Razpis za društva, zveze in združenja ter sindikat kmetov

Razpis za društva, zveze in združenja ter sindikat kmetov

Ekološko kmetijstvo, JSKS, Zbornica svetuje, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Gozdarstvo in lovstvo, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Za delovanje rejskih organizacij je predvidenih 56.000 evrov

Za delovanje rejskih organizacij je predvidenih 56.000 evrov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je petekli petek v Uradnem listu RS št. 24/19 objavilo tri javne razpise na podlagi Uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja.

Ključne besede: razpis, društva, združenja,

Upravičenci za prva dva javna razpisa so organizacije, ki delujejo v skladu s predpisi, ki urejajo društva, zveze in združenja ter sindikat, ki povezuje kmetovalce v sindikat kmetov.

Tretji javni razpis omogoča pridobiti sredstva za pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov.

Skupna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša v vseh treh javnih razpisih je do 305.000 evrov. Javni razpisi bodo odprti do vključno 6. 5. 2019.

Višina sredstev po posameznih javnih razpisih:

Javni razpis za 2. ukrep Uredbe: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju v letu 2019:

  • namen A: 29.000 EUR (delovanje na širšem območju Republike Slovenije),
  • namen B: 25.000 EUR (delovanje na ožjem območju Republike Slovenije).

 

Javni razpis za 3. ukrep Uredbe: Pomoč delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja za leto 2019:

  • namen A: 150.000 EUR (večje pomembnejše organizacije),
  • namen B: 56.000 EUR (rejske organizacije),
  • namen C: 25.000 EUR (ostale organizacije),
  • namen Č: 10.000 EUR (organizacije, ki delujejo izključno na področju ekološkega kmetovanja).

Javni razpis za 4. ukrep Uredbe: Pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov za leto 2019:

  • 10.000 EUR.

Namen izvajanja ukrepov je ohranjanje kmetijske dejavnosti, ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja in spodbujanje združevanja ter povezovanja zainteresiranih ljudi na podeželju. Javni razpisi prispevajo k boljši organiziranosti civilne iniciative in nevladnih ter nepridobitnih organizacij na področju kmetijstva ter sledijo usmeritvam programskih dokumentov.

 

Dodatne informacije

Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po njihovi objavi v uradnem listu dobijo na:

  • spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano:

http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javne_objave/javni_razpisi/

  • spletni strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja:

http://www.arsktrp.gov.si/si/o_agenciji/javne_objave/javni_razpisi/

  • oziroma na telefonski številki Agencije: 01/580-77-92, od dneva objave javnega razpisa na internetni strani, od ponedeljka do četrtka od 7:30 do 15:00 ure in ob petkih od 7:30 do 14.00 ure. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti na naslov aktrp@gov.si.
Nazaj

Prihajajoči dogodki

Trženje in promocija

Podeželje v mestu Ljubljana 11. maj

11. 05. 2024 ob 08:00

Pogačarjev trg, Ljubljana

V Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dogodke Podeželje v mestu že od leta 2005 pripravljamo z željo, da se gospodarji kmetij predstavijo prebivalcem in obiskovalcem Ljubljane. Sporočilnost ponudbe s kmetij, njen odnos do okolja in tradicije ter njena kulturna in družinska identiteta je to, kar zanima in ceni sodoben potrošnik. Vabimo k sodelovanju!