RAZPISI: Na treh javnih razpisih za področje akvakulture na voljo 8,8 milijona evrov

RAZPISI: Na treh javnih razpisih za področje akvakulture na voljo 8,8 milijona evrov

Ostale rejne živali, Predelava živil živalskega izvora, Kmetijske podpore, Živinoreja, Gospodarjenje  | 
RAZPISI: Na treh javnih razpisih za področje akvakulture na voljo 8,8 milijona evrov

V Uradnem listu Republike Slovenije so bili objavljeni trije javni razpisi iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, in sicer za ukrepe »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«, »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo, ter za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«.

Ključne besede: razpisi, akvakultura

Na petem javnem razpisu za ukrep Produktivne naložbe v klasično akvakulturo bodo dodeljena nepovratna sredstva za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, nove obrate akvakulture ter povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:

 1. produktivne naložbe v klasično akvakulturo;
 2. diverzifikacija proizvodnje akvakulture in gojenih vrst;
 3. posodobitev obratov akvakulture, vključno z izboljšanjem delovnih in varnostnih razmer delavcev v akvakulturi;
 4. izboljšave in posodobitve, povezane z zdravjem in dobrim počutjem živali, vključno z nakupom opreme, namenjene zaščiti obratov akvakulture pred plenilci v naravi;
 5. naložbe v izboljšanje kakovosti ali v dodano vrednost proizvodov iz akvakulture;
 6. naložbe v obnovo obstoječih ribnikov ali lagun akvakulture z odstranjevanjem blata ali naložbami za preprečevanje nalaganja blata ali diverzifikacija prihodka podjetij, ki se ukvarjajo z akvakulturo, z razvojem dopolnilnih dejavnosti.

 

Višina nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij znaša 3.928.770,00 evrov, od tega znaša prispevek EU 2.946.577,50 evrov, prispevek Republike Slovenije pa 982.192,50 evrov. Najnižji znesek javne podpore je 3.500 evrov na posamezno vlogo, najvišji znesek pa 2.500.000 evrov. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega ukrepa pridobi največ 2,5 milijona evrov podpore.

Upravičenci so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v RS registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov kot gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in spadajo med mikro, mala ali srednje velika podjetja ter tudi velika podjetja.

Na petem javnem razpisu za ukrep Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo bodo dodeljena nepovratna sredstva za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, nove obrate akvakulture ter povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:

 1. naložbe v zmanjševanje negativnih ali povečevanje pozitivnih vplivov na okolje ter izboljšanje učinkovite rabe virov;
 2. naložbe, ki bistveno zmanjšajo vpliv podjetij, ki se ukvarjajo z akvakulturo, na porabo in kakovost vode, zlasti z zmanjšanjem količine porabljene vode ali kemikalij, antibiotikov in drugih zdravil ali izboljšanjem kakovosti izhodne vode, vključno z uporabo večtrofičnih sistemov akvakulture ali
 3. spodbujanje akvakulture v zaprtih sistemih, kjer se proizvodi iz akvakulture gojijo v zaprtih sistemih ponovnega kroženja, kar čim bolj zniža porabo vode.

Višina nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij znaša 2.122.142,00 evrov, od tega znaša prispevek EU 1.591.606,50 evrov, prispevek Republike Slovenije pa 530.535,50 evrov. Najnižji znesek javne podpore je 3.500 evrov na posamezno vlogo, najvišji pa 2.000.000 evrov. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega ukrepa pridobi največ 2 milijona evrov podpore.

Upravičenci so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v RS registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov kot gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in spadajo med mikro, mala ali srednje velika podjetja ter velika podjetja.

Na petem javnem razpisu za ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture bodo dodeljena nepovratna sredstva za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:

 1. prispevajo k varčevanju z energijo ali zmanjševanju vpliva na okolje, vključno z obdelavo odpadkov;
 2. izboljšajo varnostne, higienske, zdravstvene in delovne pogoje;
 3. podpirajo predelavo ulova rib, ki se lahko tržijo in niso namenjene za prehrano ljudi;
 4. se nanašajo na predelavo stranskih proizvodov, ki nastanejo pri glavnih dejavnostih predelave;
 5. se nanašajo na predelavo iz ekološke akvakulture na podlagi 6. in 7. člena Uredbe 834/2007/ES ali
 6. bodo omogočile nove in izboljšane proizvode, nove ali izboljšane postopke ter nove ali izboljšane sisteme upravljanja in organizacijske sisteme.

 

Višina nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij znaša 2.781.855,00 evrov, od tega znaša prispevek EU 2.086.391,25  evrov, prispevek Republike Slovenije pa 695.463,75 evrov. Najnižji znesek javne podpore je 3.500 evrov na posamezno vlogo, najvišji pa 2.500.000 evrov. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova tega ukrepa pridobi največ 2,5 milijona evrov podpore.   

Upravičenci do podpore so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v RS registrirano dejavnost predelave in konzerviranja rib rakov in mehkužcev, in ki so gospodarske družbe, zadruge, samostojni podjetniki posamezniki ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji.

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku 21 dni od objave javnega razpisa. Javni razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKGP. Vloge se bodo odpirale enkrat na mesec.

Javni razpisi določajo pogoje ob oddaji vloge, merila za ocenitev vlog, obveznosti upravičencev, postopek za pridobitev sredstev ter sankcije za neizpolnjevanje obveznosti.

Več informacij:

Javni razpisi

Ribiški sklad

Uradni list RS

Nazaj

Prihajajoči dogodki