RAZPIS: za inovacije v akvakulturi namenjenih 400.000 evrov

RAZPIS: za inovacije v akvakulturi namenjenih 400.000 evrov

Ostale rejne živali, Predelava živil živalskega izvora, Kmetijske podpore, Živinoreja  | 
RAZPIS: za inovacije v akvakulturi namenjenih 400.000 evrov

V Uradnem listu RS je objavljen javni razpis iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, in sicer za ukrep »Inovacije v akvakulturi«.

Ključne besede: razpisi, akvakultura

Vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave javnega razpisa v Uradnem listu RS. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 18. 3. 2019 do porabe sredstev. Javni razpis je torej odprt do porabe sredstev oziroma do objave o zaprtju javnega razpisa na spletnih straneh MKGP. Vloge se bodo odpirale enkrat mesečno.

Predmet podpore javnega razpisa za ukrep »Inovacije v akvakulturi« je dodelitev nepovratnih sredstev za operacije, ki sledijo vsaj enemu od teh ciljev:

  1. razvijanje tehničnega, znanstvenega ali organizacijskega znanja v objektih akvakulture, ki zlasti zmanjšuje vpliv na okolje ter zmanjšuje odvisnost od ribje moke in ribjega olja, spodbuja trajnostno izkoriščanje virov v akvakulturi, prispeva k dobremu počutju živali ali olajšuje nove trajnostne načine proizvodnje;
  2. razvijanje ali uvajanje novih vrst akvakulture z dobrim tržnim potencialom, novih ali bistveno izboljšanih proizvodov, novih ali izboljšanih postopkov ter novih ali izboljšanih sistemov upravljanja in organizacijskih sistemov ali
  3. proučevanje tehnične ali ekonomske izvedljivosti inovativnih proizvodov ali postopkov.

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje operacij v okviru tega javnega razpisa, znaša 400.000,00 evrov, od tega znaša prispevek Evropske unije 300.000 evrov ter prispevek Republike Slovenije 100.000 evrov.

Najnižji znesek javne podpore je 20.000 evrov na posamezno vlogo. Najvišji znesek podpore je 100.000 evrov na posamezno vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz tega ukrepa pridobi največ do 100.000 evrov podpore. Stopnja javne podpore je 100 odstotkov skupnih upravičenih odhodkov za operacijo.

Upravičenci so lahko pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in spadajo med mikro, mala ali srednje velika podjetja ter tudi velika podjetja. Upravičenec lahko izvaja operacijo le v sodelovanju s partnerjem, s katerim ima sklenjeno notarsko overjeno pogodbo o sodelovanju pri raziskovalnem projektu inovacije. Partnerji pri operaciji so lahko le raziskovalne organizacije.

Več informacij o izvajanju operativnega programa in posameznih ukrepov je dosegljivih na  spletni strani: http://www.ribiski-sklad.si/

Nazaj

Prihajajoči dogodki