RAZPIS: sredstva za sanacijo gozdov

RAZPIS: sredstva za sanacijo gozdov

Kmetijstvo in okolje, Kmetijske podpore, Gozdarstvo in lovstvo  | 
RAZPIS: sredstva za sanacijo gozdov

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek objavilo 5. javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz Programa razvoja podeželja (PRP) 2014–2020. Za ta namen je razpisanih 2,55 milijona evrov nepovratnih sredstev.

Ključne besede: razpis gozdarstvo,

Naravne ujme (žledolom 2014, vetrolom 2017, vetrolom 2018, prenamnožene populacije podlubnikov) so močno poškodovale slovenske gozdove. Cilji sanacije gozdov so: ohranitev proizvodnega potenciala gozdov na poškodovanih območjih, preprečevanje sekundarne škode na nepoškodovanih drevesih zaradi podlubnikov in morebitnih drugih škodljivih organizmov ter ohranitev zagotavljanja ekoloških in socialnih funkcij gozdov na poškodovanih območjih.

Do podpore so upravičeni stroški dela odprave škode in obnovo gozda zaradi žledoloma, ki so nastali po 30. januarju 2014, stroški odprave škode in obnove gozda zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma, ki so nastali po 15. maju 2015, stroški odprave škode in obnove gozda zaradi vetroloma po 13. decembru 2017 in stroški odprave škode in obnove gozda zaradi vetroloma v letu 2018 po 30. oktobru 2018 do vložitve vloge.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev 5. javnega razpisa za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz PRP 2014-2020 znaša do vključno 2.555.000 evrov, od tega:

  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi žledoloma (sklop A) skupno 1.000.000 evrov;
  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma (sklop B) skupno 150.000 evrov;
  • za sanacijo gozdov zaradi napada prenamnoženih populacij podlubnikov kot posledica žledoloma (sklop C) skupno 1.400.000 evrov in
  • za sanacijo gozdov, poškodovanih zaradi vetroloma v letu 2018, skupno 5.000 evrov (sklop D).

Postopek vlaganja in obravnave vloge je natančneje predstavljen v javnem razpisu. Gre za odprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo, do porabe razpisanih sredstev. Pri merilih za izbor se upošteva vrsta del, s katerimi se upravičenec prijavlja na razpis, stopnja poudarjenosti funkcij gozda ter potencialna nevarnost za širitev podlubnikov in bolezni.

Vnos vloge v elektronski sistem poteka od 14. decembra 2020 do vključno objave obvestila o zaprtju javnega razpisa na osrednjem spletnem mestu državne uprave in na spletni strani programa razvoja podeželja.

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni samo elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP). Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlog v elektronski sistem bodo naknadno objavljena na spletnem mestu, kjer bo objavljen javni razpis, pred potekom enaindvajsetih dni po objavi javnega razpisa.

Vse nadaljnje in podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke ARSKTRP, Zavoda za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije,  ter na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP).

Objavljeni javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za dela za odpravo škode in obnovo poškodovanih gozdov zaradi naravnih ujem. Nepovratna sredstva v višini 2,55 milijona evrov se zagotavljajo iz podukrepa 8.4 – Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov.

 

Povezave:

 

- spletno mesto, kjer je objavljen razpis

- uredba

- INFO točke PRP

Nazaj

Prihajajoči dogodki