsaj 50 odstotkov kmetijskih površin v uporabi na OMD območjih,
 • 5 odstotnih točk za naložbe, povezane z ukrepom Kmetijsko-okoljsko-podnebnih plačil in ukrepom Ekološko kmetovanje in imajo upravičenci vsaj 50 odstotkov kmetijskih površin vključenih v enega izmed teh dveh ukrepov,
 • 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij,
 • 10 odstotnih točk za naložbe povezane z ukrepom Dobrobit živali, pri čemer mora biti upravičenec vključen v izvajanje tega ukrepa v letu 2017,
 • 10 odstotnih točk za naložbe vlagateljev, katerih naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva se nahaja na problemskih območjih PRP 2014-2020,
 • 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe,
 • 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov.

Navedene stopnje podpore se lahko seštevajo, vendar ne smejo preseči 50 % upravičenih stroškov naložbe.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 evrov na vlogo. Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 500.000 evrov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 1.750.000 evrov javne podpore. Član skupine kmetov (fizične in pravne osebe), ki sodeluje pri izvajanju kolektivne naložbe lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz tega podukrepa pridobi podporo v višini iz prejšnjega stavka, pri čemer se upoštevajo javna sredstva, ki jih je prejel iz naslova individualnih in kolektivnih naložb.

Če na posameznem sklopu razpisana sredstva niso porabljena, se neporabljena sredstva razdelijo na ostale sklope iz javnega razpisa.

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 21. januarja 2019 do vključno 20. marca 2019 do 24. ure.

 

Podukrep 8.6 Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov: operacija: Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa

Podpora iz podukrepa 8.6 je namenjena vzpostaviti novih obratov za pred industrijski obseg predelave lesa, ki bodo poleg žagarske ali druge dejavnosti opravljali tudi aktivnosti, kot so npr. sušenje lesa, impregnacija lesa, predelava lesnih ostankov, ki nastanejo v obratu v lesna goriva (peleti, sekanci), modernizacija strojne opreme obstoječih žagarskih obratov, ustvarjanje dodatnega vira dohodka na kmetijah, ustanavljanje in razvoj mikro in malih podjetij na podeželju in potencialno ustvarjanje novih delovnih mest na področju gozdno–lesne verige.

Nepovratna sredstva v višini 7 mio EUR se zagotavljajo iz podukrepa 8.6 – Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zahtevka za izplačilo sredstev, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 40 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 3.500 evrov na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 evrov javne podpore.

Od skupno 7 mio EUR razpisanih nepovratnih sredstev bo:

 • - 3,5 mio EUR namenjenih za nosilce kmetij z registrirano dopolnilno dejavnostjo,
 • - 3,5 mio EUR sredstev pa bo namenjenih za gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike posameznike.

Če na posameznem sklopu razpisana sredstva niso porabljena, se neporabljena sredstva razdelijo na ostale sklope iz javnega razpisa.

Postopek vlaganja in obravnave vloge je natančneje predstavljen v javnem razpisu. Gre za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki presežejo vstopni prag 40 odstotkov najvišjega možnega števila točk, do porabe razpisanih sredstev. Upoštevajo se ekonomski, geografski vidik, tehnološki vidik ter prispevek naložbe k horizontalnim ciljem (okolje).

Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 21. januarja 2019 do vključno 23. aprila 2019, do 24. ure.

 

Ukrep Sodelovanje

Namen javnih razpisov za ukrep Sodelovanje je podpreti pilotne projekte in projekte EIP s ciljem razvoja novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, in prilagajanja podnebnim spremembam, prenosu znanj v prakso ter razširjanju rezultatov projektov. MKGP z omenjenima javnima razpisoma daje močno spodbudo krepitvi sodelovanja znotraj kmetijskega sektorja ter med kmetijstvom in drugimi sektorji. Potencial ukrepa Sodelovanje je namreč v spodbujanju mnogovrstnega sodelovanja na najrazličnejših področjih ter v povezovanju, ki je nujno potrebno za hitrejši razvoj kmetijstva in tudi širšega podeželja. Ključno pri tem pa je, da bodo vsi projekti usmerjeni k jasnemu rezultatu. Cilj objavljenih razpisov namreč ni financirati razne študije ali raziskave, temveč je cilj ta, da se doseže jasen, praktičen rezultat, ki bo sodelujočim kmetijam in ostalim akterjem prinesel konkretne rešitve v smeri potencialnega razvoja novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij  z namenom doseganja večje produktivnosti in obenem večje trajnosti na področju kmetijstva. Poseben poudarek je namenjen spodbujanju tehnološkega razvoja ter zmanjševanju negativnih vplivov kmetijstva na okolja, zlasti na področju biotske raznovrstnosti in kakovosti voda. Cilji so torej jasni, poti do teh ciljev pa stvar odločitev članov partnerstva. V središču vsega pa mora biti kmetija oziroma kmetijsko gospodarstvo.

Podukrep 16.2 Razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij je namenjen izvedbi pilotnih projektov in projektov EIP s ciljem razvoja novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, prenosu znanj v prakso ter razširjanju rezultatov projekta. Za ta namen je razpisanih 5 mio evrov nepovratnih sredstev, od tega 1 mio evrov za pilotne projekte in 4 mio evrov za projekte EIP.

Za izvedbo pilotnega projekta se na posamezno vlogo na javni razpis lahko dodeli podpora, ki znaša od 15.000 do vključno 75.000 evrov. Za izvedbo projekta EIP se na posamezno vlogo na javni razpis lahko dodeli podpora, ki znaša od 75.000 do vključno 350.000 evrov.

Podukrep 16.5 Okolje in podnebne spremembe je namenjen izvedbi pilotnih projektov in projektov EIP s ciljem razvoja rešitev, ki so namenjene zmanjšanju negativnih vplivov kmetijstva ali gozdarstva na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva ali gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti, izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih in drugih varovanih območjih ali zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijstvu ali gozdarstvu, prenosu znanj v prakso in razširjanju rezultatov projekta. Za ta namen je razpisanih 3 mio evrov nepovratnih sredstev, od tega 600.000 evrov za pilotne projekte in 2,4 mio evrov za projekte EIP.

Za izvedbo pilotnega projekta se na posamezno vlogo na javni razpis lahko dodeli podpora, ki znaša od 5.000 do vključno 45.000 evrov. Za izvedbo projekta EIP se na posamezno vlogo na javni razpis lahko dodeli podpora, ki znaša od 45.000 do vključno 250.000 evrov.

Ključni pogoji ob vložitvi vloge na oba javna razpisa:

 • - na podlagi sklenjene pogodbe o medsebojnem sodelovanju vzpostavljeno partnerstvo,
 • - za izvedbo pilotnih projektov se mora vzpostaviti partnerstvo, ki ga sestavljata najmanj dva člana,
 • - za izvedbo projektov EIP se mora vzpostaviti partnerstvo, ki ga sestavljajo najmanj trije člani,
 • - projekt, v katerem partnerstvo opredeli predvidene cilje, rezultate, aktivnosti in stroške,
 • - javna podpora na posamezno vlogo znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov projekta.

Upravičenci lahko vlogo na oba javna razpisa v elektronski sistem vložijo od 21. 1. 2019 do 19. 4. 2019, do 24. ure.

Vsi objavljeni javni razpisi potencialnim upravičencem omogočajo pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Republike Slovenije za ureditev gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Več informacij:

 

 

 

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki