RAZPIS: za sanacijo gozdov, ki so jih poškodovale naravne ujme namenjenih 370.000 evrov

RAZPIS: za sanacijo gozdov, ki so jih poškodovale naravne ujme namenjenih 370.000 evrov

PEFC, Obnovljivi viri, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje  | 
RAZPIS: za sanacijo gozdov, ki so jih poškodovale naravne ujme namenjenih 370.000 evrov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo v Uradnem listu v petek, 7. 6. 2024, objavilo 7. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020. Za ta namen je razpisanih 370.000 evrov nepovratnih sredstev.

Naravne ujme (žledolom 2014, vetrolom 2017, vetrolom 2018, prenamnožene populacije podlubnikov) so močno poškodovale slovenske gozdove. Cilji sanacije gozdov so: ohranitev proizvodnega potenciala gozdov na poškodovanih območjih, preprečevanje sekundarne škode na nepoškodovanih drevesih zaradi podlubnikov in morebitnih drugih škodljivih organizmov ter ohranitev zagotavljanja ekoloških in socialnih funkcij gozdov na poškodovanih območjih.

Do podpore so upravičeni stroški dela odprave škode in obnovo gozda zaradi žledoloma, ki so nastali po 30. januarju 2014, stroški odprave škode in obnove gozda zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, ki so nastali po 15. maju 2015, stroški odprave škode in obnove gozda zaradi vetroloma po 13. decembru 2017 in stroški odprave škode in obnove gozda zaradi vetroloma v letu 2018 po 30. oktobru 2018 do vložitve vloge. Cilji sanacije gozdov so: ohranitev proizvodnega potenciala gozdov na poškodovanih območjih, preprečevanje sekundarne škode na nepoškodovanih drevesih zaradi podlubnikov in morebitnih drugih škodljivih organizmov ter ohranitev zagotavljanja ekoloških in socialnih funkcij gozdov na poškodovanih območjih.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev 7. javnega razpisa za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 znaša do vključno 370.000 evrov, od tega:

  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma (sklop A) skupno 110.000 evrov;
  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2017 (sklop B) skupno 120.000 evrov;
  • za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma (sklop C) skupno 125.000 evrov in
  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018, skupno 15.000 evrov (sklop D).

Priznane vrednosti na enoto za posamezno dela odprave škode in obnove gozda ter stopnje javne podpore, ki so določene v 17. členu Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 3/16, 63/17, 71/18, 47/19, 82/20 in 97/21) in 17. členu Uredbe o ukrepih za sanacijo in obnovo gozda po naravni nesreči vetrolomu iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 10/19, 47/19, 82/20 in 97/21). Stopnje javne podpore so odvisne od stopenj poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij gozda, ki so opredeljene v načrtih za gospodarjenje z gozdovi.

Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za dela za odpravo škode in obnovo poškodovanih gozdov zaradi naravnih ujem. Nepovratna sredstva v višini 370.000 evrov se zagotavljajo iz podukrepa 8.4 – Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov.

Postopek vlaganja in obravnave vloge je natančneje predstavljen v javnem razpisu. Gre za odprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo, do porabe razpisanih sredstev. Pri merilih za izbor se upošteva vrsta del, s katerimi se upravičenec prijavlja na razpis, stopnja poudarjenosti funkcij gozda ter potencialna nevarnost za širitev podlubnikov in bolezni.

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni samo elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP). Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlog v elektronski sistem bodo naknadno objavljena na spletnem mestu, kjer bo objavljen javni razpis, pred potekom enaindvajsetih dni po objavi javnega razpisa. Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP, Zavoda za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ter na spletnih straneh MKGP.

Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 1. julija 2024 do vključno objave obvestila o zaprtju javnega razpisa na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletni strani skupne kmetijske politike.

Povezave:

- 7. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014–2020

- uredba

- INFO točke PRP

Nazaj

Prihajajoči dogodki