RAZPIS: Še zadnji razpis za mlade prevzemnike v tem programskem obdobju

RAZPIS: Še zadnji razpis za mlade prevzemnike v tem programskem obdobju

Kmetijske podpore, Gospodarjenje  | 
RAZPIS: Še zadnji razpis za mlade prevzemnike v tem programskem obdobju

Dobrih 14 milijonov evrov za »pomladitev« kmetij.

Ključne besede: razpis, mladi prevzemniki

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo je v petek Uradnem listu RS objavilo šesti – zadnji javni razpis v okviru podukrepa 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Razpisanih je 14,4 mio evrov nepovratnih sredstev.

Upravičenci pri tem podukrepu so mladi kmetje, ki so stari od 18 do 40 let, imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost. Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Pogoj za izplačilo vseh sredstev je izpolnjevanje predpisanih obveznosti in izpolnitev vseh razvojnih ciljev iz poslovnega načrta, ki ga mora mladi kmet priložiti vlogi na javni razpis.

V poslovnem načrtu mladi kmet prikaže gospodarski razvoj kmetijskega gospodarstva in prispevek k horizontalnim ciljem (okolju, inovacijam ali prilagajanju na podnebne spremembe). Prav tako navede mejnike in razvojne cilje, ki se glasijo na kmetijsko dejavnost ali dopolnilne dejavnosti, katerih končni proizvod je proizvod iz priloge I Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:

Pri sklopu A znesek podpore znaša 45.000 evrov na upravičenca. Na tem sklopu lahko kandidirajo:

  • mladi kmet, če je na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu predvidi vključitev v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzetem kmetijskem gospodarstvu,
  • samostojni podjetnik posameznik,

Pri sklopu B znaša znesek podpore 18.600 eurov na upravičenca. Na tem sklopu lahko kandidira mladi kmet, če ta na prevzetem kmetijskem gospodarstvu ni vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti, niti tega ne predvideva v poslovnem načrtu.

 

Podpora iz obeh sklopov se izplača v dveh obrokih, in sicer:

  • prvi obrok v višini 70 odstotkov dodeljenih sredstev in
  • drugi obrok v višini do 30 odstotkov dodeljenih sredstev.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis bosta potekala od 24. 2. 2020 do vključno 18. 3. 2020. Zainteresirane mlade kmete, ki so prevzeli kmetijo da se odzovejo na javni razpis in vložijo vlogo za dodelitev podpore.

Sredstva za mlade kmete tudi v prihodnjem programskem obdobju

Tudi v prihodnjem programskem obdobju bo generacijska prenova ena od prioritet pri dodeljevanju podpor iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Zato se bo nedvomno nadaljevalo dodeljevanje podpor mladim kmetom, ki bodo prevzeli kmetijo v obdobju izvajanja strateškega načrta 2021 – 2027.

Višina podpore se še usklajuje s pristojnimi organi Evropske komisije. Glede na pridobljene izkušnje pri usklajevanju višine podpor za mlade kmete za tekoče programsko obdobje smo bili soočeni s stališčem Evropske komisije, da mora biti višina podpore sorazmerna s povprečno velikostjo prevzetih kmetij v državi članici. (Vir: MKGP)

Nazaj

Prihajajoči dogodki