RAZPIS: pomoč zaradi ruske invazije na Ukrajino

RAZPIS: pomoč zaradi ruske invazije na Ukrajino

Predelava živil živalskega izvora, Predelava živil rastlinskega izvora, Kmetijske podpore, Živinoreja, Rastlinska pridelava, Dopolnilne dejavnosti, Gospodarjenje  | 
Na razpisu so predvidena tudi sredstva zaradi dviga cen gradbenega materiala.

Na razpisu so predvidena tudi sredstva zaradi dviga cen gradbenega materiala.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije (PRP RS) za obdobje 2014–2020 za ukrep izredna začasna podpora kmetom ter mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem (MSP), ki jih je vpliv ruske invazije na Ukrajino še posebej prizadel. 

Ključne besede: pomoč zaradi vojne v Ukrajini, predelava in trženje kmetijskih proizvodov

Namen ukrepa je podpora kmetijskim gospodarstvom, ki opravljajo dejavnosti predelave ali trženja kmetijskih proizvodov. V okviru javnega razpisa bo zagotovljena pavšalna pomoč, s katero se nadomesti pokritje dela dodatnih stroškov, ki so nastali zaradi povišanja cen pridelave, in niso bili pokriti z drugimi pomočmi tem sektorjem. Podpora za upravičence, ki so nosilci kmetijskega gospodarstva, znaša največ 15.000 evrov.

Podpora v okviru javnega razpisa bo zagotovljena za sektor sadja, vrtnarstva, prašičjega mesa in podpora za zaključek naložbe pri podukrepu 4.1 – Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, kjer so zaradi povišanja cen gradbenega materiala nastali višji stroški izvedbe naložbe v primerjavi s cenami ob vložitvi vloge na javni razpis, ni pa bilo možno uveljavljati tega povišanja s spremembo najvišjih priznanih vrednosti v katalogu stroškov.

Če upravičenec uveljavlja podporo za zaključek naložbe pri podukrepu 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva, mora vložiti zadnji zahtevek za izplačilo sredstev v roku, ki je določen v odločbi o pravici do sredstev, na podlagi katere uveljavlja podporo pri podukrepu 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva. Če upravičenec naložb ne izvede, mora vrniti izplačana sredstva.

Sredstva bodo dodeljena z zaprtim javnim razpisom. Vloge sprejema Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) v elektronski obliki, podpisane s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Oddaja vlog je mogoča od danes, 20. februarja, do vključno 15. marca 2023 do 12. ure.

Nazaj

Prihajajoči dogodki