RAZPIS: Sredstva za nekmetijske dopolnilne dejavnosti

RAZPIS: Sredstva za nekmetijske dopolnilne dejavnosti

Dopolnilne dejavnosti  | 
Podpora bo med drugim namenjena za dejavnosti v turizmu, trgovini, storitvenih dejavnostih, dodajanje vrednosti lesu, ravnanje z organskimi odpadki...

Podpora bo med drugim namenjena za dejavnosti v turizmu, trgovini, storitvenih dejavnostih, dodajanje vrednosti lesu, ravnanje z organskimi odpadki...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek objavilo prvi javni razpis, katerega namen je podpreti spodbujanje nekmetijskih dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in podjetništva na podeželju, in sicer v višini 15 milijonov evrov.

Ključne besede: razpis, nekmetijske dopolnilne dejavnosti

Namen podpore v okviru 1. javnega razpisa za podukrep 6.4 – Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti je podpreti vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti, ki bodo pripomogle k večji oziroma boljši ponudbi različnih storitev na podeželju, kakor tudi omogočiti možnosti za dodatne zaposlitve oziroma večjega prihodka tako na podeželju kakor tudi na kmetijah z dopolnilnimi dejavnostmi. Ta razpis zasleduje cilj, da podeželje ostane poseljeno, s čimer je posredno oziroma neposredno povezana tudi urejena kulturna krajina.

Pester nabor sofinanciranih dejavnosti

Podpora iz tega podukrepa bo med drugim namenjena zelo različnim dejavnostim, kot so na primer:

 • dejavnosti v turizmu,
 • trgovina,
 • storitvene dejavnosti,
 • dodajanje vrednosti lesu,
 • lokalna samooskrba,
 • ravnanje z organskimi odpadki,
 • proizvodnja električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namene prodaje...

...in številne druge dejavnosti, ki so podrobno navedene v Prilogi 4 Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list, št. 89/20) (v nadaljevanju: Uredba).

Upravičenci so lahko:

 • nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • samostojni podjetniki posamezniki,
 • gospodarske družbe,
 • zavodi
 • zadruge

Lokacija naložbe pa se mora nahajati v naseljih z manj kot 5.000 prebivalci, razen kadar je upravičenec nosilec dopolnilne dejavnosti.

Pogoj za pridobitev sredstev ustrezen obseg dela

Med drugimi pogoji za pridobitev sredstev mora upravičenec izpolnjevati tudi pogoj, da je v letu pred vložitvijo vloge na javni razpis zagotavljal ustrezen obseg dela (0,5 polna delovna moč - PDM - v primeru enostavnih naložb oziroma 1 PDM v primeru zahtevnih naložb), ter ustvariti primeren prihodek iz poslovanja, ki mu omogoča dolgoročno sposobnost preživetja in sicer v višini ene bruto minimalne plače na zaposlenega v Sloveniji na 1 PDM.

Upravičeni stroški

Kot upravičeni stroški se bodo upoštevali stroški, povezani z ureditvijo in vzdrževanjem objektov, ter stroški nakupa, namestitve oziroma vgradnje opreme, strojev in naprav, vključno z IKT (informacijsko komunikacijsko tehnologijo) in so neposredno povezani z izvajanjem dejavnosti iz priloge Uredbe, ki je predmet podpore in jih je upravičenec opredelil v vlogi na javni razpis. Pod določenimi pogoji je upravičen tudi strošek prispevka v naravi v obliki lastnega lesa, upravičeni pa so tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, kot jih določa uredba.

Stopnja sofinanciranja

Stopnja javne podpore v obliki nepovratnih sredstev bo 50 % upravičenih stroškov, pri določitvi stopnje podpore pa se bo upoštevalo pravilo »de minimis«. Najnižji znesek javne podpore bo znašal 5.000 evrov na vlogo.

Od skupno 15 milijonov evrov razpisanih nepovratnih sredstev bo:

– 10 milijonov evrov namenjenih za nosilce dopolnilnih dejavnosti (sklop A) ter

– 5 milijonov evrov namenjenih za samostojne podjetnike posameznike, zavode, zadruge in gospodarske družbe (sklop B).

Oddaja vloge je možna do vključno 21. oktobra 2020, do 23:59 ure.

Povezava na RAZPIS

 

 

Nazaj

Prihajajoči dogodki