RAZPIS: za odpravo zaraščanja kmetijskih zemljišč pol milijona evrov

RAZPIS: za odpravo zaraščanja kmetijskih zemljišč pol milijona evrov

Ekološko kmetijstvo, Kmetijstvo in okolje, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje  | 
RAZPIS: za odpravo zaraščanja kmetijskih zemljišč pol milijona evrov
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)  je v petek, 15. decembra, v Uradnem listu RS, št. 126/23, objavilo 1. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, Razpisanih je do 500.000 evrov nepovratnih sredstev. Vložitev vlog bo možna od 5. januarja 2024 od 9. ure do zaprtja, ki ga bo na svoji spletni strani objavil MKGP. Javni razpis je objavljen v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 111/23).

Ključne besede: razpis, odprava zaraščanja, kmetijska zemljišča

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP)  je pretekli petek, 15. decembra, v Uradnem listu RS, št. 126/23, objavilo 1. javni razpis za ukrep odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, Razpisanih je do 500.000 evrov nepovratnih sredstev. Vložitev vlog bo možna od 5. januarja 2024 od 9. ure do zaprtja, ki ga bo na svoji spletni strani objavil MKGP. Javni razpis je objavljen v skladu z Uredbo o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 111/23).

Vlaganja v odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih pomenijo ponovno vzpostavitev kmetijske pridelave na teh zemljiščih s ciljem povečanja samooskrbe s hrano v Sloveniji. Odpravljanje zaraščanja se izvaja z agromelioracijskimi deli, kot so krčitev grmovja in dreves, izravnava zemljišča in odstranitev kamnitih osamelcev. Podpora se dodeli samo za tiste površine, na katerih so bila dejansko opravljena agromelioracijska dela.

Upravičenec do podpore je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je lastnik kmetijskega zemljišča v zaraščanju oziroma priloži soglasje lastnika zemljišč, če sam ni lastnik. Ker gre za državno pomoč, je treba pri tem upoštevati določbe o dodeljevanju pomoči po de minimis v kmetijskem sektorju.

Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev proračuna RS, in sicer za odpravljanje zaraščanja na zemljiščih, ki so v prostorskem načrtu lokalne skupnosti po namenski rabi prostora opredeljena kot kmetijska zemljišča in so v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč vpisana kot 1410-zemljišče v zaraščanju ali 1500-drevesa in grmičevje ter v gozdnogospodarskih načrtih niso določena kot gozd. Upravičene so tudi površine, ki se nahajajo na območju pogorišča požara na Krasu iz leta 2022 in so bile na dan 17. julij 2022 v evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč vpisana kot 1410-zemljišče v zaraščanju ali 1500-drevesa in grmičevje.

Finančna pomoč se izplača kot enkratni pavšalni znesek 5.000 evrov/ha kmetijskega zemljišča v zaraščanju oziroma sorazmerno površini, na kateri je bil odpravljeno zaraščanje. Najmanjša površina, za katero se dodeli pomoč, je 0,3 hektarja, ki je lahko seštevek večjega števila manjših površin, pri čemer posamezna zaraščena površina, na kateri se odpravlja zaraščanje, ne sme biti manjša od 0,1 hektarja.

*     *     *

Dodatne informacije:

-       o novi Uredbi o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

-       INFO točke Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Nazaj

Prihajajoči dogodki