RAZPIS: Ukrep 4.3 – za gozdno infrastrukturo 2,5 milijona evrov

RAZPIS: Ukrep 4.3 – za gozdno infrastrukturo 2,5 milijona evrov

Zbornica svetuje, Kmetijske podpore, Gozdarstvo in lovstvo, Gospodarjenje  | 
Upravičenci bodo lahko vlogo vložili od 24. junija do vključno 24. septembra.

Upravičenci bodo lahko vlogo vložili od 24. junija do vključno 24. septembra.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek v Uradnem listu RS objavilo javni razpis za operacijo naložbe v ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014–2020 za leto 2019. Za ta namen je razpisanih 2,5 mio EUR nepovratnih sredstev.

Ključne besede: razpis, gozdarstvo, ekonomika

Cilj javnega razpisa je povečanje odprtosti gozdov s gozdnimi prometnicami, zmanjšanje stroškov spravila lesa ter s tem omogočiti učinkovitejše trajnostno gospodarjenje z gozdovi.

Nepovratna sredstva v višini 2,5 mio EUR se zagotavljajo iz podukrepa 4.3 – Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagajanjem kmetijstva in gozdarstva. Vlagatelji lahko uveljavljajo tudi prispevek v naravi v obliki lastnega dela. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe. Najmanjši znesek javne podpore znaša 500 EUR na eno vlogo na javni razpis. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 EUR javne podpore.

Postopek vlaganja in obravnave vloge je natančneje predstavljen v javnem razpisu. Gre za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo 30 odstotkov najvišjega možnega števila točk, do porabe razpisanih sredstev. Upoštevajo se ekonomski, geografski, proizvodni (tehnični) vidik ter prispevek naložbe k horizontalnim ciljem (okolje).

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni samo elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP). Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlog v elektronski sistem bodo naknadno objavljena na spletni strani MKGP in ARSKTRP pred potekom enaindvajsetih dni po objavi javnega razpisa.

Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak.

Javni razpis je objavljen TUKAJ 

Podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točk KGZS, ARSKTRP, Zavoda za gozdove Slovenije, ter na spletnih straneh MKGP.

Nazaj

Prihajajoči dogodki