Razpis: za obratna sredstva – odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021

Razpis: za obratna sredstva – odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021

Sadjarstvo, Vinogradništvo in vinarstvo, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti  | 
Razpis: za obratna sredstva – odprava posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021

Slovenski regionalni razvojni sklad je razpisal 1.070.000 evrov posojil za obratna sredstva za odpravo posledic pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v 2021. Namen javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinogradnikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 5. in 9. aprilom 2021 utrpeli izpad prihodka na območju Republike Slovenije.

Ključne besede: javni razpis, vinogradništvo, sadjarstvo, pozeba

Upravičeni vlagatelji so subjekti, registrirani kot kmetijska gospodarstva in so opredeljena v Zakonu o kmetijstvu ter so vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, organizirana kot:

  • pravna oseba,
  • fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost,
  • kmetija, ki ni pravna oseba, ali fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni ali drug register pred 10.4.2021.

Upravičeni stroški:

  • stroški materiala in blaga,
  • stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev,
  • stroški transportnih storitev,
  • stroški intelektualnih in osebnih storitev,
  • stroški plač in povračil v zvezi z delom

Rok za oddajo vlog je kadarkoli v obdobju od vključno 17. 1. 2022 do 28. 3. 2022, oziroma do porabe sredstev.

Dodatne informacije:

 

Vir: MKGP

Nazaj

Prihajajoči dogodki