RAZPIS: ukrep 4.2: naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov

RAZPIS: ukrep 4.2: naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov

Kmetijske podpore, Živinoreja  | 
RAZPIS: ukrep 4.2: naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov

Vlaganje vlog od 4. junija do 12. septembra

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu v petek objavilo nov javni razpis za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov. Skupno je razpisanih 15 mio evrov nepovratnih sredstev, namenjena pa so nadaljnjim naložbam v povečevanje konkurenčnosti živilsko-predelovalne panoge in uspešnemu trženju kmetijskih proizvodov. Upravičenci bodo vloge lahko oddali med 4. junijem in 12. septembrom 2018. Objavljen javni razpis za podukrep 4.2. v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP) in proračuna RS. Od skupno 15 mio evrov razpisanih nepovratnih sredstev jih bo:- 6 mio evrov namenjenih za nosilce kmetij ali nosilce dopolnilne dejavnosti na kmetiji (sklop A) ter

9 mio evrov pa bo razpisanih za samostojne podjetnike posameznike, zadruge, zavode, gospodarske družbe in gospodarska interesna združenja (sklop B). Predmet podpore so naslednje vrste naložb za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov:

ureditev objektov oziroma nakup opreme za namen predelave ali trženja kmetijskih proizvodov,

ureditev skladiščnih kapacitet oziroma nakup opreme za namen skladiščenja,

ureditev objektov oziroma nakup opreme za oskrbo z vodo ter posodobitev sistemov za varčno uporabo vode, shranjevanje vode, ureditev greznic in čistilnih naprav, ureditev lovilcev maščob oziroma naprav za obdelavo odpadnih voda,

ureditev objektov oziroma nakup opreme za proizvodnjo električne in toplotne energije za potrebe predelave ali trženja kmetijskih proizvodov za lastno porabo, razen za pridobivanje električne energije iz sončnega vira in proizvodnjo bioplina,

nakup opreme za posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov, nakup energetsko varčnejše opreme ter rekonstrukcijo objektov, ki prispeva k zmanjšanju toplotnih izgub z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,

nakup opreme in naprav, ki povečujejo varnost pri delu.

Do podpore so poleg prej navedenih naložb upravičene še naložbe:

- v predelavo kmetijskih proizvodov za nakup mobilnega predelovalnega obrata in naložbe v obrat za uporabo stranskih proizvodov, ostankov in drugih neživilskih surovin

- za trženje kmetijskih proizvodov za ureditev prodajnih in degustacijskih prostorov, nadgradnjo lastnih mobilnih prodajaln oziroma nakup pripadajoče opreme, namenske aparate za prodajo ter opremo za namen dostave in ohranjanja kvalitete kmetijskih proizvodov.

Podpore so namenjene nadaljnjemu izboljšanju konkurenčnosti živilsko-predelovalne panoge, modernizaciji opreme in objektov ter njihovi večji okoljski in energetski učinkovitosti. Ministrstvo pričakuje, da bodo s tem ustvarjeni pogoji za rast podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest. Na kmetijah pa se z naložbami pričakuje predvsem dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom in njihovo uspešnejše trženje.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe (pod določenimi pogoji se višina lahko poveča do 50 %). Če je končni proizvod predelave nekmetijski proizvod in se naložba izvaja v vzhodni Sloveniji, stopnja javne podpore ne sme preseči 45 % upravičenih stroškov za mikro ali mala podjetja, 35 % za srednje velika podjetja ter 25 % za velika podjetja. Če je končni proizvod predelave nekmetijski proizvod in se naložba izvaja v zahodni Sloveniji, stopnja javne podpore ne sme preseči 30 % upravičenih stroškov za mikro ali mala podjetja, 20 % za srednje velika podjetja ter 10 % za velika podjetja. Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 evrov na vlogo.

Kmetije in mikropodjetja, lahko v celotnem programskem obdobju 2014-2020 iz podukrepa tega javnega razpisa pridobijo največ 1,5 mio evrov javne podpore, mala podjetja največ 3 mio evrov podpore, srednje velika podjetja pa največ 5 mio evrov podpore. Pri ocenjevanju vlog bo velik poudarek namenjen naložbam, ki prispevajo k horizontalnim ciljem EU na področju blažitve podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, varovanju okolja ter spodbujanju inovacij. Med merili se bosta v večjem deležu upoštevala ekonomski vidik naložbe in prispevek k horizontalnim ciljem. Spodbuja se naložbe, ki se nanašajo na predelavo ali trženje kmetijskega proizvoda iz enega od naslednjih kmetijskih sektorjev: sadje, zelenjava, žita ali prašičje meso.  Potencialni vlagatelji morajo biti posebej pozorni na naslednje NOVOSTI:

javni razpis uvaja enostavno izkazovanje obsega delovne sile za naložbo, ki jo izvajajo zadruge, priznane skupine ali organizacije proizvajalcev in bo naložba namenjena skupni rabi njihovih članov;

pri dokazilu o poravnanih davčnih obveznosti do države se dopušča dolg do države v višini največ do 50 evrov.

Podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru informacijskih točk Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, INFO točke ARSKTRP, Gospodarske zbornice Slovenije in Čebelarske zveze Slovenije ter na spletnih straneh www.program-podezelja.si  

- RAZPIS in RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Nazaj

Prihajajoči dogodki