RAZPIS: Tri milijone evrov za vzpostavitev namakalnih sistemov

RAZPIS: Tri milijone evrov za vzpostavitev namakalnih sistemov

Kmetijstvo in okolje, Rastlinska pridelava  | 
Suša in vročina močno prizadeneta pridelovalce hrane, zato se želi s tem javnim razpisom pomagati pridelovalcem pri stabilni proizvodnji slovenske hrane.

Suša in vročina močno prizadeneta pridelovalce hrane, zato se želi s tem javnim razpisom pomagati pridelovalcem pri stabilni proizvodnji slovenske hrane.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v petkovem Uradnem listu objavilo 4. javni razpis za naložbe v namakalne sisteme, ki so namenjeni več uporabnikom. 

Ključne besede: razpis, namakanje

Razpisanih je 3 milijone evrov nepovratnih sredstev. Z razpisom se krepi aktivnosti na področju zagotavljanja stabilnosti in kakovosti v kmetijski proizvodnji ter večji konkurenčnosti kmetijskega sektorja. Hkrati so vlaganja v namakalne sisteme ključna za povečanje samooskrbe s hrano v Sloveniji, so tudi eden od pomembnih načinov za blaženje in učinkovitejše prilagajanje kmetijstva na podnebne spremembe.

Namakanje krepi stabilnost proizvodnje slovenske hrane

Cilj javnega razpisa je zmanjšati občutljivost slovenskega kmetijstva na podnebne spremembe, ob enem pa tudi zagotavljati stabilen in kakovosten pridelek. Podnebne spremembe so postale stalnica, zato se je nanje treba prilagoditi z različnimi ukrepi, mednje sobi tudi namakanje kmetijskih zemljišč. Suša in vročina močno prizadeneta pridelovalce hrane, zato želi ministrstvo s tem javnim razpisom pomagati pridelovalcem slovenske hrane pri stabilni proizvodnji slovenske hrane.

Kaj mora izpolnjevati upravičenec?

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna Republike Slovenije (RS), in sicer za gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Skupni obseg razpisanih sredstev znaša 3 milijone evrov, sredstva pa se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja 2014–2020, natančneje iz podukrepa 4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva. Ključni pogoj je, da gre za investicije v infrastrukturo, ki je namenjena dvema ali več uporabnikom (če je uporabnik le eden, govorimo o investiciji na kmetijsko gospodarstvo, te pa se podpirajo iz podukrepa 4.1). Zato so upravičenci do podpore iz tega javnega razpisa tako fizične, kot tudi pravne osebe, ki so jih lastniki kmetijskih zemljišč pooblastili za izgradnjo namakalnega sistema.

Upravičenci morajo pred vložitvijo vloge na javni razpis pridobiti tri ključne dokumente:

  1. vodno dovoljenje,
  2. izvedbo predhodnega postopka oziroma presoje vplivov,
  3. odločbo o uvedbi namakanja.

 Upravičeni stroški

Upravičenec lahko uveljavlja na javnem razpisu predvsem stroške, vezane na vzpostavitev črpališča ter izgradnjo primarnega in sekundarnega namakalnega razvoda. Uveljavlja lahko tudi ureditev vodnega vira (na primer vrtina, akumulacija).

Strošek namakalne opreme posameznega uporabnika ni upravičen strošek pri tem javnem razpisu, saj se ta strošek financira iz podukrepa 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva.

Ministrstvo s stopnjo podpore, ki znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov, daje torej jasen signal potencialnim vlagateljem za čim večje vlaganje v namakalne sisteme, hkrati pa je to tudi spodbuda uporabnikom namakalnih sistemov k intenzivnejšemu povezovanju, saj se na ta način zmanjšajo stroški uporabe namakalnih sistemov na hektar namakalne površine in doseže večja stroškovna učinkovitost ter poraba sredstev v kmetijstvu.

 Podrobnejše informacije:

Nazaj

Prihajajoči dogodki